Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hjälmstad sjömarker

Betande kor i Hjälmstad sjömarker

Foto: Anita Heimdahl

Reservatet ligger i Föra socken på nordöstra Öland. Här finns en sällsynt rik biologisk mångfald och ett rikt fågelliv.

Biologisk mångfald

Området är sammansatt av öppna välbetade sjömarker i öster och nyrestaurerade betesmarker i väster. Områdets långa historia som betesmark har givit upphov till en stor biologisk mångfald. I området växer många kärlväxter, vilka gynnas av välbetade marker. Exempel på arter som förekommer är dvärgarun, krissla och honungsblomster. Hjälmstad är en del av det stora Södviksområdet med en mosaik av olika miljöer, torra och fuktiga. Det är denna variation som bidrar till den stora artrikedomen. I den västra delen finns ett större stensträngssystem som berättar om djurhållning och hägn redan för 2000 år sedan.

Häckande fåglar

Här häckar och rastar många fågelarter som kräver öppna och betade marker för att finna föda och häcka. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området, till exempel kärrsnäppa, spovsnäppa och prutgås. Man ser dem ofta i stora flockar då de söker föda på sjömarkerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara i det område som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 3. tälta mer än ett dygn,
 4. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 8. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 9. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter och djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 33 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger nära Södvik på väg 136, cirka 12 km norr om Alböke, cirka 14 km sydväst om Högby. Området är svårtillgängligt för allmänheten. Inga vägar når det strandnära området. Tänk på att det under vår och sommar råder beträdnadsförbud på strandängarna, för att skydda de häckande fåglarna. Reservatet ligger i anslutning till två andra reservat; Södviks sjömarker och Marsjö sjömarker.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss