Långrälla-Borg

Betesmark i Långrälla-Borg

Fotograf: Johan Thorsén

Reservatet är beläget strax öster om fornborgen Gråborg på mellersta Öland och består främst av hasseldominerad skog, så kallade hässlen.

Hotade svampar

Naturreservatet Långrälla-Borg är drygt 30 ha stort och ett av de första reservaten i Mittlandet på Öland där ett större sammanhängande hässle skyddas. Hässlen är en mycket ovanlig naturtyp som många hotade svampar, växter och djur är beroende av. Vid reservatet Långrälla-Borg har drygt tio rödlistade svamparter hittats. Ungersk hjorttryffel och slöjröksvamp tillhör reservatets rariteter. Flera av de hotade arterna i området gynnas av att det går betesdjur i markerna. – Djuren bidrar till att hålla ljusluckor öppna genom bete och tramp vilket är positivt för många av områdets hotade svamparter.

Hasselnöten en viktig resurs

Ända fram till mitten av 1900-talet var hässlena en mycket viktig resurs för boende i trakten. Nötterna var ett bra tillskott i kosten och kunde bidra med ett betydande tillskott till hushållens ekonomi vid goda nötår. Nötterna plockas för hand och levererades till Kalmar där de såldes vidare. Hässlena var även viktiga för vedens skull. Hasseln brann bra och var lätthanterlig. I samband med vedtäkt föryngrades även hasseln, något som ledde till bättre nötskördar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 30,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län