Dröstorp

Tranekärr

Fotograf: Brita Fahlström

Det här är en spännande del av Stora Alvaret med varierande miljöer. Alla typer av alvarets växtmiljöer finns i området och det ger en rik flora och fauna. Här finns också intressanta geologiska formationer och en mängd fornminnen.

Mossen

Mellan torrängar, grusalvar och hällmarker breder våtmarker ut sig från höst till vår. Det är stor kontrast mot den torra sommaren då de flesta bäckar och vätar torkat ut. Dröstorps mosse i västra delen är en av alvarets större sjöar och här finns det nästan alltid vatten kvar, liksom i de kristallklara källorna som porlar upp på flera ställen i reservatet/området. På fuktängarna runt mossen spelar tofsvipor och enkelbeckasiner. Över själva mossen kan svarttärnor ses när de jagar sländor.

Hasselsnok

Från Torrör till Ekelunda stäcker sig finns ett av alvarets mest speciella områden med torra grus och hällmarker. I de djupa sprickorna i kalkhällen slår hasseln rot och bildar små lundar. I den vindskyddade miljön blir kalkstenen snabbt uppvärmd av solen och här trivs hasselsnoken som är vår ovanligaste orm. Den sydeuropeiska busken gulkornill blommar i skydd av hasselbuskarna i juni och dess gula färg lyser intensivt mot de karga hällarna.

Grottbildningar

Även geologiskt är området intressant. Främst i den centrala delen finns rikligt med karst (öppna sprickor i kalkhällen) , källor, terrasser och uppfrysningsmarker. Ett par doliner (infallna grottbildningar) förekommer och den mest kända är Prästgropen. Det är en 2-3 meter djup cirkelformad grop med en diameter på 40 meter. Sitt namn har den fått efter en gammal sägen om att prästen gömde sina församlingsbor här under orostider på 1600-talet. I dag är det i stället en perfekt plats för den som vill njuta av sin matsäck i lä på det vindpinade alvaret.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld (annat än på iordningställda grillplatser)
 5. jaga, döda, fånga eller
 6. skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 8. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrund eller block.
 10. snitsla spår, ordna orienteringskontroll eller liknande.
 11. skada hägnader.
 12. skada fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, som stenmurar, odlingsrösen med mera.


Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 912,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län