Rödmyrmyren

Det finns många olika slags blommor, mossar och lavar som trivs här. Missa inte heller hackspettar, en ovanlig fjäril eller att se spåren av hur man förr i världen arbetade i skogen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det är tack vare all kalk i marken som det växer så många olika slags blommor och mossa. Några orkidéer som trivs i det kalkhaltiga vattnet är skogsnycklar, tvåblad, blodnycklar, brudsporre, flugblomster och guckusko. Späd skorpionmossa och guldspärrmossa bildar en mjuk, grön matta.

Barrskog och lövträd

Barrskogen växer på mark med mycket kalk, det kallas en kalkbarrskog. I en sådan skog som ofta är gammal finns ännu fler arter och större variation än annan gammal skog.

På granarnas grenar växer yviga skäggliknande lavar. Det kan vara skägglavar eller tagellavar. På granarnas stammar kan du se mycket ovanliga växtarter som till exempel gammelgransskål och brunpudrad nållav.

Det växer också lövträd här, björkar, sälgar och aspar. På deras döda liggande stammar lever ovanliga svampar som till exempel rosenticka och rynkskinn.

Öppna landskap med fuktig mark

I övergången mellan skog och öppnare mark kan du under vindstilla dagar i juni få se en skymt av en ovanlig lila fjäril, violett guldvinge.

Skälet att fjärilen faktiskt fortfarande lever och trivs här är att det finns fuktig öppen mark. Annars är det numera vanligt att man gräver diken i skogen. Det gör att marken torkar upp och på den mark man förr odlade – slåttermarker – har man slutat odla och växterna tar över.

Du hittar också fåglar som gillar att vara här i Rödmymyren som de ovanliga hackspettarna, spillkråka och tretåig hackspett.

Leva på vad naturen ger

Du kan se många tecken i naturen på hur människor förr i världen använde och levde av och på området.

Stubbarna här visar att man har fällt skog och på de områden som delvis är översvämmade – våtmarker – skördade man hö för vintern till djuren.

Föreskrifter

Välkommen till Rödmyrmyren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva organiserad verksamhet, exempelvis
  idrottsarrangemang, jaktprov, besök av stora grupper, återkommande evenemang etc.

Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare, samt skolklass eller förskolegrupp, som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 1 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område