Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsebo

Gammal ek mot kvällshimlen

Foto: Charlotta Larsson

Åsebos skiftande naturmiljöer är en fristad för en lång rad ovanliga och hotade arter. Många av dessa är knutna till gamla, grova ädellövträd och död ved. Särskilt värdefullt är naturreservatet för vedlevande skalbaggar.            

Forna odlingsmarker

Naturreservatet ligger på byn Åsebos gamla odlingsmarker. Forna åkrar kan skönjas som stenröjda ytor i terrängen. I de före detta slåtterängarna står gamla grova träd som bär spår av hamling (lövtäkt). Grova ekar med vida kronor vittnar att landskapet var mer öppet förr, jämfört med hur det ser ut idag.

Skog och betesmarker

Idag växer ädellövskog på stora delar av de forna odlingsmarkerna. Ek dominerar men här växer också lind, lönn och asp. Där det är fuktigt växer björk och klibbal. Några gamla åkrar och slåtterängar i områdets östra och södra delar hålls öppna av betesdjur.

Hem för många

Utmed grusvägen och öster om denna står flera hundra år gamla, grova ekar som är ihåliga. I dessa jätteträd lever den ovanliga läderbaggens larver. Det tar tre till fyra år innan de utvecklats till fullvuxna skalbaggar. Andra skyddsvärda arter som håller till i ekarna är skalbaggarna smalknäppare, kardinalfärgad rödrock och ekträdlöpare.

Artrikt

På betesmarkens gamla ekar och äldre hamlade träd växer en mycket värdefull lavflora, med ovanliga arter som gul dropplav, gammelekslav och rosa skärelav. Även på träd och block inne i skogen växer sällsynta lavar. Här är luftfuktigheten jämn och hög vilket passar många svampar och mossor, som traslav, grov baronmossa, trädporella och narrtagging.

Fors med rikt liv

Emån är ett av Sveriges mest värdefulla vattendrag. Sträckor med forsar och strömmande vatten vid Åsebo är viktiga lek- och uppväxtområden för lax och havsöring. Mal håller till i de lugnare, djupare delarna av vattendraget. Ovanliga musslor som tjockskalig målarmussla, flat dammussla och äkta målarmussla lever också i ån. Utter är en regelbunden gäst och vintertid söker sig strömstare till det isfria vattnet på jakt efter föda

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 42 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Bron över Emån från väg 34 är avstängd på obestämd tid. För att ta sig till Åsebo från Högsby; kör över järnvägen mot Berga gård. Följ skyltning mot Åsebo efter gården, kör rakt fram till ny skylt mot Åsebo. Parkering finns i södra delen av reservatet vid Emån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss