Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinäs

Branten i Vinäs

Foto: Anna Lindberg

I Vinäs naturreservat finns en för länet unik sammansättning av olika naturtyper. Den varierade miljön erbjuder många olika livsmiljöer för djur och växter. Vinäs naturreservat ligger i Uknadalen, länets mest storslagna sprickdalgång.

Flera olika skogstyper

I reservatet finns flera värdefulla naturtyper vilka skapar en miljö som är ovanlig ur länsperspektiv. Rasbranter, blandskog, barrskog, lövskog, lövsumpskog och bäckraviner bidrar till att skapa en mosaikmiljö. Blandningen av olika skogstyper ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Inslaget av gamla och grova träd bidrar också till artrikedomen, många ovanliga lavar och insekter är beroende av död ved.

Dramatiska landskap

Reservatet består av två områden. Det största ligger i anslutning till sjön Rammen. Här dominerar hällmarker och branter där gamla lövträd klamrar sig fast utmed de nästan lodräta bergväggarna. Öster om Hägerudden stupar berget 60 meter rakt ned i sjön.

Sällsyntheter är vanliga

I jämförelse med andra större områden i länet finns det ovanligt många sällsynta och hotade arter i reservatet. Exempel på rariteter är gräset strävlosta och igelkottröksvamp. Många arter är knutna till branterna och till områden med lång kontinuitet av gamla lövträd. I den gamla, orörda skogen där tillgången på död ved är stor häckar spillkråka och mindre hackspett.

Aristokratiska anor

Människans aktiviteter i område kan spåras från bronsåldern och framåt tack vare den rika förekomsten av fornlämningar. På näset i reservatets södra del ligger till exempel en fornborg. Vinäs slott och herrgårdsbyggnader vittnar också om människor som bott och verkat här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in djur.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Göra upp eld.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. under någon del av året färdas eller uppehålla sig inom området markerat med snedstreckad linje på beslutskarta, bilaga 1.
 2. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar.
 3. utan samråd med Länsstyrelsen tälta mer än högst ett dygn på samma ställe
 4. rida annat än på befintlig väg eller stig.
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd.
 7. gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 10. göra upp eld.
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Föreskrifterna under punkt C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 127 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Nordväst om Västra Ed. Reservatet ligger mellan Edsbruk och Falerum. Från E22 sväng mot Edsbruk. Efter Edsbruk fortsätt ytterligare 5 kilometer till Vinäs.

Parkering finns längs vägen och från denna går en markerad slinga in i reservatets västra delområde.

Det större östra delområdet i anslutning till sjön Rammen är bergigt och brant och i själva branten är det tillträdesförbud året runt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss