Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Siljeåsberget

Naturreservatet Siljeåsberget är bitvis kraftigt kuperat. Flera åsar och kullar genom­korsar det. Skogen är gammal och marken rik på kalk. Solen får mossan att skimra i olika gröna nyanser och området är ett riktigt paradis för lavar. Här kan du njuta av sällsynta blommor som norna, skogsfru och guckusko.

MIljöbild med granar från Siljeåsberget

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkmarken är rik på örter

Den ceriserosa nornan är en liten och elegant orkidé. Den har höga krav på sin livsmiljö och är därför väldigt ovanlig. Vid Siljeåsberget finns de rätta förutsättningarna. Marken är kalkrik och skogen gammal, fuktig, mossig och örtrik.

Det här gynnar flera blommor med liknande krav. Därför kan du även se guckusko, stor lås­bräken och andra rödlistade eller sällsynta arter här. Blåsippa, liljekonvalj, trolldruva och kanelros, till exempel.

Spår efter bränder

Många av tallarna är över 150 år gamla och en del till och med över 200 år. Sälg, asp, björk och hägg är trivsamma inslag i barrskogen. Här trivs hackspettar och skogshöns.

Det är länge sedan det brann i den här skogen, men fortfa­rande syns många spår efter bränder. Du kan till exempel gå förbi stubbar med svart, förkolnad ved. Du kan också se tallar med skador i barken. Skadorna syns som glipor långt ner på stammen. Skadorna kallas brandljud.

Tallarna är riktiga experter på överlevnad. De klarar sig ofta bra vid brand, tack vare sina höga kronor och tjock bark. Att det finns lövträd är också ett tecken på att det har brunnit. Nya lövträd växer snabbare än nya granar när de får ljus och utrymme efter en brand.

Döda träd är ett paradis för lavar

Många lavar, mossor och svampar lever i död ved. Brandskadad ved, högstubbar och grov död ved är därför viktiga för mångfalden. Veden är i olika stadier av nedbryt­ning. Högstubbar är träd som har brutits av men som fortfa­rande står upp.

De vuxna sälgarnas stammar är täckta av lunglav och skrovel­lav. De lavarna har gröna eller grågröna blad. Granarna är insvepta i långa tomteskägg av garnlav. Titta också lite närmare på lövträd­ens bark. Det växer olika sorters knappnålslavar i bark­ens sprickor.

Flera av lavarna i reservatet är hotade arter. Några exempel är vitpudrad svartspik, brun­pudrad nållav och smalskafts­lav.

Vi behöver skogar där det har brunnit

Ju längre tid det går sedan det brann sist, desto mer kommer granen att ta över. Då försvin­ner de viktiga strukturerna som är typiska för skog som brun­nit.

Ibland kan vi behöva hjälpa naturen lite på traven. Vi behöver bevara skogsmiljöer som är präglade av brand. Om den döda veden försvinner behöver vi återskapa död ved. Ett sätt att göra det är faktiskt att utföra kontrollerade bränningar. Det kan natur­vårdarna behöva göra i delar av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Siljeås­berget. Tänk på att det inom reservatet är inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lek­platser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet exemp­el­vis idrottsarrang­emang, turistverk­samhet, jaktprov, besök av stora grupper, återko­mmande evene­mang etc. Tillståndsplikten omfattar inte grupp­er med färre än 15 deltagare samt skolklass eller förskolegrupp som endast ägnar sig åt traditionell vand­ring eller turåkning vid enstaka tillfäll­en.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1,2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss