Vinäs

Branten i Vinäs

Foto: Anna Lindberg

Naturreservat ligger i Uknadalen, länets mest storslagna sprickdalgång. I reservatet skyddas en för länet unik sammansättning av olika naturtyper. Den omväxlande naturen är hem för många växter och djur.

Natur för många

I reservatet finns en värdefull mosaik av ädellövskogar, barrskogar och blandskogar. Skogarna växer i ett omväxlande landskap med hällmarker, rasbranter och bäckraviner. I den skiftande naturen trivs såväl arter knutna till lövträd som barrträd. Dessutom finns det gamla och grova träd i skogarna, vilket uppskattas av arter som inte trivs i modernt brukade skogar.

Uppdelat på två

Reservatet är uppdelat på två delområden. Området som kantar sjön Rammens östsida domineras av hällmarker och hisnande branter. Öster om Hägerudden stupar berget 60 meter rakt ned i sjön! Det västra området är mer lättillgängligt. Här finns en vandringsled som startar från parkeringen i nordväst. Utmed leden passerar man många grova ekar med vida kronor. Kronornas växtsätt vittnar om att ekarna vuxit upp i ett öppnare landskap jämfört med hur det ser ut idag.

Sällsyntheter är vanliga

I jämförelse med andra större områden i länet finns det ovanligt många sällsynta och hotade arter i reservatet. Exempel på rariteter är gräset strävlosta, vedtrappmossa, grön sköldmossa, mörk lundlav, läderlappslav, oxtungsvamp och igelkottröksvamp. Många arter är knutna till branterna och till områden där det funnits lövträd sedan lång tid tillbaka.

Spår från förr

Tack vare den rika förekomsten av fornlämningar vet vi att människor levt och verkat i området sedan bronsåldern. I reservatets västra del finns resterna efter en fornborg. Övriga fornlämningar utgörs av gamla gravar i form av stensättningar och rösen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in djur.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Göra upp eld.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. under någon del av året färdas eller uppehålla sig inom området markerat med snedstreckad linje på beslutskarta, bilaga 1.
 2. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar.
 3. utan samråd med Länsstyrelsen tälta mer än högst ett dygn på samma ställe
 4. rida annat än på befintlig väg eller stig.
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd.
 7. gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 10. göra upp eld.
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Föreskrifterna under punkt C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 127 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Nordväst om Västra Ed. Reservatet ligger mellan Edsbruk och Falerum. Från E22 sväng mot Edsbruk. Efter Edsbruk fortsätt ytterligare 5 kilometer till Vinäs.

Parkering finns längs vägen och från denna går en markerad slinga in i reservatets västra delområde.

Det större östra delområdet i anslutning till sjön Rammen är bergigt och brant och i själva branten är det tillträdesförbud året runt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss