Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ryd

Fallet gammalt träd

Naturreservatet Ryd ligger mellan byarna Kvigerälla, Brostorp, Ryd och Gillsättra i den öländska Mittlandsskogen. Största delen av reservatet består av ädellövskog.

Mittlandsskogen

De vanligaste ädla lövträden är ek, ask och alm. Den sällsynta vresalmen, som i Sverige endast finns på Öland, förekommer med enstaka exemplar spritt över området. Denna typ av ädellövskog är typisk för många av Mittlandets inägomarker.

Artrikedom

Ädellövskogen är hemvist för många djur och växter. Det som skapar förutsättningarna för den stora mångfalden av arter är att området har varit bevuxet med ädla lövträd under lång tid och att det har stor variation i artsammansättning och skiktning. Skogen innehåller också många olika företeelser som arterna behöver för att överleva, exempelvis döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd.    

Lavar och svampar

Inom gruppen lavar finns ett stort antal arter som lever på barken av ädellövträd. I reservatet har man påträffat flera lavarter som är sällsynta, exempelvis brun lundlav, stor knopplav, mjölig klotterlav, olivklotterlav och rosa skärelav. Även svampfloran är rik med flera intressanta signalarter, det vill säga arter som visar på områdets höga naturvärde. Bland dem kan nämnas taggplätt, läderskål, kanelskinn, barkticka och fläckticka.

Fornlämningar

Järnålderns bondelandskap Ryd har också höga kulturhistoriska värden i form av ett större sammanhängande och väl bevarat boplatsområde med lämningar efter en järnåldersby. Fornlämningarna inom reservatet utgörs av husgrunder, stensträngar, fossil åkermark och odlingsrösen. De öländska komplexa fornlämningsområdena med gårdar och byar från mellersta järnåldern är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. Området i Ryd är ett bra exempel på detta. Liknande rika fornlämningsområden förekommer annars bara på Gotland.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 61,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Kör väg 136 mot Borgholm. I höjd med Isgärde sväng österut mot Ryd. Från Ryds by - följ vägskyltar mot naturreservat.

Parkering vid östra kanten av reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss