Hagamarken

I Hagamarken kan du träffa på en rad orkidéer, bland andra guckusko. Stora delar av reservatet är påverkat av kalk från berggrunden. I de centrala delarna av området finns ett flera hektar stort rikkärr, en våtmark påverkad av kalk, som är inventerad och klassad för sina höga naturvärden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen

Granen dominerar i området och det finns små ”öar” av mycket tall. Granskogen är ungefär 130 år gammal och det finns träd i alla åldrar och dimensioner. Det finns spår efter plockhuggning, avverkning av enstaka fullvuxna träd, i form av gamla stubbar. Dessutom har det förr i tiden gått djur på bete i Hagamarken för att det växer så mycket ätbara växter på den kalkhaltiga marken.

Rikkärret

Mitt i reservatet finns ett tre hektar stort rikkärr. Det är en våtmark som påverkas av den kalkhaltiga berggrunden. Där finns en rad växt- och mossarter som endast påträffas i kalkmiljöer. Det finns också en rad orkidéer som trivs där. Bland andra har sumpnycklar, blodnycklar och ängsnycklar påträffats.

Föreskrifter

Välkommen till Hagamarken. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa
    djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 44 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat samt Natura 2000-område

Övrig information

Fem kilometer söder om Hagamarken finns ett annat reservat med mycket blomsterprakt. Det heter Vackermyren.