Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Holmetorp

Gulsippa

Foto: Anders Johansson

Holmetorp är uppdelat i tre skogsområden som till stora delar betas. I den rika myllan frodas en lång rad örter liksom flera exklusiva svampar som är knutna till ädellövträden. I reservatets västra del finns lämningar efter en järnåldersby.

Rester av en fornby

I reservatets västra delar låg det en by under äldre järnåldern. Byn bestod av flera hus och kring dessa låg åkrar och ängar. Husgrunderna, som idag omges av vidkroniga ekar, går att se än idag. Även hägnader (stensträngar), som höll kreaturen borta från de brukade markerna, finns kvar.

Blomsterrikt

På våren bjuder Holmetorps skogar på blomsterprakt. Där solens strålar når ner till marken breder ett hav av vitsippor ut sig. Gulsippor, lungört och vårlök hör också vårfloran till. I mer slutna områden trivs örter som buskstjärnblomma, storrams och skogsbingel. Senare på säsongen blommar till exempel tandrot och vårärt.

Svamppoesi

Saffransspindling, gulprickig vaxskivling och sadelmurkla är alla ovanliga svampar som hittats i reservatets skogar. De trivs i den kalkrika myllan och är på ett eller annat sätt knutna till ädellövträd. Flera av svamparna föredrar gles skog och gynnas därför av skogsbete.

Drabbad skog

Sedan 2010 har Holmetorps ädellövskogar drabbats hårt av almsjuka och askskottssjuka. Så gott som all skogsalm, lundalm och ask har slagits ut i området. Almsjukan är en svampsjukdom som sprids med skalbaggen almsplintborre. Även askskottsjukan orsakas av en svamp, som sprids via luften. Positivt i sammanhanget är att de döda träden blir bostäder för svampar, insekter, fåglar och andra organismer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Läns­styrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 27,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i direkt anslutning till byarna Lilla Hult och Holmetorp. Området kan lätt nås från vägen mellan Lilla och Stora Hult.

Parkeringsmöjligheter för enstaka personbilar finns i anslutning till vägen mellan Lilla och Stora Hult.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss