Åsebo

Gammal ek mot kvällshimlen

Fotograf: Charlotta Larsson

Utmed Emån finns flera äldre lövskogar och trädklädda betesmarker med grova ädellövträd. Dessa miljöer är hemvist för ett stort antal utrotningshotade växter och djur. Här finns betesmarker med gamla ekar och askar och lövskog med många döda träd. Även en liten forsande sträcka av Emån ligger inom naturreservatet gränser.                    

Läderbaggens hemvist

De äldsta ädellövträden vid Åsebo är över 300 år gamla och har vuxit i ett landskap som präglades av bete och slåtter. Vid Åsebo finns några mycket gamla ekar som är ihåliga och flera meter i stamomkrets. Dessa träd är hemvist för ett stort antal utrotningshotade insekter, svampar och lavar. Läderbaggen är en 3-4 cm stor brun skalbagge vars larver lever i de ihåliga träden. Det tar tre till fyra år innan larverna utvecklas till fullvuxna skalbaggar. Namnet läderbagge kommer från de läderdoftande hanarna.

Fors med rikt liv

Tjockskalig målarmussla, utter och strömstare är några av de arter som lever i och i anslutning till Emåns åfåra vid Åsebo. Variationen av forsande och lugnt flytande vatten skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv under ytan. Eftersom det tidigare har rensats sten i ån kommer Länsstyrelsen att utreda om det går att lägga tillbaka en del av stenen för att ytterligare förbättra livsmiljöerna. En stensatt kanal som byggdes för ett planerat tröskverk kommer däremot att bevaras och skötas om för att visa på människans tidigare närvaro vid Emån.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 42 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län