Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsmansgårdsängen

Förskolebarn på upptäcksfärd i Länsmansgårdsängen

Foto: Charlotta Larsson

I Länsmansgårdsängens naturreservat finns såväl lövängar som lövskogar. Här kan du om våren och sommaren upptäcka en spännande lundflora bland reservatets gamla träd och buskar.

Brukade marker

Som namnet Länsmansgårdsängen antyder befinner du dig på gammal ängsmark. Delar av marken har även brukats som åker, vilket ett flertal odlingsrösen vittnar om. Västra och södra delen av reservatet sköts alltjämt som äng. Marken slås i mitten av sommaren, då växterna hunnit fröa av sig. I skötseln ingår även vårstädning i början av april, då grenar och fjolårslöv räfsas ihop.

Hamlade träd

I naturreservatets västra del finns många hamlade lindar. Träden är knotiga och lågvuxna med grenar som strålar ut från stammens övre del. Ofta är de också ihåliga och därför populära bland fladdermöss, hålhäckande fåglar och vedlevande insekter. Träden hamlas ungefär vart femte år, då trädens skott kapas av.

Lund och skog

Kraftiga ekar, hamlade lindar och gamla hasselbuskar ger lövängen i reservatets västra del en lundartad karaktär. I den rika myllan växer många olika örter, som exempelvis backsmultron, smörbollar, ormbär, tandrot, humleblomster och den hotade arten smalbladig lungört. Östra delen av reservatet består av ett lövskogsområde med gamla ekar samt en och annan ask och alm. Här växer också grova alar och björkar. I lövskogen finns en hel del död ved, vilket gynnar många insekter och fåglar.

Vacker natur

Länsmansgårdsängen är ett populärt strövområde med flera stigar att välja mellan. Behöver du vila på vägen finns det bänkar att sitta på. En av årets höjdpunkter är våren, då mattor med vitsippor samt en och annan blåsippa blommar under trädens skira lövverk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Du får inte bygga byggnader, sätta upp stängsel, anlägga vägar, dra luftledningar eller liknande.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Odla.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. verkställa nybyggnad, uppföra stängsel eller annan därmed jämförlig anordning ävensom anlägga vägar och framdraga luftledningar;
 2. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 3. verkställa odling;
 4. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 5. fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet;
 6. tälta och uppgöra eld;
 7. uppställa fordon annorstädes än å därför avsedd plats,
 8. anbringa tavla – nödiga anslag rörande skydd för området undantagna skylt, plakat, inskrift eller därmed jämförlig anordning;
 9. kvarlämna avfall eller annorledes nedskräpa området samt
 10. eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 3,2 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Hultsfreds kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget i nordvästra delen av Virserum vid stranden av Virserumssjön. Reservatet är skyltat från allmän väg mellan Virserum och Stenberga.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss