Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hundtjärnåsen

I och för sig är det ganska svårt att ta sig fram på grund av många stenblock och fallna träd som ligger som plocke pinn. Men här kan du hitta gamla tallar med spår från upp till sex olika bränder, ett antal sällsynta vedsvampar och en porlande bäck.

Brandskadad stam på tall

Spår efter brand. Skadade stammar av tall, så kallade brandljud, visar på från vilket håll branden farit fram i skogen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Rikligt med garnlav

Den här skogen består av både tall och gran med inslag av björk, asp och sälg. De äldsta träden är 170 år.

I stort har områdets skog fått sköta sig själv. I den täta skogen kan du få se träd med rikliga mängder hänglav. Mest garnlav, som dess namn antyder, hänger i stora härvor på grenarna.

De högsta naturvärdena finns i de delar av naturreservatet som innehåller döda fallna träd och mycket spår från skogsbränder.

Skogen har brunnit flera gånger

I hela området kan du se spår efter skogsbränder. Det är kolade stubbar, skadade tallstammar och på sina ställen väldigt mycket lövträd.

Tallar klarar sig mycket bättre i en skogsbrand än gran och lövträd. Så de skador som uppkommer i barken på tallens stam kan berätta om flera bränder som trädet varit med om. Det finns tallar med spår från upp till sex olika skogsbränder. Dessa skador efter bränderna syns som glipor i barken på tallarna och kallas för brandljud.

Döda träd ger sprudlande liv

I en skog som får sköta sig själv hittar du ofta fallna döda träd, så kallade lågor, som brutits ner i olika grad. Du kan se hur mossa och lavar invaderat stammen, vissa lågor syns som en upphöjning under mossor.

I de döda trädens ved trivs en mängd vedsvampar och insekter som livnär sig på veden. Finns det insekter kommer det också fåglar. Ofta är det i områden med död ved som livet sprudlar som mest.

Bäcken

Hundtjärnbäcken porlar i naturreservatets sydligaste gräns. Bäcken omger sig med ett stråk av örter men främst är det den stora mängden fallna granar som utmärker sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Siljeåsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 58 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss