Långrälla-Borg

Betesmark i Långrälla-Borg

Fotograf: Johan Thorsén

I Långrälla-Borg skyddas ett större sammanhängande område med luckig hasselskog – ett hässle. Det är en mycket ovanlig naturtyp i Sverige och många av de växt- och djurarter som är knutna till denna miljö är hotade. I reservatet finns också ädellövskog och ett kärr, Borgmossen.

Betat sedan länge

Områdets marker har betats sedan lång tid tillbaka, då de tillhört byarna Långrällas och Bettorps utmarker. Betet har skapat en mosaik av solvarma gläntor, blomsterrika bryn och skuggiga lundmiljöer. På senare år har betet minskat vilket lett till igenväxning och därmed missgynnas många av reservatets ovanliga arter. För att skapa och upprätthålla värdefulla gläntor och brynmiljöer kommer röjningar och bete framöver att vara en viktig del av reservatsskötseln.

Rik flora

Om våren blommar det mycket i hasselskogen. Då ses vit-, gul- och blåsippor tillsammans med majsmörblomma, tandrot och gullviva. Till sommarens flora hör orkidéer som skogsknipprot, Sankt Pers nycklar och nästrot. På fuktängarna utmed Borgmossen växer orkidéerna flugblomster och ängsnycklar liksom majviva och den för väddnätfjärilen så viktiga ängsvädden.

Hotade svampar

På hösten kan markerna i reservatet fullkomligt explodera av sällsynta och märkvärdiga svampar. Gemensamt för många av dess är att de är kalkgynnade och beroende av hassel.Särskilt bra trivs svamparna i smågläntor och bryn som kreaturens bete skapar. Till reservatets rariteter hör slöjröksvamp och ungersk hjorttryffel. Hjorttryffeln har bara hittats på en till lokal i Sverige, på gotland.

Värdefull buske

Ända fram till mitten av 1900-talet var hässlena en mycket viktig resurs för boende i trakten. Förutom att man åt nötterna kunde de också bidra med ett betydande tillskott till hushållens ekonomi vid goda nötår. I hässlena kunde man också hämta prima ved.


Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 30,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län