Hjälmstad sjömarker

Betande kor i Hjälmstad sjömarker

Fotograf: Anita Heimdahl

Reservatet ligger i Föra socken på nordöstra Öland. Här finns en sällsynt rik biologisk mångfald och ett rikt fågelliv.

Biologisk mångfald

Området är sammansatt av öppna välbetade sjömarker i öster och nyrestaurerade betesmarker i väster. Områdets långa historia som betesmark har givit upphov till en stor biologisk mångfald. I området växer många kärlväxter, vilka gynnas av välbetade marker. Exempel på arter som förekommer är dvärgarun, krissla och honungsblomster. Hjälmstad är en del av det stora Södviksområdet med en mosaik av olika miljöer, torra och fuktiga. Det är denna variation som bidrar till den stora artrikedomen. I den västra delen finns ett större stensträngssystem som berättar om djurhållning och hägn redan för 2000 år sedan.

Häckande fåglar

Här häckar och rastar många fågelarter som kräver öppna och betade marker för att finna föda och häcka. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området, till exempel kärrsnäppa, spovsnäppa och prutgås. Man ser dem ofta i stora flockar då de söker föda på sjömarkerna.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. under tiden 1.4 - 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 3. tälta mer än ett dygn,
 4. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 8. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 9. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter och djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 33 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län