Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sättmyrberget

Här kan du vandra i lövrik granskog och se gamla, grova aspar. Asparna är särskilt viktiga att bevara med tanke på hackspettar och många sällsynta svampar, mossor och insekter. Området fick högsta klassning vid en inventering på 80-talet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammal granskog

På Sättmyrbergets östra sluttning finns det skog som har fått åldras ostört. Träden är i olika åldrar och man kan se spår efter bränder. Du kommer att se gamla tallar med grova grenar och många äldre aspar. I vissa delar ligger det mycket död ved på marken, främst av gran och asp. Allt det här är värdefullt för naturen.

Högsta klassning

Det finns tre områden i reser­vatet som är särskilt värdefulla. Man kan säga att det finns tre nyckelbiotoper. En nyckelbio­top är ett område i skogen med höga naturvärden, som har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur.

Jämtlands län gjorde en inven­tering över urskogar år 1980. Sättmyrberget fick då högsta klassning. Men tyvärr högg de ner stora delar av skogen innan vi bildade reservatet. Med ”urskog” menar vi skog som är orörd.

Besök en 500-åring

I reservatet finns det träd här och var som är riktigt gamla. Det finns bland annat ett flertal tallar som är runt 320 år gamla. Kanske går du förbi den tall som hunnit fylla 500 år! Det är verkligen en hög ålder. Gamla tallar och aspar är en bristvara i dagens skogar.

De äldsta tallarnas kronor sitter högt upp på stammarna. Kronorna har ofta grova gren­ar. Där uppe trivs rovfåglarna.

Hackspettarna trivs däremot bättre i aspar. Och det finns även aspar i reservatet som har hunnit bli riktigt grova. Några är 70 centimeter i dia­meter i brösthöjd. De är bra boplatser för hackspettar.

När asparna dör flyttar insekter in. Vedsvampar och mossor växer också på asplågor, alltså aspar som har fallit ner på marken.

Här finns många rödlistade arter

I gamla träd lever många små organismer. Det finns sam­man­lagt 21 rödlistade arter i reservatet. Det är arter som riskerar att försvinna. En svamp och en lav är kategori­serade som starkt hotade. Det är svampen urskogsporing och laven blekskaftad nållav. Den laven är en skorplav. Den har bara hittats på 15 platser i hela Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sätt­myrberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved i syfte att elda
 • samla in evert­ebrater, till exemp­el skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienter­ingskontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 0,6 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss