Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långrälla-Borg

Betesmark i Långrälla-Borg

Foto: Johan Thorsén

I Långrälla-Borg skyddas ett större sammanhängande område med hasseldominerad skog – hässlen. Hässlen är en mycket ovanlig naturtyp i Sverige. Många av de svampar, växter och djur som är knutna till den här naturtypen är hotade.

Gamla betesmarker

På reservatets marker har det gått betesdjur sedan lång tid tillbaka. Betet har skapat en mosaik av solvarma gläntor, blomsterrika bryn och skuggiga lundmiljöer. På senare år har betet minskat, vilket lett till igenväxning och att många av reservatets ovanliga arter har missgynnats. För att hjälpa dessa arter på traven har den södra delen av reservatet restaurerats och betas nu årligen.

Många spännande växter

Om våren står hässlena i blom. Blå-, gul- och vitsippa tillsammans med majsmörblomma, tandrot och gullviva bidrar till att färgsätta markerna. I hässlena växer också orkidéer som Sankt Pers nycklar, nästrot och skogsknipprot. På fuktängarna utmed Borgmossen växer också orkidéer, som flugblomster och ängsnycklar, tillsammans med den hotade majvivan.

Ovanliga svampar

På hösten dyker sällsynta och märkvärdiga svampar upp i reservatet. Till reservatets rariteter hör frostspindling och ungersk hjorttryffel. Andra spännande svampar i området är stinklerskivling, olivjordtunga, fläckig saffransspindling och ljus ängsfingersvamp. Gemensamt för många av de här svamparna är att de är kalk- och värmegynnade. Gläntor och bryn som betande djur bevarar är därför särskilt värdefulla. Det finns också svampar som är beroende av hassel eller ek, som de har ett intimt samarbete med under jord kallat mykorrhiza.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 30,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vägen mellan Färjestaden och Norra Möckleby, sväng av norrut mot Grå borg. Parkering finns vid Vitterhetsakademiens parkering vid Gråborg, varifrån man kan ta sig till reservatet med hjälp av stigar och skyltar.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss