• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rönnerum - Abbantorp

Rönnerums fornby

Foto: Malin Miller

Rönnerum är beläget i Mittlandskogen och är bildat för att skydda de sammanhängande lövskogarna och fornlämningsmiljön. Det finns vandringsleder som knyter samman Odens flisor med Ismanstorps fornborg och Rönnerums fornby. Detta är ett av de bättre exemplen om man vill uppleva Mittlands natur- och kulturvärden.

Skogen

Största delen av reservatet är lövskog. Skogen är blandad men domineras av ädellövträd. Delar av skogen är avenbokskog som till sin storlek saknar motsvarighet på Öland och i hela Sverige. I avenbokskogen är stenknäcken en vanlig fågel. Förutom stenknäckarnas ”tickanden” är fågelsången kompakt från den rika grönskan under vår och försommar. 

Växtliv

Växter som blåsippa, gulsippa, ormbär, skogsnycklar, tvåblad, murgröna, underviol, skugglosta och lundelm är vanliga. Delar av skogen har ett stort inslag av gamla, grova träd och död ved. I dessa delar finns flera utrotningshotade lavar och svampar. Det är inte minst bland marksvamparna som Rönnerum - Abbantorps största naturvärden återfinns.

Väddnätfjäril

I skogen ligger även insprängt en del mindre åkrar, torrängar, fuktängar och rikkärr vilket bidrar till variationen och förhöjer naturvärdet. Så till exempel finns gott om den ovanliga väddnätfjärilen. Det finns även orkidéer såsom honungsblomster, flugblomster och kärrknipprot.

Fornby

I området finns en mängd intressanta fornminnen. Fornbyn i reservatet och Ismanstorps fornborg strax intill är bland de mest besöksvärda platserna på Öland. Detsamma gäller för Noaks ark en bit norrut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för orienteringstävling eller skytte.
 • Använda området för militärövningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra fordon eller farkost annat än på enligt skötselplan fastställd vägsträckning.
 2. ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 5. göra upp eld
 6. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 7. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden
 8. gräva upp eller plocka lavar, svampar, växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för skytte, orienteringstävling eller militära övningar.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. utan Läns­styrelsens tillstånd utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 524 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området kan nås från allmänna vägen Högsrum-Ismantorp samt via en mindre enskild väg från Rönnerums by.

Parkering finns vid Odens flisor samt via en mindre enskild väg från Rönnerums by. Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet