Rönnerum - Abbantorp

Rönnerums fornby

Fotograf: Malin Miller

Rönnerum är beläget i Mittlandskogen och är bildat för att skydda de sammanhängande lövskogarna och fornlämningsmiljön. Det finns vandringsleder som knyter samman Odens flisor med Ismanstorps fornborg och Rönnerums fornby. Detta är ett av de bättre exemplen om man vill uppleva Mittlands natur- och kulturvärden.

Skogen

Största delen av reservatet är lövskog. Skogen är blandad men domineras av ädellövträd. Delar av skogen är avenbokskog som till sin storlek saknar motsvarighet på Öland och i hela Sverige. I avenbokskogen är stenknäcken en vanlig fågel. Förutom stenknäckarnas ”tickanden” är fågelsången kompakt från den rika grönskan under vår och försommar. 

Växtliv

Växter som blåsippa, gulsippa, ormbär, skogsnycklar, tvåblad, murgröna, underviol, skugglosta och lundelm är vanliga. Delar av skogen har ett stort inslag av gamla, grova träd och död ved. I dessa delar finns flera utrotningshotade lavar och svampar. Det är inte minst bland marksvamparna som Rönnerum - Abbantorps största naturvärden återfinns.

Väddnätfjäril

I skogen ligger även insprängt en del mindre åkrar, torrängar, fuktängar och rikkärr vilket bidrar till variationen och förhöjer naturvärdet. Så till exempel finns gott om den ovanliga väddnätfjärilen. Det finns även orkidéer såsom honungsblomster, flugblomster och kärrknipprot.

Fornby

I området finns en mängd intressanta fornminnen. Fornbyn i reservatet och Ismanstorps fornborg strax intill är bland de mest besöksvärda platserna på Öland. Detsamma gäller för Noaks ark en bit norrut.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra fordon eller farkost annat än på enligt skötselplan fastställd vägsträckning.
 2. ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 5. göra upp eld 
 6. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 7. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden
 8. gräva upp eller plocka lavar, svampar, växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för skytte, orienteringstävling eller militära övningar.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 524 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län