Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Edsån

Välkommen till ett naturreservat som har många olika naturmiljöer att upptäcka. Blomrika våtmarker, gammelskog och fiskrika vattendrag.

En vattensamling, göl, på kalkrik berggrund med omgivande skog

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammelskogen

Ungefär halva naturreservatet består av skog. Mest gran, men det finns också tall, asp, sälg och björk. I de äldsta delarna av skogen kan du hitta träd som är uppåt 250 år gamla.

En stor del av skogen är kalkbarrskog. Den växer på kalkhaltig mark och ofta kan du se höga örter och gräs växa i sån skog. Kalken gör också att träden växer sig höga och breda.

I gamla skogar som fått sköta sig själv finns det träd av alla åldrar, träd med olika höjd och träd av olika slag. Granar kan bli ända upp emot fem hundra år gamla. Hisnande historier en sån gamling skulle kunna berätta om.

När de dör står de kvar under en tid, innan de ramlar omkull. Döda träd i olika stadier av nedbrytning ger förutsättningar för en mängd andra arter att leva. Lavar, mossor, vedsvampar, insekter och fåglar gillar döda träd.

En gammal skog har ofta varit med om en eller annan skogsbrand. Det kan du se på olika spår som svartbrända stubbar eller livs levande tallar som har brandskadad bark långt ner på stammen. Ser ofta ut som en glipa in till veden.

Där sumpäggsvampen regerar

Visste du att Jämtland har Sveriges största koncentration av rikkärr? Rikkärr är våtmarker som påverkas mycket av den omgivande kalkhaltiga berggrunden. Där trivs många speciella arter. I Edsåns naturreservat finns tre rikkärr.

Där kan du hitta olika orkidéer som guckusko och ängsnycklar, en del mossor med namn som späd skorpionmossa och gyllenmossa, höga gräs som skogsrör och små svampar som heter sumpäggsvamp.

Vattenvägar viktiga förr

Vattenvägarna var viktiga för människor i äldre tider. Här, där vattendrag knyts samman och mynnar ut i större sjöar, passerade man på sin väg till marknader och en del slog sig ner för gott. I omgivningarna av Edsån kan du se rester av en gammal kvarn, två större fångstgropsystem och anordningar från när flottningen var igång.

Även samerna har nyttjat markerna där Edsån rinner fram.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Edsån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved inklusive vaska guld eller andra ämnen eller göra annan åverkan på vattendragets botten
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 133 ha

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss