Läskvattsån

Läskvattsån utgör hem för ett unikt bestånd av den starkt hotade och fridlysta flodpärl­musslan. Det är vårt ansvar att skydda miljön för framtiden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fridlysta flodpärlmusslor

Läskvattsån är ungefär fyra kilometer lång. Den rinner mellan sjöarna Läskvattnet och Lakavattnet. I ån finns ett unikt bestånd av flodpärlmussla. Det är mycket ovanligt att flodpärlmussla finns i fjällnära skog.

Beroende av öring

Flodpärlmusslan är beroende av fiskarten öring, som finns i ån, för att kunna leva vidare. När flodpärlmusslans larv­er släpps ut måste de nämligen fästa sig på gälarna hos en öring. Där lever de sedan som parasiter tills de kan leva vidare själva. Endast en av 100 miljoner larver lyckas överleva och bli en ny mussla.

Flodpärlmusslan är mycket långlivad och kan bli över 200 år gamla.

Fjällmiljö med hög biologisk mångfald

Läskvattsån är ett fjällnära vattendrag och ån skiftar mellan strömmande sträckor och lugna sträckor, forsar och fall. Ån är fri från vattenkraft, och under våren uppträder ofta höga vattenstånd. De stora variationerna i vattenstånd skapar strandmiljöer där många växter och insekter trivs.

 

Föreskrifter

Välkommen till Läskvattsån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • vaska efter guld eller andra ämnen
  • fånga, störa eller skada flodpärl­musslor, däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område