Om Länsstyrelsen i Jämtlands län

Två medarbetare i samtal.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Tre uppdrag

Förenklat kan man säga att Länsstyrelsens uppdrag består av tre uppdrag:

  1. Att utveckla länet.
  2. Att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet.
  3. Att vara förvaltningsmyndighet.

Vår vision

Vår vision ”Tillsammans för en hållbar framtid” beskriver den framtid vi strävar mot i allt vi gör och i alla våra uppdrag. Visionen är vår gemensamma väg­visare för vart vi ska. Den visar också hur vi ska nå dit, i form av förhållningssätt och beteen­den.

Vår visionsfolder (pdf) Länk till annan webbplats.

Klicka på bilden nedan för att se den i en större version.

Länsstyrelsen Jämtlands läns organisationFörstora bilden

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd – Kristina Albertsson

Ekonomi, personalfrågor, juridik, kommunikation, it, informationssäkerhet, handläggarstöd, upphandling, arkiv, diarium, reception och växel, lokalvård och vaktmästeri. Här sitter också länsledningen sekreterare och husfru.

Djur- och miljöenheten – Marina Wallén-Mattsson

Djurskydd, veterinära frågor, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, smittskydd, allmänna veterinära frågor, större industrier, vind- och vattenkraft, täkter, vattenverksamhet, efterbehandling av förorenade områden, vattenskydd, dammsäkerhet.

Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Tillståndsprövning av till exempel miljöfarlig verksamhet, transporter, vattenskyddsområde, kemikaliehantering, energitorvtäkter.

Eldrimner – Ulrika Brydling

Kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

Landsbygdsenheten – Malin Thors Rosenquist

Landsbygdsenheten ansvarar för projekt- och företagsstöd, djur- och arealbaserade stöd, rådgivning och kurser för jordbruksföretag, tillsyn inom jordbruk, registerkontroller på̊ djur, jordförvärvstillstånd till jord- och skogsbruksfastigheter samt bevakning av grundläggande betaltjänster. På enheten finns också̊ Interreg Sverige Norge-programmet som Länsstyrelsen Jämtlands län är förvaltande myndighet för. Enheten har övergripande ansvar för landsbygdsfrågor och ansvarar för lantbruks- och landsbygdsfokus i det tvärsektoriella samarbetet på Länsstyrelsen.

Naturvårdsenheten – Bitti Jonasson

Naturskyddsfunktionen (områdesskydd, prövning och tillsyn), naturförvaltningsfunktionen (reservatsförvaltning, fjälleder, friluftslivsfrågor och Naturum), fältfunktionen (naturbevakare i hela länet) samt viltfunktionen (rovdjurs- och klövviltsförvaltning, upplåtelse av småviltjakt).

Samhällsenheten – Ingrid Arltoft Henriksson

Samhällsplanering, bostadsmarknader, infrastrukturplanering, samhällsberedskap, krishantering, jämställdhet, integration, alkohol, narkotika, dopning, tobak, miljömål, energi- och klimatfrågor, kulturarv och kulturmiljö.

Vattenenheten – Jens Fuchs

Beredningssekretariat, miljöövervakning, kalkning, vattenlaboratorium, fiske, fiskeupplåtelser på renbetesfjäll, vattenförvaltning samt vattenrelaterat miljömålsarbete.

Regeringen utser och ger förordnande av ledamöter som ingår i Länsstyrelsens insynsråd. Insynsrådet består av sju ledamöter.

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen svarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse.

Insynsrådet sammanträder fyra gånger varje år och landshövdingen är ordförande.

I insynsrådet ingår:

  • Eftichia Kourlos, kommunalråd Östersunds kommun
  • Lars Ahlin, regionordförande LRF Jämtland
  • Anna Olofsson, prorektor Mittuniversitetet
  • David Westlin, polisområdeschef Jämtland
  • Lars-Ove Sjajn, kanslichef Sametinget
  • Jonas Andersson, regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Jämtland Härjedalen
  • Saila Quicklund, riksdagsledamot

Förordnandena gäller från den 1 mars 2024 till och med den 28 februari 2027.

Protokoll

Nedan listas protokoll från det senaste året. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla protokoll med underskrift hittar du i vårt diarium.

Rennäringsdelegationen i Jämtlands län består, utöver ordföranden, av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Ordförande utses av regeringen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och dessa utses efter samråd med sametinget.

Rennäringsdelegationen är beslutande i policyfrågor som rör upplåtelse av mark och jakt på renbetesfjällen. Delegationen är också ett samrådsforum för flera övriga frågor som rör fjällförvaltningen i länet.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet är sekretariat och landshövdingen är ordförande.

Ledamöter i rennäringsdelegationen

Från kommunerna

Ordinarie ledamöter

Annika Myhr (C)
Martine Eng (S)
Daniel Hillbom (M)

Ersättare

Andreas Karlsson (C)
Ida Asp (S)
Simon Högberg (M)

Från samebyarna

Ordinarie ledamöter

Elin Klemensson
Nicklas Johansson
Richard Åström

Ersättare

Piere Per-Björn Sparrok
Nils-Aron Kroik Kristoffersson
Jovva Jon Kristian Joma

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009-2010.

Den nya politiken innebar ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget var införandet av länsvisa viltförvaltningsdelegationer.

Delegationens arbete styrs av förordning om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474) enligt vilket delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet. Dessa är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De nya delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna.

Vilka ingår i delegationen?

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordning.

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2026.

Landshövdingen är ordförande i delegationen.

I listorna nedan står förkortningen O för ordinarie och E för ersättare.

Förtroendevalda

Susanne Hansson, Socialdemokraterna (O)

Daniel Andersson, Socialdemokraterna (E)

Sven-Åke Draxten, Socialdemokraterna (O)

Monica Dahlén, Socialdemokraterna (E)

Anders Häggkvist, Centerpartiet (O)

Margareta Mahmoud Persson, Kristdemokraterna (E)

Christine Persson, Centerpartiet (O)

Bo Danielsson, Vänsterpartiet (E)

Elise Ryder Wikén, Moderaterna (O)

Knut Richardsson, Moderaterna (E)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Martin Trostemo, Polisområde Jämtland (O)

Vakant plats (E)

Jakt- och viltvårdsintresset

Gun Fahlander, Svenska Jägareförbundet (O)

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet (E)

Naturvårdsintresset

Kjell Hammarling, (O)

Karin Ericson, Svenska Rovdjursföreningen (E)

Anna von Sydow, Naturskyddsföreningen (O)

Jonas Persson, Naturskyddsföreningen (E)

Friluftslivsintresset

Per Hedman (O)

Vakant plats (E)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Malin Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund (O)

Lars Ahlin, (E)

Lokalt näringsliv & turism

Anna Gillgren, Strömsunds Näringsliv och utveckling (O)

Liza Lidvall, (E)

Skogsnäringen

Karl Larsson, SCA (O)

Hans Lantz, (E)

Fäbodbruket

Anna Eriksson (O)

Erik Daabach, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (E)

Rennäringen/Sametinget

Nils Anders Jonsson, Tåssåsens sameby (O)

Anja Fjellgren Walkeapää, (E)

Tanja Nordfjell, (O)

Kjell-Ove Klemensson, Jovnevaerie sameby (E)

Natur- och ekoturismföretag

Vakant plats (O)

Vakant plats (E)

Protokoll

Nedan listas protokoll från det senaste året. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla protokoll med underskrift hittar du i vårt diarium.

Kontakt

Kristina Albertsson

Enhetschef, enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss