Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bödakustens östra

Stranden Bödakusten östra

Fotograf: Malin Miller

Naturreservatet Bödakustens östra är ett paradis för insekter och fåglar. Här finns grus- och sandområden samt tallskogar som är minst 150 år gamla.

Sanddyner

Södra delen av området utgörs av Bödabuktens sandstränder som inåt land övergår i sanddyner och flygsandfält. Dynområdet väster och norr om Bödabukten är ett av Sveriges största. Den största dynen i området är Bölinge backe som har en höjd på närmare tio meter över omgivande mark. Flygsandfälten och dynernas torra och vindpinade miljö har lett till att tallarna blir lågvuxna och förgrenade.

Växt- och djurliv

Längs Bödakustens sandstränder är det sparsamt med växtlighet. På stranden ser man här och var saltarv, marviol och strandvial och på dynerna växer sandrör och strandråg. I den glesa tallskogen växer sandstarr, tallört och grönpyrola och i de slutna skogarna ljung och kråkbär. Många av träden är gamla, de äldsta upp emot 200 år.

Fågelliv

Höst och vår rastar en mängd sjöfågel längs med kuststräckan, som också är övervintringslokal. Exempel på häckande arter är svärta, småskrake och större strandpipare samt rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. Vid kusten norr om Tomtskog har man hittat över 20 sällsynta och hänsynskrävande arter av insekter. Exempel är myrlejonsländor, kretsfly, stor lavspinnare och reliktbock. Även sällsynta lavar och svampar finns i området, såsom mjölig klotterlav, rosa skärelav och svampen vintertagging.

En stor del av det som är Ölands längsta sandstrand ligger inom reservatet. Hit lockas årligen stora mängder badgäster. Från Fagerrör till Trollskogen går en järnväg som anlades i början av 1900-talet för att forsla ut timmer från kronoparken. Järnvägen används idag som museijärnväg med turisttrafik under sommaren.

Bödaleden sträcker sig genom området.Toalett och rastbord finns i anslutning till badstränderna vid Lyckesand, Homrevet och Fagerrör. Sommarservering finns vid Lyckesand.

Lyckesand: Högsäsong 15/6 – 15/8: P-förbud mellan kl. 21:00 – 04:00. Avgiftsbelagd parkering mellan kl. 04:00 – 21:00. Separat parkering där både personbilar och husbilar får stå.
Övrig tid; P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar.

Homrevet: Högsäsong 15/6 – 15/8: P-förbud mellan kl. 23:00 - 04:00.
Övrig tid; P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Cirka 10 platser för husbilar.

Fagerrör: P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Ingen utpekad husbilsparkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra alla typer av fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. ta loss bitar från berggrunden eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. förtöja boj eller ankra permanent,
 12. framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
 13. utan länsstyrelsen tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 1020,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet är beläget på nordöstra Öland mellan naturreservatet Trollskogen i norr och Böda camping i söder. Skyltat från vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss