Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sönner-Flakamyren

Du kanske aldrig har sett rynkskinn och harticka? Eller gått i en barrskog som också innehåller björk, sälg, rönn och al. Här har du chansen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturreservatet består av Sönner-Flakamyren och Gammalbodmyren. I reservatet ingår också ett område med tall- och granskog mellan de båda myrarna. Sönner-Flakamyren ligger några kilometer väster om byn Persåsen. Den är en av väldigt många myrar i skogs­området mellan Storsjön och Oviksfjällen.

Värdefull natur

Skogen är cirka 150 år gammal. I den orörda skogen finns mest granar men även tall, björk, sälg, rönn och al. Den kombinationen är ovanlig i länet och gör området värdefullt. Skogspartiet söder om Sönner-Flakamyren har klassats som särskilt viktigt att skydda.

Precis bredvid myren finns riktigt gamla tallar men även många träd som står i vattnet. Där finns också många gamla granar som vuxit väldigt långsamt.

I området finns dessutom många döda träd. På de döda träden trivs flera sällsynta och hotade arter. Här finns vedsvampar som harticka, rosenticka, rynkskinn och doftskinn.

Nutida och dåtida markanvändning

Tidigare fälldes en del träd. Man har då huggit ner enstaka träd, vilket kallas för gallring eller blädning. Detta har inte påverkat området speciellt mycket.

Förr tillverkades kol i skogen. Rester efter en så kallad kolbotten har påträffats och en äldre stig passerar genom området. Strax söder om naturreservatet har det legat en fäbodvall och visst skogs­bete med kor, har förekommit.

Reservbete för Tossåsen

Tossåsens sameby använder området kring Sönner-Flakamyren som reservbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sönner-Flakamyren. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,4 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss