Isgärde

Skogen i vårgrönska

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Isgärde utgör en liten del i väster av Mittlandsskogen, ett av Sveriges största lövskogsområden, belägen mitt på Öland. Området är ett stort mosaiklandskap med kultur- och naturvärden som saknar motstycke i Europa.                        

Mittlandsskogen

Mittlandsområdet ligger mellan Borgholm och Färjestaden och avgränsas i öst-väst av de båda landsvägarna längs kusten. Området är präglat av människan alltsedan stenåldern. Kärnområdet i reservatet domineras av högstammiga ekar och askar med varierat inslag av lundalm, den sällsynta vresalmen samt lind och lönn. Träden i Isgärde är relativt gamla med en ålder mellan 80-120 år. I reservatet finns även död ved i form av både lågor (döda omkullfallna träd) och högstubbar vilket gynnar både kryptogamer, insekter och hålbyggande fåglar. Av buskarterna i Isgärde märks främst hagtorn samt Ölands äldsta växtinnevånare hasseln, invandrad hit för cirka 9000 år sedan.

Högt naturvärde

Moss-, lav- och svampfloran är artrik. Här växer flera hotade arter som exempelvis olivklotterlav, oxtungsvamp, fläckticka och stinkbrosking. Andra arter som indikerar ett högt naturvärde är slät lönnlav, kantarellmussling, hagvaxskivling och grov baronmossa. Utöver mera ovanliga arter som bivråk uppvisar fågellivet i Isgärde naturreservat många av de arter man normalt finner i lövskogsområden, exempelvis skogsduva, lövsångare, bofink, härmsångare och flera trastarter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 11. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 12. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 13. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 9,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län