Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Humlenäs

Nybyggd trägärdesgård i Humlenäs

Fotograf: Charlotta Larsson

I det här reservatet finns ett ålderdomligt odlingslandskap bevarat. Här vandrar du på slingrande grusvägar förbi hamlade träd, gärdesgårdar och stenmurar. Vackrast är det kanske på våren och försommaren, då det blommar för fullt i gräsmarker och lövlundar.

Brukade marker

I början av 1700-talet bosatte sig flera torpare i det här området. Torparna plöjde upp små åkrar och slog frodiga ängsmarker. I samband med landsomfattande jordreformer på 1890-talet (laga skifte) slogs torpen samman till en gård – Humlenäs. Gårdens marker brukas än idag som åker- och betesmarker.

Öppna odlingsmarker med hamlade träd

Det finns fortfarande spår kvar efter åker- och ängsbruket vid gården Humlenäs. Åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och gärdesgårdar minner alla om det forna brukandet. Det gör också alla hamlade träd. Hamling innebar att man tog till vara på löv och kvistar, för att dryga ut djurens vinterfoder med. Framför allt var det ask och lind som hamlades, men även lönn. Vissa träd hamlas fortfarande, både för att bevara en gammal tradition men också för att det förlänger trädens liv.

Artrikt

Reservatets omväxlande natur är hem för många djur och växter. I lövskogen växer sippor, skogskornell och spännande svampar. Under trädkronorna växer hasselbuskar, vilket lockar till sig nötkråkor och andra fåglar. I betesmarkerna kan du hitta gullviva, solvända och jungfrulin. Om du har riktigt tur kanske du får se en sandödla eller en hasselsnok ligga och värma sig på en sten.

Vandring genom levande bondelandskap

Genom reservatets öppna betesmarker och rika lövlundar går flera markerade vandringsleder. Vill du göra en kortare promenad bör du välja någon av Blå ledens slingor. I reservatets västra och centrala delar slingrar Ostkustleden fram, med övernattningsmöjligheter i Nynässtugan.

Genom det ålderdomliga bondelandskapet går ostkustleden. Inom reservatet finns även kortare strövstigar markerade.

Torrdass finns vid gården samt vid Nynässtugan längs Ostkustleden

Längs Ostkustleden ligger Nynässtugan som går att övernatta i.

Inom reservatet finns strövstigen Blå leden markerad. Det finns även en liten badplats i reservatet. Se skylt som visar var man kan gå ned till Hummelns strand.

Humlenäs ingår i Life-projektet RestoRED. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Använda området för militärövningar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Bryta kvistar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroll.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 3. Bedriva militär övningsverksamhet.
 4. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter med fällor som dödar.
 4. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang
 5. Placera ut skylt, tavla, plakat, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1973, utökat 2016
Areal: 149,1 hektar varav 111,8 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Oskarshamn tar du väg 23 västerut. Efter 8 km ta till höger mot Kristdala. Efter lite drygt 1 mil ta av till höger mot Humlenäs, se vägskyltning. Det är nu 2,5 km till P-platsen. Här finns även information och rastbord.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss