Höksberget

I denna branta ­sluttning hittar du mest 120 till 150 år gamla granar med liten in­blandning av lövträd som björk och asp.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Gamla granar

Naturreservatet består till större delen av granskog som är cirka 120 år gammal. Det finns en hög andel av lövträd i området. Det är främst björk och asp som blandar sig i granskogen. Ett litet område med gammal tallskog finns också.

På de gamla träden och de döda liggande träden trivs många sällsynta arter av ved­svamp, lavar och insekter.

Varm sydsluttning

I den branta sluttningen mot sydväst finns många solbelysta träd­stammar som ger insekter och fåglar goda förutsättningar att leva. Trädstammarna blir varma när solen lyser på dem och aktiviteten av insekter blir högre. Finns det många insekt­er letar fåglarna sig dit för att leta föda.

Föreskrifter

Välkommen till Höksberget. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 55,8 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat