Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holmetorp

Gulsippa

Foto: Anders Johansson

I Naturreservatet Holmetorp kan man ännu se spåren efter den romerska järnåldern. Denna period, århundradena kring Kristi födelse, var en tid när människorna levde gott på Öland.

Vegetation

Mittlandet var under den romerska järnåldern, liksom nu, ett omväxlande skogsrike där det fanns bra bete och våtmarker. Lövträden, framför allt ask och och lind, hamlades. Man skar ner mindre grenar och kvistar med löven på, och sparade, liksom ängsgräset, till mat åt djuren. I naturreservatet växer framför allt ädellövskog. Den kallas så därför att den till största delen består av de "ädla" lövträden ek, ask, alm, lind och lönn. Samtliga Sveriges almarter - lundalm, skogsalm och vresalm finns i området.

Blomsterprakt

Den goda lövskogsjorden har bäddat för stor biologisk rikedom. Där markerna ännu betas är blomsterprakten storartad på våren, inte minst i den västra delen av reservatet. Då är marken översållad av vitsippor, gulsippor, lungört och och vårlök. Det är växter som vill ha mycket ljus.

Svampmarker

De centrala delarna av reservatet är mer igenvuxna. Där utvecklas nu en naturskog med buskage av hagtorn, benved och och skogstry och örter som tål skugga bättre, exempelvis buskstjärnblomma, storrams och skogsbingel. I naturreservatet finns minst ett 90-tal arter svampar. Bland dem kan nämnas lilanopping, rödflammig tråding, taggfjällskivling och ding, och luddnagelskivling.

Rester av en fornby

I västra delen av reservatet, närmast byn Lilla Hult, finns rester av en fornby med ett tiotal husgrunder. En fägata och rester av stenmurar vittnar om hur människorna skyddade sina lövängar och odlingar kring byn från kreaturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Läns­styrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 27,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i direkt anslutning till byarna Lilla Hult och Holmetorp. Området kan lätt nås från vägen mellan Lilla och Stora Hult.

Parkeringsmöjligheter för enstaka personbilar finns i anslutning till vägen mellan Lilla och Stora Hult.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss