Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långrälla-Borg

Betesmark i Långrälla-Borg

Foto: Johan Thorsén

I Långrälla-Borg skyddas ett större sammanhängande område med luckig hasselskog – ett hässle. Det är en mycket ovanlig naturtyp i Sverige och många av de växt- och djurarter som är knutna till denna miljö är hotade. I reservatet finns också ädellövskog och ett kärr, Borgmossen.

Betat sedan länge

Områdets marker har betats sedan lång tid tillbaka, då de tillhört byarna Långrällas och Bettorps utmarker. Betet har skapat en mosaik av solvarma gläntor, blomsterrika bryn och skuggiga lundmiljöer. På senare år har betet minskat vilket lett till igenväxning och därmed missgynnas många av reservatets ovanliga arter. För att skapa och upprätthålla värdefulla gläntor och brynmiljöer kommer röjningar och bete framöver att vara en viktig del av reservatsskötseln.

Rik flora

Om våren blommar det mycket i hasselskogen. Då ses vit-, gul- och blåsippor tillsammans med majsmörblomma, tandrot och gullviva. Till sommarens flora hör orkidéer som skogsknipprot, Sankt Pers nycklar och nästrot. På fuktängarna utmed Borgmossen växer orkidéerna flugblomster och ängsnycklar liksom majviva och den för väddnätfjärilen så viktiga ängsvädden.

Hotade svampar

På hösten kan markerna i reservatet fullkomligt explodera av sällsynta och märkvärdiga svampar. Gemensamt för många av dess är att de är kalkgynnade och beroende av hassel.Särskilt bra trivs svamparna i smågläntor och bryn som kreaturens bete skapar. Till reservatets rariteter hör slöjröksvamp och ungersk hjorttryffel. Hjorttryffeln har bara hittats på en till lokal i Sverige, på gotland.

Värdefull buske

Ända fram till mitten av 1900-talet var hässlena en mycket viktig resurs för boende i trakten. Förutom att man åt nötterna kunde de också bidra med ett betydande tillskott till hushållens ekonomi vid goda nötår. I hässlena kunde man också hämta prima ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 30,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vägen mellan Färjestaden och Norra Möckleby, sväng av norrut mot Grå borg. Parkering finns vid Vitterhetsakademiens parkering vid Gråborg, varifrån man kan ta sig till reservatet med hjälp av stigar och skyltar.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss