Ryd

Fallet gammalt träd

I reservatet Ryd skyddas en ädellöv­skog med höga naturvärden. Skogen är en del av Mittlandsskogen, som är södra Sveriges största sammanhängande löv­skog. I reservatet finns också gott om välbevarade lämningar från järnåldern.

Från öppet till slutet

Ryd är ett typexempel på Mittlandets ädel­lövskogar som vuxit upp på forna ängs- och betesmarker när hävden upphört. Ek, ask, skogsalm och vresalm är exempel på träd­slag som spirat i de rika markerna. På senare år har skogen drabbats hårt av almsjuka och askskottssjuka. Så gott som all alm och ask har slagits ut i området.

Lavar och svampar

Reservatets ädellövskogar är hem för många ovanliga arter som inte trivs i modernt brukad skog. På de gamla trädens skrovliga bark växer sällsyntheter som brun lundlav, stor knopplav och rosa skärelav. Träden är också hem för svampar som taggplätt, läderskål och kanel­skinn – signalarter som indikerar skog med höga naturvärden.

Spännande flora

I Ryds ädellövskogar finns en rik flora. I den kalkrika myllan växer typiska lundväxter som tandrot och vårärt. Till reservatets mer sällsynta växter hör desmeknopp och strävlosta.

Spår från förr

När du vandrar omkring i terrängen kan du få se husgrunder, odlingsrösen och gamla hägnader. Dessa välbevarade lämningar är från mellersta järnåldern. Komplexa fornlämnings­områden med gårdar och byar är unika för Öland, även i ett internationellt perspektiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 61,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Kör väg 136 mot Borgholm. I höjd med Isgärde sväng österut mot Ryd. Från Ryds by - följ vägskyltar mot naturreservat.

Parkering vid östra kanten av reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss