Länsmansgårdsängen

Förskolebarn på upptäcksfärd i Länsmansgårdsängen

Fotograf: Charlotta Larsson

Länsmansgårdsängen är ett populärt ströv­område med flera stigar att välja mellan. Behöver du vila på vägen finns det bänkar att sitta på. En av årets höjdpunkter är våren, då mattor med vitsippor samt en och annan blåsippa blommar under trädens skira lövverk.

Brukade marker

Som namnet Länsmansgårdsängen antyder be­finner du dig på gammal ängsmark. Delar av marken har även brukats som åker, vilket ett flertal odlings­rösen vittnar om. Västra och södra delen av reservatet sköts alltjämt som äng. Marken slås i mitten av sommaren, då växterna hunnit fröa av sig. I skötseln ingår även vårstädning i början av april, då grenar och fjolårslöv räfsas ihop.

Hamlade träd och gammelekar

I naturreservatets västra del finns många hamlade lindar. Träden är knotiga och lågvuxna med grenar som strålar ut från stammens övre del. Ofta är de också ihåliga och därför populära bland fladder­möss, hålhäckande fåglar och ved­levande insekter. Träden hamlas ungefär vart femte år, då trädens skott kapas av. I reservatet finns också flera gammel­ekar. Om du synar den skrovliga barken på nära håll så framträder ett gytter av olika lavar i gråa, bruna, gula och grönblåa nyanser.

Lund och skog

Kraftiga ekar, hamlade lindar och gamla hassel­buskar ger lövängen i reservatets västra del en lundartad karaktär. I den rika myllan växer många olika örter, som exempelvis backsmultron, smörbollar, ormbär, tandrot, humleblomster och den hotade arten smalbladig lungört.
Östra delen av reservatet består av ett lövskogs­område med gamla ekar samt en och annan ask och alm. Här växer också grova alar och björkar. I lövskogen finns en hel del död ved, vilket gynnar många insekter och fåglar.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. verkställa nybyggnad, uppföra stängsel eller annan därmed jämförlig anordning ävensom anlägga vägar och framdraga luftledningar;
 2. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 3. verkställa odling;
 4. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 5. fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet;
 6. tälta och uppgöra eld;
 7. uppställa fordon annorstädes än å därför avsedd plats,
 8. anbringa tavla – nödiga anslag rörande skydd för området undantagna skylt, plakat, inskrift eller därmed jämförlig anordning;
 9. kvarlämna avfall eller annorledes nedskräpa området samt
 10. eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 3,2 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Hultsfreds kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län