Humlenäs

Nybyggd trägärdesgård i Humlenäs

Fotograf: Charlotta Larsson

På ensamgården Humlenäs kan du uppleva ett gammalt småländskt odlingslandskap med ängs- och hagmarker, gärdesgårdar, hamlade träd, odlingsrösen, timmerbebyggelse och slingrande grusvägar.

Geologi och flora på Humlenäs

Humlenäs naturreservat är beläget under högsta kustlinjen på svallad och rikblockig morän. Genom området löper en kalkhaltig moränrygg och på Humlenäshalvön består en del av blocken av kalksten och sandsten av öländsk typ. Trädskiktet inom naturreservatet innehåller ek, björk, asp, al, tall och gran. På de gamla ängsmarkerna och längs åkrarna är hamlade träd av ask, lönn, alm och lind de vanligaste. Av buskar är hassel vanligast, men det finns också inslag av framförallt hagtorn, rönn och apel. Bland växterna i de öppna markerna märks arter som lunddraba, mandelblomma, sträv nejlikrot, brokförgätmigej, glansveronika och darrgräs. I lundområdena öster om byn förekommer arter som trivs i det dunkla ljuset under träden. Några av dessa arter är trolldruva, ramslök, blåsippa, skogskornell, lungört och hässlebrodd.

Hummeln – en spännande sjö

Humlenäs ligger vid den sägenomspunna sjön Hummeln. Sjön är 61 meter djup och bildades av en kombination av ett meteoritnedslag och en förkastning för c:a 550 miljoner år sedan. Kratern är c:a 2 km i diameter och det finns bara ett fåtal sådana kratersjöar i Sverige. I sjön lever fyra kräftdjur, s k glacialrelikter som dröjt sig kvar sedan inlandsisen drog sig tillbaka: pungräka, taggmärla, vitmärla och Limnocalanus.

Kulturhistoriska förhållanden

Humlenäs var ursprungligen betesmark på utmarken men i början av 1700-talet byggdes ett antal torp här. Torparna plöjde upp små åkrar och började sköta delar av markerna som slåtterängar för att få vinterfoder till sina djur. I samband med laga skiftet på 1890-talet flyttades en gård ut till Humlenäs och torpen avhystes.  Ensamgården Humlenäs brukades fram till mitten av 1950-talet, varefter åker- och ängsbruket upphörde och en del av markerna övergick till betesmark, medan andra lämnades att växa igen. Idag brukas markerna åter genom bete.  

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 3. Bedriva militär övningsverksamhet.
 4. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
Gräva eller dra upp kärlväxter.
Samla in insekter med fällor som dödar.
Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang
Placera ut skylt, tavla, plakat, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973, utökat 2016
Areal: 149,1 hektar varav 111,8 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län