Bödakustens östra

Stranden Bödakusten östra

Fotograf: Johan Jansson

Naturreservatet Bödakustens östra är ett paradis för insekter och fåglar. Här finns grus- och sandområden samt tallskogar som är minst 150 år gamla.

Har du tänkt besöka norra Öland? Det är högt tryck på naturreservatens besöksanordningar som parkeringar, soptunnor och toaletter i Kalmar län i år. Särskilt under de mycket välbesökta veckorna 24 – 32.

Läs mer: Besökare i skyddad natur Länk till annan webbplats.

Sanddyner

Södra delen av området utgörs av Bödabuktens sandstränder som inåt land övergår i sanddyner och flygsandfält. Dynområdet väster och norr om Bödabukten är ett av Sveriges största. Den största dynen i området är Bölinge backe som har en höjd på närmare tio meter över omgivande mark. Flygsandfälten och dynernas torra och vindpinade miljö har lett till att tallarna blir lågvuxna och förgrenade.

Växt- och djurliv

Längs Bödakustens sandstränder är det sparsamt med växtlighet. På stranden ser man här och var saltarv, marviol och strandvial och på dynerna växer sandrör och strandråg. I den glesa tallskogen växer sandstarr, tallört och grönpyrola och i de slutna skogarna ljung och kråkbär. Många av träden är gamla, de äldsta upp emot 200 år.

Fågelliv

Höst och vår rastar en mängd sjöfågel längs med kuststräckan, som också är övervintringslokal. Exempel på häckande arter är svärta, småskrake och större strandpipare samt rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. Vid kusten norr om Tomtskog har man hittat över 20 sällsynta och hänsynskrävande arter av insekter. Exempel är myrlejonsländor, kretsfly, stor lavspinnare och reliktbock. Även sällsynta lavar och svampar finns i området, såsom mjölig klotterlav, rosa skärelav och svampen vintertagging.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. ta loss bitar från berggrunden eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. förtöja boj eller ankra permanent,
 12. framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
 13. utan länsstyrelsen tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övnings - ändamål, 
 14. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,


  Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 1020,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län