Ryd

Fallet gammalt träd

Naturreservatet Ryd ligger mellan byarna Kvigerälla, Brostorp, Ryd och Gillsättra i den öländska Mittlandsskogen. Största delen av reservatet består av ädellövskog.

Mittlandsskogen

De vanligaste ädla lövträden är ek, ask och alm. Den sällsynta vresalmen, som i Sverige endast finns på Öland, förekommer med enstaka exemplar spritt över området. Denna typ av ädellövskog är typisk för många av Mittlandets inägomarker.

Artrikedom

Ädellövskogen är hemvist för många djur och växter. Det som skapar förutsättningarna för den stora mångfalden av arter är att området har varit bevuxet med ädla lövträd under lång tid och att det har stor variation i artsammansättning och skiktning. Skogen innehåller också många olika företeelser som arterna behöver för att överleva, exempelvis döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd.    

Lavar och svampar

Inom gruppen lavar finns ett stort antal arter som lever på barken av ädellövträd. I reservatet har man påträffat flera lavarter som är sällsynta, exempelvis brun lundlav, stor knopplav, mjölig klotterlav, olivklotterlav och rosa skärelav. Även svampfloran är rik med flera intressanta signalarter, det vill säga arter som visar på områdets höga naturvärde. Bland dem kan nämnas taggplätt, läderskål, kanelskinn, barkticka och fläckticka.

Fornlämningar

Järnålderns bondelandskap Ryd har också höga kulturhistoriska värden i form av ett större sammanhängande och väl bevarat boplatsområde med lämningar efter en järnåldersby. Fornlämningarna inom reservatet utgörs av husgrunder, stensträngar, fossil åkermark och odlingsrösen. De öländska komplexa fornlämningsområdena med gårdar och byar från mellersta järnåldern är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. Området i Ryd är ett bra exempel på detta. Liknande rika fornlämningsområden förekommer annars bara på Gotland.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Rida eller framföra hästfordon.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 61,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län