Hammarsebo brandfält

Skogen efter branden

Foto: Anna Lindberg

Hur återhämtar sig naturen efter en skogsbrand? Vilka arter hittar först tillbaka till den brandhärjade skogen? I vilken takt etablerar sig trädslagen? Svaren på dessa frågor kommer forskare förhoppningsvis finna svaren på i det här naturreservatet.

Oskarshamnsbrännan

Hammarsebo brandfält är en del av den så kallade Oskarshamnsbrännan – en svårsläckt brand som härjade på sensommaren 1983. Branden innebar en unik möjlighet att studera hur naturen återhämtar sig efter en skogsbrand. Därför avsattes ett 65 hektar stort område som naturreservat. Men detta var inte första gången det brann i skogen.

Svedjebruk och betesbränning

Forskare har studerat kolrester i en myr i området och konstaterat att det brunnit ofta och mycket långt tillbaka i tiden. Flera av bränderna är troligtvis en följd av återkommande svedjebruk. Vid svedjebränning brändes ytor där man till exempel kunde odla svedjeråg. Skogarna brändes också för att skapa bättre bete för kreaturen.

Först på plats

De första åren efter branden 1983 dök många pionjärarter upp. Då grodde till exempel de sällsynta växterna svedjenäva och brandnäva. Deras frön kan ligga vilande i marken i upp till hundra år. Fröna fanns alltså sedan tidigare på plats som en fröbank och aktiverades av branden. Insekter som brandsvartlöpare och liten brandlöpare och fåglarna trädlärka och trädpiplärka och var också tidigt på plats.

Naturens gång

Nu har naturen gått in i en ny fas. Nästan all den brända, kvarstående skogen från 1983 har dött. Andra arter flyttar nu in i skogen, särskilt de som behöver död ved att bo eller leta mat i. I reservatet har man till exempel funnit hela 240 skalbaggsarter som lever på död ved. Det är en tredjedel av alla Sveriges skalbaggar knutna till död ved!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, bark eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark eller ris som är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Samla in insekter.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller ta bort växande träd, bark eller buskar, eller plocka blommor, mossor, svamp eller lavar samt gräva upp växter,
 3. skada eller ta bort döda träd, stubbar, bark eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada djur, insektsinsamling härunder inbegripen, bortta eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet t ex genom klättring i boträd eller närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 5. medföra ej kopplad hund,
 6. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annat än på befintliga vägar,
 7. göra upp eld, .
 8. tälta eller ställa upp husvagn,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar samt
 11. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1984
Areal: 65 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Oskarshamn och Berga. Man kommer dit norrifrån från Sälleryd eller österifrån från lilla Möckhult. Strax söder om Hällsjöarna kommer man in i reservatet. Här finns parkeringsmöjligheter.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss