Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malmån

Njut av lugnet vid Malmån. Här finns en av få rester av äldre tallskog som finns kvar i regionen. De äldsta tallarna är 350 år gamla. På många ställen i reservatet kan du se tecken på att skogen har brunnit vid olika tillfällen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Malmån rinner i väster

Förutom själva Malmån i väster rinner även en mindre bäck i området. Du hittar bäcken i den urskogsartade granskogen mitt i reservatet. Med ”urskogsartad” menar vi att den inte är påverkad av människan, att den är orörd.

Upptäck urskogen

Urskogsartad granskog växer alltså i de centrala delarna, men också i de södra och nordöstra delarna av reser­vatet. Granarna är på många platser draperade med häng­lav. I dunklet mellan grenarna skymtar stora mängder fallna träd. De förmultnar sakta på marken och är viktiga boplats­er för många sällsynta arter.

Bland granarna växer det äldre tallar lite här och där. För att se tallskog ska du bege dig till de nordvästra och nordöstra delarna i första hand. De äldsta träden är i 350-årsåldern.

I hela reservatet är det ont om lövträd. Du kommer bara att se enstaka sälgar och aspar.

Spana efter brand­spår

Området är på många ställen tydligt präglat av forna tiders bränder. Du kan ofta se någon form av brandspår på gamla stubbar, högstubbar och gamla lågor. Det kan vara svarta märken i barken efter kol. Högstubbar är träd som fort­farande står upp, men där toppen har brutits av. Lågor är träd som har fallit ner på marken.

Reservatets nordligaste del gränsar direkt till järnvägen. Det är möjligt att några av bränderna har börjat här. De kan ha orsakats av gnistor från tåg som kört förbi.

Det finns några få spår efter män­niskor förr

Området vid Malmån verkar i stort sett orört av människan. Men tittar du efter kan du se äldre avverkningsstubbar. Stubbarna visar att man har huggit ner träd i skogen under mitten av 1900-talet. Ett annat spår efter mänsklig aktivitet är resterna av en gammal flottar­koja. Den kan du se om du går längs Malmåns östra strand. Kojan vittnar om att man har transporterat timmer på ån någon gång i tiden. Det kallas att flotta timret).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Malmån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoter­leder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,12 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss