Björnberget

I det här ganska kuperade och svårtillgängliga området hittar du gammal storvuxen skog som fått sköta sig själv under lång tid.

Bild på gran som brutits av högt upp på stammen

Här kan du vandra omkring bland gamla granar. De växer som bäst i fuktiga svackor där källflöden bidrar med näring. Där kan granarna bli så grova att du knappt når runt stammen. Granarna är här som äldst runt 170 år.

Längst i väster kan du hitta växter som påvisar kalk i marken. Det är främst kransrams, en släkting till liljekonvaljen, som kan ses. Men det finns också en speciell mossa som växer där det finns kalk. Den heter kranshaksmossa.

På mer mager mark hittar du tallar som är 250-400 år gamla. Flera av dem har spår efter brand i barken, så kallade brandljud.

Myllrande ved

När skogen får leva i lugn och ro så dör den förr eller senare, faller till marken och bryts sakta ner till mull. Om du tittar noga på de döda trädstammarna hittar du mossor, lavar och vedsvampar. I den döda veden trivs en rad insekter att vara, äta och leva. Och då kommer snart fåglarna och letar efter insekterna.

I de döda träddelarna fortsätter livet att myllra för många olika organismer.

Fäbodliv

Runt ikring naturreservatet finns några nedlagda fäbodar. Även om de nu inte är i drift så påverkade betesdjuren skogens öppenhet på den tiden det begav sig. En av anledningarna till att det finns såpass mycket lövskog i naturreservatet är säkerligen att skogen varit mer ljusöppen av betandet.

Det finns inga belägg för att det slogs hö på myrarna, men det är sannolikt att det var så.

Föreskrifter

Välkommen till Björnberget. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 2,7 km²

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat