Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hjälmstad sjömarker

Betande kor i Hjälmstad sjömarker

Foto: Anita Heimdahl

Hjälmstads sjömarker är ett av fyra naturreservat vid Södviken och Vässby fjärd. Reservatens öppna betesmarker och grunda, flikiga kuststräcka lockar till sig mycket fågel. Vissa stannar bara tillfälligt för att vila och äta, andra bygger bon och föder upp sina ungar här. Jämte fåglar finns det också många spännande växter att upptäcka i de öppna markerna.

Rastplats

Hjälmstads sjömarker, tillsammans med de andra reservaten i området, är mycket värdefulla för fågellivet. Besöker du området under höst och vår kan du få se flockar med vadare som är på genomresa. Även stora mängder änder och gäss rastar här. Under sitt stopp fyller fåglarna på med energi, gässen betar på strandängarna och vadarna förser sig av småkryp i de grunda vikarna.

Strängar och murar

I de öländska sjömarkerna har det gått betesdjur sedan äldre järnåldern. Det finns fortfarande kvar stensträngar som visar hur forntidens människor hägnade in djuren. Långt senare, på 1800-talet, såg gränserna annorlunda ut. Nu plöjde byborna upp åkrar och kantade dessa med stenmurar. Åkrarna odlades fram till mitten av 1940-talet. Därefter följde en period av igenväxning. Numera är markerna åter öppna och betesdjuren är tillbaka!

Betets betydelse

Marker som betats i flera tusen år får ett speciellt djur- och växtliv. Olika vadarfåglar trivs till exempel på betade strandängar, där de bygger sina bon direkt på marken. Ungarna kan ta sig fram på det kortsnaggade underlaget och när fåglarna ruvar har de uppsikt över omgivningen. Blir gräset för högt häckar inte vadarna. Betet gynnar också vissa växter. Till exempel sådana som behöver mycket ljus eller vars frö helst gror i upptrampad, blottad mark. Kika efter dvärgarun, majviva, krissla och orkidén honungsblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara i det område som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 3. tälta mer än ett dygn,
 4. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 8. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 9. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter och djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 33 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger nära Södvik på väg 136, cirka 12 km norr om Alböke, cirka 14 km sydväst om Högby. Området är svårtillgängligt för allmänheten. Inga vägar når det strandnära området. Tänk på att det under vår och sommar råder beträdnadsförbud på strandängarna, för att skydda de häckande fåglarna. Reservatet ligger i anslutning till två andra reservat; Södviks sjömarker och Marsjö sjömarker.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss