Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byomsliden

Naturreservatet Byomsliden ligger i en svag sluttning åt nordost. Här finns det mesta av det bästa av Jämtland. Granskogen är gammal, här finns fina lövträd, ovanliga lavar, blommor och svampar. De trivs allihop tack vare att jorden innehåller mycket kalk.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Byomsliden är backigt med fuktiga områden inemellan. Granen trivs bäst i fuktiga områden som ofta ligger lägre i terrängen, i svackor. Där trivs också blommor.

Sherlock Holmes i skogen

Om du vore detektiv och du skulle bevisa att jorden inne­håller mycket kalk, hur gör du då?

Jo, du visar att det finns mycket ovanliga svampar och fina växter som trivs extra bra i kalkrik jord. Inte bara det. Också de mycket speciella typer av mossa som växer på klippblocken här visar att det finns kalk.

Facit

Där finns alltså ett antal ytterst sällsynta svampar som växer på marken. Dom kan man bara hitta i skog som innehåller mycket kalk. Exempel på det är vit hatt­murkla och kopparspindling.

I de fuktigare delarna av natur­reservatet växer många fina växter. De visar tydligt att det finns kalk här. Det är finbräken och trådfräken. Här finns också trolldruva, kransrams och guckusko.

Stenblock av kalk

Lite speciellt för Byomsliden är de stenblock av kalk som man hittar här och var. På sten­blocken växer mossor som kruskalkmossa och nordlig fjädermossa. De trivs där det finns mycket kalk och deras närvaro är en signal på att ett område har höga naturvärden. Det kallas att de är signalarter.

Riktigt stora lövträd

I den gamla skogen växer det mest gran. Men det finns också gamla tallar och lövträd. Du kan njuta av sälg, rönn, björk och asp.

Var extra observant på sälgen. Några av sälgarna har blivit riktigt stora och grova. De kan bli upp till 75 cm i diameter.

Sällsynta lavar med spännande namn

På lövträden trivs lavar. Fler av dem du ser här är riktigt ovan­liga. Namnen är också spänn­ande. Vad sägs om rosa skäre­lav och skrovellav. Lite mer vanliga lavar är till exempel lunglav, korallblylav och olika njurlavar.

Människan har använt jorden

Förr tog man vara på allt. Här i Byomsliden växer det mycket gräs och boskapen fick gå här och beta.


Djuren hörde säkert till någon fäbod i närheten. På fäboden var man på sommaren med sina djur. Man använde betesmark­erna på längre avstånd från gården hemma. Djuren betade i skogen och på fjället. Marken kring fäboden användes också för att dryga ut höskörden. Det höet togs hem på vintern då det gick att köra släde.

På fäboden bodde man i små timrade hus. Ofta var det unga kvinnor som tog hand om djuren och tillverkade ost och smör.

Skogen var också värdefull. Man högg ner skog, avverkade på olika sätt. Ett var att se ut de riktigt fina träden och fälla bara de utvalda. De träd som fanns kvar fick mera utrymme och växte bra. Det sättet att fälla träd kallas för att plockhugga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Byomsliden. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 10,6 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss