Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dröstorp

Tranekärr

Fotograf: Brita Fahlström

Det här är en spännande del av Stora Alvaret med varierande miljöer. Alla typer av alvarets växtmiljöer finns i området och det ger en rik flora och fauna. Här finns också intressanta geologiska formationer och en mängd fornminnen.

Mossen

Mellan torrängar, grusalvar och hällmarker breder våtmarker ut sig från höst till vår. Det är stor kontrast mot den torra sommaren då de flesta bäckar och vätar torkat ut. Dröstorps mosse i västra delen är en av alvarets större sjöar och här finns det nästan alltid vatten kvar, liksom i de kristallklara källorna som porlar upp på flera ställen i reservatet/området. På fuktängarna runt mossen spelar tofsvipor och enkelbeckasiner. Över själva mossen kan svarttärnor ses när de jagar sländor.

Hasselsnok

Från Torrör till Ekelunda stäcker sig finns ett av alvarets mest speciella områden med torra grus och hällmarker. I de djupa sprickorna i kalkhällen slår hasseln rot och bildar små lundar. I den vindskyddade miljön blir kalkstenen snabbt uppvärmd av solen och här trivs hasselsnoken som är vår ovanligaste orm. Den sydeuropeiska busken gulkornill blommar i skydd av hasselbuskarna i juni och dess gula färg lyser intensivt mot de karga hällarna.

Grottbildningar

Även geologiskt är området intressant. Främst i den centrala delen finns rikligt med karst (öppna sprickor i kalkhällen) , källor, terrasser och uppfrysningsmarker. Ett par doliner (infallna grottbildningar) förekommer och den mest kända är Prästgropen. Det är en 2-3 meter djup cirkelformad grop med en diameter på 40 meter. Sitt namn har den fått efter en gammal sägen om att prästen gömde sina församlingsbor här under orostider på 1600-talet. I dag är det i stället en perfekt plats för den som vill njuta av sin matsäck i lä på det vindpinade alvaret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Snitsla spår eller anordna orienteringstävling.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen och Uppsala universitets ekologiska forskningsstation får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att;

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld (annat än på iordningställda grillplatser).
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrund eller block.
 9. snitsla spår, ordna orienteringskontroll eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, som stenmurar, odlingsrösen m.m.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet och som är angivna under B och D eller framgår av fastställd skötselplan för naturvårdsområdet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under C.

Skarpa Albys traditionella valborgsmässofirande (inom skötselområde 1:6 i skötselplanen) påverkas ej av föreskrifterna under C4. Elden får dock inte placeras inom fornlämningsområde.

Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med länsstyrelsen och Uppsala universitets ekologiska forskningsstation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 912,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ingår i Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Stora Alvarets nordöstra hörn. Vägen mot Skarpa Alby tar av precis söder om Gårdby. Parkeringen ligger ca 250 m efter den skarpa kurvan på bygatan.

 • Cykelleden Ölandsleden går över alvaret mellan Skarpa Alby och Ekelundavägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss