Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hammarsebo brandfält

Skogen efter branden

Foto: Anna Lindberg

Hur återhämtar sig naturen efter en skogsbrand? Vilka arter hittar först tillbaka till den brandhärjade skogen? I vilken takt etablerar sig trädslagen? Svaren på dessa frågor hoppas forskarna finna här.

Skogsbranden

Under några veckor i augusti-september 1983 härjade en omfattande skogsbrand i det här området. Branden spred sig häftigt i det extremt torra och varma sensommarvädret och en sträcka på cirka en mil och en yta på 650 hektar brann upp innan elden kunde släckas. Kunskapen om vad som händer i markerna efter en skogsbrand är liten och man fick efter den stora branden en unik möjlighet att studera växters och djurs återinvandring till den brända skogen. Därför avsattes Hammarsebo brandfält som naturreservat 1984. Området är 65 hektar stort och bestod vid branden av drygt 100-årig barrblandskog med inslag av mindre kärr och mossar.

Branden 1983 var långtifrån den första inom det här området. Undersökningar av torvlager visar att brandfrekvensen genom årtusendena har varit hög. Dokumenterade bränder finns från 1868 och 1947. De bränder som drabbat området under 1900-talet har troligtvis uppkommit genom en kombination av torra somrar och gnistbildning från den närliggande järnvägen.

Pionjärarter efter branden

Inom naturreservatet studeras bland annat hur föryngringen av skog efter en brand sker samt växt- och djurlivets spontana återinvandring. Brandpåverkade skogar räknas idag till en av vårt lands mest hotade naturtyper. Ett mycket stort antal arter, främst inom insektsfaunan och kärlväxter, är helt eller delvis beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. De första åren efter branden syntes många karaktäristiska pionjärarter, det vill säga arter som etablerar sig snabbt och tidigt på en viss marktyp. Det var till exempel kärlväxter såsom svedjenäva och brandnäva och fåglar; trädlärka, trädpiplärka och stenskvätta.

Lågor och rakor

Nu, så här många år efter branden, har utvecklingen i naturen gått in i en ny fas. Nästan all den brända, kvarstående skogen från 1983 har dött och fallit. Konkurrensen är hård mellan de olika trädarterna som tagit marken i besittning och konkurrerat ut pionjärarterna. Området består idag av en tät blandskog av tall, gran, björk, asp och ek. Tillgången på liggande döda träd, så kallade lågor, liksom stående döda träd, torrakor, är stor. I vissa delar, där elden endast gått fram lindrigt finns drygt 100-årig granskog kvar med hög andel död ved i alla former. Inom området finns mindre kärr- och mosspartier vars torvlager helt eller delvis förstördes i branden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, bark eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark eller ris som är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Samla in insekter.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller ta bort växande träd, bark eller buskar, eller plocka blommor, mossor, svamp eller lavar samt gräva upp växter,
 3. skada eller ta bort döda träd, stubbar, bark eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada djur, insektsinsamling härunder inbegripen, bortta eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet t ex genom klättring i boträd eller närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 5. medföra ej kopplad hund,
 6. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annat än på befintliga vägar,
 7. göra upp eld, .
 8. tälta eller ställa upp husvagn,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar samt
 11. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1984
Areal: 65 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger mellan Oskarshamn och Berga. Man kommer dit norrifrån från Sälleryd eller österifrån från lilla Möckhult. Strax söder om Hällsjöarna kommer man in i reservatet. Här finns parkeringsmöjligheter.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss