Holmetorp

Gulsippa

Fotograf: Anders Johansson

I Naturreservatet Holmetorp kan man ännu se spåren efter den romerska järnåldern. Denna period, århundradena kring Kristi födelse, var en tid när människorna levde gott på Öland.

Vegetation

Mittlandet var under den romerska järnåldern, liksom nu, ett omväxlande skogsrike där det fanns bra bete och våtmarker. Lövträden, framför allt ask och och lind, hamlades. Man skar ner mindre grenar och kvistar med löven på, och sparade, liksom ängsgräset, till mat åt djuren. I naturreservatet växer framför allt ädellövskog. Den kallas så därför att den till största delen består av de "ädla" lövträden ek, ask, alm, lind och lönn. Samtliga Sveriges almarter - lundalm, skogsalm och vresalm finns i området.

Blomsterprakt

Den goda lövskogsjorden har bäddat för stor biologisk rikedom. Där markerna ännu betas är blomsterprakten storartad på våren, inte minst i den västra delen av reservatet. Då är marken översållad av vitsippor, gulsippor, lungört och och vårlök. Det är växter som vill ha mycket ljus.

Svampmarker

De centrala delarna av reservatet är mer igenvuxna. Där utvecklas nu en naturskog med buskage av hagtorn, benved och och skogstry och örter som tål skugga bättre, exempelvis buskstjärnblomma, storrams och skogsbingel. I naturreservatet finns minst ett 90-tal arter svampar. Bland dem kan nämnas lilanopping, rödflammig tråding, taggfjällskivling och ding, och luddnagelskivling.

Rester av en fornby

I västra delen av reservatet, närmast byn Lilla Hult, finns rester av en fornby med ett tiotal husgrunder. En fägata och rester av stenmurar vittnar om hur människorna skyddade sina lövängar och odlingar kring byn från kreaturen.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 27,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län