Om Länsstyrelsen i Jämtlands län

Två medarbetare i samtal.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Tre uppdrag

Förenklat kan man säga att Länsstyrelsens uppdrag består av tre uppdrag:

 1. Att utveckla länet.
 2. Att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet.
 3. Att vara förvaltningsmyndighet

Organisationsskiss

Klicka på bilden nedan för att se den i en större version.

Länsstyrelsen Jämtlands läns organisation

Enheten för lednings- och verksamhetsstöd – Kristina Albertsson

Ekonomi, personalfrågor, juridik, kommunikation, it, informationssäkerhet, handläggarstöd, upphandling, arkiv, diarium, reception och växel, lokalvård och vaktmästeri. Här sitter också länsledningen sekreterare och husfru.

Djur- och miljöenheten – Marina Wallén-Mattsson

Djurskydd, veterinära frågor, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, smittskydd, allmänna veterinära frågor, större industrier, vind- och vattenkraft, täkter, vattenverksamhet, efterbehandling av förorenade områden, vattenskydd, dammsäkerhet.

Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Tillståndsprövning av till exempel miljöfarlig verksamhet, transporter, vattenskyddsområde, kemikaliehantering, energitorvtäkter.

Eldrimner – Olle Karlsson

Kunskap, stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

Landsbygdsenheten – Peter Andrén

Landsbygdsenheten ansvarar för projekt- och företagsstöd, djur- och arealbaserade stöd, rådgivning och kurser för jordbruksföretag, tillsyn inom jordbruk, registerkontroller på̊ djur, jordförvärvstillstånd till jord- och skogsbruksfastigheter samt bevakning av grundläggande betaltjänster. På enheten finns också̊ Interreg Sverige Norge-programmet som Länsstyrelsen Jämtlands län är förvaltande myndighet för. Enheten har övergripande ansvar för landsbygdsfrågor och ansvarar för lantbruks- och landsbygdsfokus i det tvärsektoriella samarbetet på Länsstyrelsen.

Naturvårdsenheten – Bitti Jonasson

Naturskydd, naturförvaltning, fältarbetsgrupp, naturum, vilt- och jaktfrågor inklusive upplåtelser.

Samhällsenheten – Magnus Lindow

Samhällsplanering, bostadsmarknader, infrastrukturplanering, samhällsberedskap, krishantering, jämställdhet, integration, alkohol, narkotika, dopning, tobak, miljömål, energi- och klimatfrågor, kulturarv och kulturmiljö.

Vattenenheten – Jens Fuchs

Beredningssekretariat, miljöövervakning, kalkning, vattenlaboratorium, fiske, fiskeupplåtelser på renbetesfjäll, vattenförvaltning samt vattenrelaterat miljömålsarbete.

Vår vision

I början av juni 2014 fastställdes och presenterades Länsstyrelsens inriktning de kommande åren – kallad Vision 2020. Den har fokus på samarbete i och utanför länet och hållbarhet är den röda tråden.

"Tillsammans för en hållbar framtid". Så lyder Länsstyrelsens vision fram till år 2020.

Detta är resultatet av drygt ett års arbete där hela personalen har deltagit i framtagandet. Det har skett genom bland annat samtal på personaldagar, enhetsmöten och i arbetsgrupper.

Till visionen är tre mål knutna.

 • Största möjliga samhällsnytta
 • God samordning – internt och externt
 • En attraktiv arbetsplats

För att konkretisera visionen och de tre målen är en handlingsplan framtagen.

Vår värdegrund

Genom bland annat diskussioner, föredrag, personaldagar och enhetsmöten har en värdegrund tagits fram för myndigheten. Arbetet har initierats och letts av länsråd Susanna Löfgren.

Respekt, professionalitet och öppenhet. Det är de tre värdeord som ska känneteckna vår verksamhet och genomsyra allt vi gör — på alla nivåer.

– Värdegrunden ska höja effektiviteten, skapa ett bättre arbetsklimat och innebära ännu bättre service och stöd åt allmänheten. Och det kommer vi att lyckas med, säger länsråd Susanna Löfgren.

Vi vet att det vi säger och gör på insidan syns från utsidan. Därför har alla också varit med om att ta fram gemensamma förhållningssätt som kan påminna oss om vad som ligger i orden.

Till detta hör också en handlingsplan som gör att värdegrundsarbetet praktiseras, följs upp och utvecklas.

Dokument

Handlingsplan för Länsstyrelsens fortsatta värdegrundsarbete Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vision 2020 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vår värdegrund Pdf, 831.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regeringen utser och ger förordnande av ledamöter som ingår i Länsstyrelsens insynsråd. Insynsrådet består av åtta ledamöter.

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen svarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse.

Insynsrådet sammanträder fyra gånger varje år och landshövdingen är ordförande.

I insynsrådet ingår:

 • Bosse Svensson, kommunalråd
 • Lars Ahlin, LRF-ordförande
 • Kalle Olsson, riksdagsledamot
 • Erik Bakkman, polisområdeschef
 • Anna Olofsson, professor
 • Jeanette Kråik, företagare
 • Marie Simonsson, företagare
 • Saila Quicklund, riksdagsledamot

Förordnandena gäller från och med den 1 mars 2020 till och med den 28 februari 2022.

Protokoll

Nedan listas protokoll från det senaste året. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla protokoll med underskrift hittar du i vårt diarium.

Rennäringsdelegationen i Jämtlands län består, utöver ordföranden, av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Ordförande utses av regeringen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och dessa utses efter samråd med sametinget.

Rennäringsdelegationen är beslutande i policyfrågor som rör upplåtelse av mark och jakt på renbetesfjällen. Delegationen är också ett samrådsforum för flera övriga frågor som rör fjällförvaltningen i länet.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet är sekretariat och landshövdingen är ordförande.

Ledamöter i rennäringsdelegationen

Från kommunerna

Ordinarie ledamöter

Annika Myhr (C)
Kjell Sundholm (KD)
Karin Näsmark (S)

Ersättare

Maria Stendotter (VV)
Daniel Hillbom (M)
Simon Högberg (M)

Från samebyarna

Ordinarie ledamöter

Elin Klemensson
Marcus H Rensberg
Niklas Johansson

Ersättare

Prejhta Persson
Stina Utsi
Rickard Åström

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009-2010.

Den nya politiken innebar ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget var införandet av länsvisa viltförvaltningsdelegationer.

Delegationens arbete styrs av förordning om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474) enligt vilket delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet. Dessa är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De nya delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna.

Vilka ingår i delegationen?

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordning.

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

Landshövdingen är ordförande i delegationen.

I listorna nedan står förkortningen O för ordinarie och E för ersättare.

Förtroendevalda

Susanne Hansson, Socialdemokraterna (O)

Erika Öhlin, Socialdemokraterna (E)

Sven-Åke Draxten, Socialdemokraterna (O)

Gottfrid Jonsson, Socialdemokraterna (E)

Anders Häggkvist, Centerpartiet (O)

Margareta Mahmoud Persson, Kristdemokraterna (E)

Christine Persson, Centerpartiet (O)

Finn Cromberger, Liberalerna (E)

Maja Ramström, Miljöpartiet (O)

Knut Richardsson, Moderaterna (E)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Martin Trostemo, Polisområde Jämtland (O)

Vakant plats (E)

Jakt- och viltvårdsintresset

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet (O)

Gun Fahlander, Svenska Jägareförbundet (E)

Naturvårdsintresset

Karin Ericson, Svenska Rovdjursföreningen (O)

Vakant plats (E)

Bengt-Göran Carlsson, Naturskyddsföreningen (O)

Per Hedman, Naturskyddsföreningen (E)

Friluftslivsintresset

Matt Richardson, Jämtland Härjedalens Idrottsförbund (O)

Vakant plats (E)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Lars Ahlin, Lantbrukarnas Riksförbund (O)

Åsa Gustavsson, Lantbrukarnas Riksförbund (E)

Lokalt näringsliv & turism

Anna Gillgren, Strömsunds Utvecklingsbolag (O)

Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism (E)

Skogsnäringen

Karl Larsson, SCA (O)

Gunnel Hennebo, Bergs SBO Norrskog (E)

Fäbodbruket

Erik Daabach, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (O)

Jimmy Boije, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (E)

Rennäringen/Sametinget

Franciska Rensberg, Ruhvten Sijte sameby (O)

Nils Anders Jonsson, Tåssåsens sameby (E)

Marianne Gråik, Jijnjevaerie sameby (O)

Kjell-Ove Klemensson, Jovnevaerie sameby (E)

Natur- och ekoturismföretag

Vakant plats (O)

Vakant plats (E)

Protokoll

Nedan listas protokoll från det senaste året. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla protokoll med underskrift hittar du i vårt diarium.

Kontakt

Kristina Albertsson

Enhetschef, enheten för lednings- och verksamhetsstöd