Stormyran

I Stormyrans natur­reservat får du uppleva flera typer av landskap. Stormyran är nämligen en så kallad skogsmyr­mosaik. Marken är uppdelad på en stor andel urskogsartad granskog, mindre vattendrag och öppna mossar. Här finns också kärr och myr med skog.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Upplev en mosaik av olika landskap

Stormyran är en blandning av öppna kärr, skogbevuxen myr och skog. Ungefär halva reservatet består av kärr och mossar. I Stormyrans nord­östra del finns själva myren. Den avvattnas bland annat av två bäckar. De går sedan samman till Gamm-Karbäcken.

Skogen varierar från blöt skog via sumpskog till torr, mer "vanlig" skog. Du hittar de större sammanhängande sumpskogarna i nordost. Där är granarna ofta draperade i tjocka sjok av hänglavar, framför allt garnlav. Granarna är skrovliga och uppemot 200 år gamla.

I den döda veden bor det sällsynta arter

Det finns gott om död ved i skogen. Det är bra, för både träd som ligger och står är boplats för många arter. De gamla granarna är utmärkta hem för tretåig hackspett. Här trivs också olika sällsynta lavar och svampar som lever i ved.

Flera lavar och svampar är sådana som du bara kan hitta i skogar som aldrig har blivit kalavverkade. Med det menar vi att man inte har huggit ner alla träd på en viss yta. Brun­pudrad nållav hittar du vanligt­vis aldrig på kalhyggen. Samma sak gäller svamparna gammel­gransskål, harticka, rosenticka och stjärntagging.

Skogen i Stormyran är urskogs­artad. Den verkar alltså ursprunglig, men helt orörd av skogsbruk är skogen ändå inte. Du kommer att kunna se äldre stubbar. De vittnar om att området har avverkats vid mitten av 1900-talet.

Föreskrifter

Välkommen till Stor­myran. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterled­er

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,17 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat