Vinäs

Branten i Vinäs

Fotograf: Anna Lindberg

I Vinäs naturreservat finns en för länet unik sammansättning av olika naturtyper. Den varierade miljön erbjuder många olika livsmiljöer för djur och växter. Vinäs naturreservat ligger i Uknadalen, länets mest storslagna sprickdalgång.

Flera olika skogstyper

I reservatet finns flera värdefulla naturtyper vilka skapar en miljö som är ovanlig ur länsperspektiv. Rasbranter, blandskog, barrskog, lövskog, lövsumpskog och bäckraviner bidrar till att skapa en mosaikmiljö. Blandningen av olika skogstyper ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Inslaget av gamla och grova träd bidrar också till artrikedomen, många ovanliga lavar och insekter är beroende av död ved.

Dramatiska landskap

Reservatet består av två områden. Det största ligger i anslutning till sjön Rammen. Här dominerar hällmarker och branter där gamla lövträd klamrar sig fast utmed de nästan lodräta bergväggarna. Öster om Hägerudden stupar berget 60 meter rakt ned i sjön.

Sällsyntheter är vanliga

I jämförelse med andra större områden i länet finns det ovanligt många sällsynta och hotade arter i reservatet. Exempel på rariteter är gräset strävlosta och igelkottröksvamp. Många arter är knutna till branterna och till områden med lång kontinuitet av gamla lövträd. I den gamla, orörda skogen där tillgången på död ved är stor häckar spillkråka och mindre hackspett.

Aristokratiska anor

Människans aktiviteter i område kan spåras från bronsåldern och framåt tack vare den rika förekomsten av fornlämningar. På näset i reservatets södra del ligger till exempel en fornborg. Vinäs slott och herrgårdsbyggnader vittnar också om människor som bott och verkat här.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. under någon del av året färdas eller uppehålla sig inom området markerat med snedstreckad linje på beslutskarta.
 2. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar.
 3. utan samråd med Länsstyrelsen tälta mer än högst ett dygn på samma ställe
 4. rida annat än på befintlig väg eller stig.
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd.
 7. gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 10. göra upp eld.
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 127 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län