• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gammalsby sjömarker

Stranden med böljande fågelsträck över vattnet

Foto: Charlotta Larsson

Gammalsby sjömarker ingår i ett samman­hängande kulturlandskap på östra Öland. Kusten kantas av öppna betesmarker, så kallade sjömarker. Sjö­markerna har en lång tradition som betes- och slåtter­marker. De äldsta kända spåren efter människors närvaro i reservatet är förhistoriska lämningar i form av husgrunder, stensträngar och grav­rösen. Karakteristiskt för området är det stora antalet parallella stenmurar som visar den historiska markuppdelningen mellan gårdarna.                         

Eldorado för fågelskådaren

Östra Ölands sjömarker är ett av Europas värde­fullaste fågelområden. De öppna markerna och grunda bottnarna är mycket viktiga för häckande och rastande fågel. Storspov, strandskata, skärfläcka, rödbena och gravand tillhör karaktärs­arterna. Här förekommer också hotade arter som sydlig kärrsnäppa, rödspov och småtärna. Området gästas årligen av ett stort antal arktiska vadare och gäss.

Fristad

Ön Gammalsbyören är särskilt värdefull för fågel­livet. Här kan fåglarna ostört leta föda bland driftvallar och tång. Ön är helt fri från buskar och träd viket gynnar markhäckande fågel eftersom kråkor och andra bopredatorer saknar utsiktsposter.  

Berättande flora

Sjömarkernas mångfald av växter är i sig mycket värdefull men också kulturhistoriskt intressant. Den rika förekomsten av hävd­gynnade arter vittnar om hur markerna kontinuerligt nyttjats för slåtter och bete sedan lång tid till­baka. Så njut av blomsterprakten och begrunda att blommorna också berättar ett stycke markhistoria!

Genom området med beträdnadsförbud går en strövstig som är tillgänglig året runt.Toalett och badplats vid Seby läge i norra änden av reservatet.

Två skådarplattformar finns inom området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden eller stigar som är markerade på kartan, som du kan se längre ner på sidan eller på plats i reservatet.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda eller färdas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 1 under tiden 1 april till och med den 31 juli (utom på särskilt markerade stigar).
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Medvetet störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 2. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 3. Upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Det är dessutom förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

20. Utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 178,7 hektar varav 82,9 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området är lättillgängligt med Seby läge i norr och Gräsgårdshamn i söder. På båda sidor finns iordningsställda parkeringsplatser.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet