Karum

Gammal fägatan mellan åkrarna i karum

Fotograf: Anita Heimdahl

Reservatet innefattar markerna till två av byns tre gårdar. Odlingslandskapet är ålderdomligt och småskaligt med en blandning av små åkrar, alvarmarker, slåtterängar  och lövskogar.

Odlingslandskap

Ett av syftena med reservatet är att så långt det är möjligt återskapa odlingslandskapet från slutet av 1800-talet. Då odlade man i så kallat tresäde. Det innebära att man odlar råg år ett och korn år två och sedan lät man åkern ligga i träda år tre. Sedan mitten av 1990-talet brukas markerna återigen på gammalt sätt men med moderna maskiner. Tack vare det äldre brukningssättet och hanteringen av utsädet har en rad ovanliga åkerogräs blivit synliga igen på åkrarna bland annat råglosta, klätt, åkerranunkel och sommarklynne. På åkrarna odlas äldre grödor som gotlandsråg, ölandshavre och östgötakorn. Dessa grödor används som utsäde i andra delar av Sverige.

Slåtterängar

Reservatets slåtterängar uppvisar arter som ängsskära, klasefibbla, rosettjungfrulin och krutbrännare. Flera slåttergynnade arter har börjat vandra ut i gammal åkermark. År 2006 startade restaureringen av Betskogsängen. Ängens träd och buskar avverkades och stubbarna frästes bort så att ängen återigen kan slås med knivslåtterbalk. Arbetet med att restaurera ängarna i reservatet fortsätter metodiskt och idag är fler gamla ängsmarker framröjda och brukade igen. Stora delar av reservatet består av betade alvar och hagmarker. I dessa områden pågår ett omfattande restaureringsarbete.

Områdets historia

Fornlämningar och Noaks ark

Inom reservatet finns ett stort antal stensträngar, odlingsrösen, brukningsvägar och husgrunder från både förhistorisk och historisk tid. Det finns även ett gravfält med den ståtliga skeppsättningen Noaks Ark. Inom gravfältet finns ett 70-tal både runda och rektangulära gravar. Merparten utgörs av stensättningar i olika former, ibland högliknande. Ett 25-tal gravar har undersökts, däribland fyra rektangulära stensättningar, som visade sig utgöra vapengravar från förromersk järnålder. Gravfältet har anlagts under bronsålder och troligen utnyttjats under stora delar av järnålder.

1600-talet och framåt

Genom kartor kan man följa byns markanvändning så långt tillbaka som till 1600-talet genom både storskiftet (1777), enskifte (1817) och laga skifte (1839). Markerna har uppodlats för att utöka skörden eller omförts från äng till bete. Under vissa perioder har några torpställen funnits. Det har även funnits en malm, det vill säga bostadsområde för daglönare som inte ägde någon egen mark. Under 1870-talet bodde som flest människor i Karums by. Då fanns här 102 personer.

Att ta en tur till fots

Vid parkeringsplatsen för personbilar finns det information om tre naturreservat som alla ligger i direkt anslutning till varandra; Karum, Karås och Västra äng. I Karum finns en knappt 3 km lång vandringsled kallad Karumleden. Det finns också en markerad strövstig fram till Västra äng men inga markerade leder inom detta reservat. Markerade leder eller strövstigar saknas också till och inom Karås, däremot går den större Mittlandsleden genom Karås, man kan följa den från parkeringen vid Noaks ark.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe. 
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 315,7 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län