Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Humlenäs

Nybyggd trägärdesgård i Humlenäs

Fotograf: Charlotta Larsson

På ensamgården Humlenäs kan du uppleva ett gammalt småländskt odlingslandskap med ängs- och hagmarker, gärdesgårdar, hamlade träd, odlingsrösen, timmerbebyggelse och slingrande grusvägar.

Geologi och flora på Humlenäs

Humlenäs naturreservat är beläget under högsta kustlinjen på svallad och rikblockig morän. Genom området löper en kalkhaltig moränrygg och på Humlenäshalvön består en del av blocken av kalksten och sandsten av öländsk typ. Trädskiktet inom naturreservatet innehåller ek, björk, asp, al, tall och gran. På de gamla ängsmarkerna och längs åkrarna är hamlade träd av ask, lönn, alm och lind de vanligaste. Av buskar är hassel vanligast, men det finns också inslag av framförallt hagtorn, rönn och apel. Bland växterna i de öppna markerna märks arter som lunddraba, mandelblomma, sträv nejlikrot, brokförgätmigej, glansveronika och darrgräs. I lundområdena öster om byn förekommer arter som trivs i det dunkla ljuset under träden. Några av dessa arter är trolldruva, ramslök, blåsippa, skogskornell, lungört och hässlebrodd.

Hummeln – en spännande sjö

Humlenäs ligger vid den sägenomspunna sjön Hummeln. Sjön är 61 meter djup och bildades av en kombination av ett meteoritnedslag och en förkastning för c:a 550 miljoner år sedan. Kratern är c:a 2 km i diameter och det finns bara ett fåtal sådana kratersjöar i Sverige. I sjön lever fyra kräftdjur, s k glacialrelikter som dröjt sig kvar sedan inlandsisen drog sig tillbaka: pungräka, taggmärla, vitmärla och Limnocalanus.

Kulturhistoriska förhållanden

Humlenäs var ursprungligen betesmark på utmarken men i början av 1700-talet byggdes ett antal torp här. Torparna plöjde upp små åkrar och började sköta delar av markerna som slåtterängar för att få vinterfoder till sina djur. I samband med laga skiftet på 1890-talet flyttades en gård ut till Humlenäs och torpen avhystes.  Ensamgården Humlenäs brukades fram till mitten av 1950-talet, varefter åker- och ängsbruket upphörde och en del av markerna övergick till betesmark, medan andra lämnades att växa igen. Idag brukas markerna åter genom bete.  

Genom det ålderdomliga bondelandskapet går ostkustleden. Inom reservatet finns även kortare strövstigar markerade.

Torrdass finns vid gården samt vid Nynässtugan längs Ostkustleden

Längs Ostkustleden ligger Nynässtugan som går att övernatta i.

Inom reservatet finns strövstigen Blå leden markerad. Det finns även en liten badplats i reservatet. Se skylt som visar var man kan gå ned till Hummelns strand.

Efter det kraftiga snöfallet i november har en mycket stor mängd björkar längs Ostkustledens sträcka på Kejnäset brutits av. Leden är därför tillfälligt avstängd. Det kommer att ta lite tid innan leden är framröjd igen men vi jobbar redan med uppgiften.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Använda området för militärövningar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Bryta kvistar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.
 • Snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroll.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser.
 3. Bedriva militär övningsverksamhet.
 4. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt anvisade platser.
 6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 2. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 3. Samla in insekter med fällor som dödar.
 4. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang
 5. Placera ut skylt, tavla, plakat, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1973, utökat 2016
Areal: 149,1 hektar varav 111,8 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Oskarshamn tar du väg 23 västerut. Efter 8 km ta till höger mot Kristdala. Efter lite drygt 1 mil ta av till höger mot Humlenäs, se vägskyltning. Det är nu 2,5 km till P-platsen. Här finns även information och rastbord.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss