Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jansmyrberget

Stort inslag av gamla, grova aspar bidrar till naturvärdena i detta område. Ett knippe skötselåtgärder, och därefter full frihet, ska hjälpa aspen till ett fortsatt långt liv.

Bild på koralltaggsvamp

Den vackra och sällsynta koralltaggsvampen. Foto: Göran Eriksson

Där hackspettarna bor i slott

Vandringen går upp för låga åsryggar, och ner igen bland frodigt blåbärsris och gräs. Några av de gamla asparna är som resliga borgar, så grova att det krävs två famnar för att nå runt.

I asparnas hålrum bor fåglarna kungligt med lysande blåsippor i vårens rabatt. Här sitter de på första parkett om något skogsväsen skulle ge sig till att spela plockepinn med de trassliga dödvedsbrötarna.

För asparnas väl

Skogen i reservatet är en brandpräglad blandskog och i vissa delar är inslaget av grova gamla aspar och sälgar mycket stort. Detta får sårbara fågelarter som till exempel tretåig hackspett att trivas här.

Återväxten av asp hotas av granens konkurrenskraft, älgarnas framfart samt frånvaron av bränder, och därmed hotas också arter som är knutna till asp, till exempel hålbyggande fåglar, insektsarter och vedsvampar. För att den lövrika granskogen ska bevaras och livsmöjligheterna för asp förbättras, genomförs olika skötselåtgärder i reservatet. Detta gynnar föryngringen av asp och låter dessa träd växa sig stora och gamla.

Kalkgynnade arter

I den örtrika granskogen i reservatet trivs kalkgynnade arter som blåsippor och kransmossa. Lågört dominerar, men i fuktiga stråk växer högört som svart trolldruva, torta och nordisk stormhatt. 14 rödlistade arter har hittills setts här, bland annat koralltaggsvamp och den hotade vedsvampen rynkskinn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Jansmyrberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss