Björnsjöberget

Här har skogsbränder dragit fram över skogen flera gånger och spåren syns fortfarande i de gamla tallarnas bark. På de döda träden trivs många sällsynta svampar och lavar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På Björnsjöberget finns riktigt gammal tallskog. Det finns en hel del träd som är äldre än 250 år. Vissa av dem är riktiga jättar. De har breda kronor och skrovlig bark och några träd är faktiskt mer än 350 år gamla.

Skogen är tydligt påverkad av bränder. Många levande tallar har spår efter bränder i form av skador i barken. Det kallas brandljud. Några av de äldsta tallarna bär spår av flera bränder som härjat i området.

Många små tjärnar

Skogsmarken är småkuperad. Här finns många små tjärnar och Grävingtjärnen är den största. Ungefär 10 procent av reservatet består av våtmarker och tjärnar.

Skogen på lite högre höjd består av torr mark med renlav, ljung, lingon och kråkbär. Här är det lätt för dig att gå och på vissa ställen är utsikten riktigt vacker.

Men hela skogen har aldrig huggits ned. Istället avverkades bara de värdefullaste träden, framförallt grova och raka furor. Därför har Björnsjöberget med tiden kunnat återfå en karaktär av urskog.

Föreskrifter

Välkommen till Björnsjöberget.
Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo,
  lya eller gryt än
  100 meter,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved, samt
 • framföra motordrivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterleder

 Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 59 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat