Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dröstorp

Tranekärr

Fotograf: Brita Fahlström

Dröstorps alvar är en mosaik av torrängar, grusalvar, hällmarker och våtmarker. På det variationsrika alvaret finns ett rikt växt- och djurliv. Området bjuder också på intressanta geologiska formationer och en mängd fornminnen.

Intressant geologi

I reservatets centrala del finns det gott om naturliga källor, terrasser och öppna sprickor i kalkhällen – karst. Kanske mest iögonfallande är de gropar som skapats när grottor fallit ihop (doliner). Den mest kända är Prästgropen. Det är en 2–3 meter djup cirkelformad grop med en diameter på 40 meter.

Mosse med fåglar

Dröstorps mosse är en av alvarets större sjöar. Sjön och de omgivande våtmarkerna har ett rikt fågelliv. På fuktängarna spelar tofsvipor och enkelbeckasiner en bit in på våren. Har du tur kanske ängshöken seglar förbi i skyn.

Spår från förr

I reservatet kan du se flera fornlämningar. Gravrösen och andra stensättningar finns på flera håll, bland annat vid Tornör. Björnflisan är alvarets enda runsten och fungerade som ett vägmärke på vägen mellan Torslunda och Sandby. Även om kalkstenen idag är ganska vittrad, går inskriptionen fortfarande att tyda: ”Jörund uppreste stenen efter sin broder”.

Intressant besöksmål

Husen i Dröstorps ödeby uppfördes 1756 när två familjer flyttade hit för att bruka jorden. Under 1880-talet emigrerade de flesta av byns invånare till Nordamerika och sedan 1897 har byn stått helt öde. Men gamla husgrunder, murar, grindhål och odlingsrösen finns kvar!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Snitsla spår eller anordna orienteringstävling.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen och Uppsala universitets ekologiska forskningsstation får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att;

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 4. göra upp eld (annat än på iordningställda grillplatser).
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrund eller block.
 9. snitsla spår, ordna orienteringskontroll eller liknande.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, som stenmurar, odlingsrösen m.m.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet och som är angivna under B och D eller framgår av fastställd skötselplan för naturvårdsområdet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under C.

Skarpa Albys traditionella valborgsmässofirande (inom skötselområde 1:6 i skötselplanen) påverkas ej av föreskrifterna under C4. Elden får dock inte placeras inom fornlämningsområde.

Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med länsstyrelsen och Uppsala universitets ekologiska forskningsstation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 912,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ingår i Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Stora Alvarets nordöstra hörn. Vägen mot Skarpa Alby tar av precis söder om Gårdby. Parkeringen ligger ca 250 m efter den skarpa kurvan på bygatan.

 • Cykelleden Ölandsleden går över alvaret mellan Skarpa Alby och Ekelundavägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss