Källberget-Storberget

I Källberget-Storbergets naturpark får du upp­leva en riktig trollskog. Här finns stora moss­belupna stenblock och blanka små sjöar. Kanske får du syn på hackspettungar i asparnas bohål. Men håll dig på avstånd – de vill inte bli störda.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tallar tål bränder

Minst sex olika skogsbränder har rasat kring Källberget och Storberget. Det har satt sin prägel på skogen. I det kupe­rade området finns nämligen mest tall, men också en del gran. Många av tallarna är gamla. Det kan vara ända upp emot 300 år.

Tallskogens invå­nare

Hittills har vi träffat på 19 rödlistade arter i området. Det är arter som riskerar att dö ut. Det är främst ovanliga svampar och lavar som lever på tall och död ved. En väldigt sällsynt art är den akut hotade svampen kritporing. Du kan även råka se fläckporing, gräddporing och laxgröppa. De är alla ved­svamp­ar som är känsliga och ovanliga.

Livsmiljön i reservatet är även bra för insekter som lever i ved. Hackspettarna stortrivs också. Ett exempel är tretåig hackspett.

Skogsbrand ger nytt liv

Det mesta som sker i naturen fyller en funktion. Det gör till och med de naturliga skogs­bränderna som kan börja när blixten slår ner. I branden dör visserligen granar och vegeta­tion på marken, men det positiva är att andra arter än granar får nytt livsrum.

När granarna inte längre skuggar marken frodas löv­träden. Den lila blomman brandnäva kan börja växa. Brandnävans frön i marken behöver nämligen eldens värme för att börja gro.

Äldre tallar överlever ofta elden. De har tjock bark och deras kronor sitter högt upp. De ger liv åt en ny generation tallar. Insekter som är bero­ende av brand flyger sedan in. De gräver bogångar i den brända veden.

Kontrollerade bränder

Som du förstår är alltså skogs­bränderna viktiga för den biologiska mångfalden. Om det inte brinner tillräckligt kommer naturvårdarna att genomföra kontrollerade bränder vid Källberget och Storberget. Det är nödvändigt för ett stort antal arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Källberget-Storberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på eventuellt särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evert­ebrater, till exemp­el skalbaggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet, exempelvis idrotts­evenemang, turist­verksamhet, jakt­prov, besök av stora grupper, återkommande evenemang eller dylikt. Syftet är att motverka skada på naturmiljön. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt, förutom jakt på bäver. Punkt 7 utgör inte något hinder för att på fastmark transpor­tera fälld älg eller björn med fordon. Detta förut­sätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss