Länglingsån

Här kan du träffa på både flodpärlmussla och öring. De trivs i Länglingsåns klara vatten. Musslan är säll­synt och helt beroende av öringen. För att skydda musslan måste vi även skydda öringen och miljön runt ån.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Höga krav

Länglingsån rinner mellan sjöarna Länglingen och Kött­sjön. Ån är ungefär fem kilo­meter lång. Den passar flod­pärl­musslan som är både krävande och känslig. Musslan måste nämligen ha rent, strömmande vatten för att trivas. Den behöver också bottnar av sand, grus och sten.

I Länglingsån finns alla förut­sättningar. Musslan har det bra. Men alla musslor kan försvinna ifall det inte finns öring. Förklaringen är att musslan som liten larv lever på gälarna hos öring eller lax. Saknas fiskarna kan inte larven utvecklas till en vuxen mussla.

Musslan är fridlyst

Brist på öring och lax har gjort att flodpärlmusslan har minskat i antal. I vissa sjöar och åar har den försvunnit helt. Njut därför av naturen längs Länglingsån, men var varsam.

Föroreningar och surt vatten hotar också flodpärlmusslan. Likaså försvårar vi livet för musslan när vi bygger dam­mar. Därför är den fridlyst i hela Sverige.

Föreskrifter

Välkommen till Läng­lings­ån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada flodpärl­musslor, däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • vaska efter guld eller andra ämnen,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 m,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 42 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat