Höbergsfjället

I det här fjällreservatet hittar du gammal granskog som fått växa sig stor. Trots mänsklig aktivitet i området har skogen en karaktär av urskog, det vill säga ser ursprunglig ut.

Vedsvampar

Massor av dofttickor på en död stubbe. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Ovanligt mycket lövträd

I sydsluttningen av Höbergsfjället nedanför fjällbjörkskogen, i närheten av fjällhemmanet Höberg, kan du se att det växer ovanligt mycket björk och sälg. Många av de större sälgarna växer det viktiga lavarter på, bland andra skrovellav och doftticka.

Det gynnsamma sydläget med berg som skyddar mot nordanvind och som samlar på sig solens värme, har gjort att mer sydligare arter har kunnat få fäste. I sluttningen har till exempel ett bestånd av alm hittats.

Levande död ved

Flera bränder har dragit fram i området under främst 1800-talet. Därför är skogens ålder styrd efter bränderna. De äldsta träden finner du i östra delen av reservatet, där finns det granar som är uppåt 200 år gamla.

I mer näringsrika delar av reservatet finns det gott om död ved. Det är både stående döda trädstammar och sådana som har ramlat ner på marken. Du kan se att nedbrytningen av de döda träden som ligger på marken har kommit olika långt. Insekter hjälper till med nedbrytningen. Finns det gott om insekter så kommer fåglarna snart och livnär sig på dem. Den döda veden "lever".

Höberg

Höberg är ett boställe som uppfördes som nybygge i början av 1800-talet. Där fanns tre gårdar. Människor levde mest av det som naturen kunde ge. De tog virke för byggnationer och ved för värmens skull. De jagade, fiskade och samlade bär och svamp för att överleva i den karga naturen som ofta är nära fjället. Troligtvis odlade de lite grann och hade djur betande i skogen och på fjällkanten.

Värdefull natur

Höbergsfjället och Grubbdalens naturreservat som gränsar i väster ingår i EUs nätverk av skyddade och värdefulla marker, Natura 2000.

Föreskrifter

Välkommen till Höbergsfjället. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 5,2 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område