Åsebo

Gammal ek mot kvällshimlen

Foto: Charlotta Larsson

Utmed Emån finns flera äldre lövskogar och trädklädda betesmarker med grova ädellövträd. Dessa miljöer är hemvist för ett stort antal utrotningshotade växter och djur. Här finns betesmarker med gamla ekar och askar och lövskog med många döda träd. Även en liten forsande sträcka av Emån ligger inom naturreservatet gränser.                    

Läderbaggens hemvist

De äldsta ädellövträden vid Åsebo är över 300 år gamla och har vuxit i ett landskap som präglades av bete och slåtter. Vid Åsebo finns några mycket gamla ekar som är ihåliga och flera meter i stamomkrets. Dessa träd är hemvist för ett stort antal utrotningshotade insekter, svampar och lavar. Läderbaggen är en 3-4 cm stor brun skalbagge vars larver lever i de ihåliga träden. Det tar tre till fyra år innan larverna utvecklas till fullvuxna skalbaggar. Namnet läderbagge kommer från de läderdoftande hanarna.

Fors med rikt liv

Tjockskalig målarmussla, utter och strömstare är några av de arter som lever i och i anslutning till Emåns åfåra vid Åsebo. Variationen av forsande och lugnt flytande vatten skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv under ytan. Eftersom det tidigare har rensats sten i ån kommer Länsstyrelsen att utreda om det går att lägga tillbaka en del av stenen för att ytterligare förbättra livsmiljöerna. En stensatt kanal som byggdes för ett planerat tröskverk kommer däremot att bevaras och skötas om för att visa på människans tidigare närvaro vid Emån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 42 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Bron över Emån från väg 34 är avstängd på obestämd tid. För att ta sig till Åsebo från Högsby; kör över järnvägen mot Berga gård. Följ skyltning mot Åsebo efter gården, kör rakt fram till ny skylt mot Åsebo. Parkering finns i södra delen av reservatet vid Emån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss