Strandtorp

Vårblomning i Strandtorp

Strandtorps naturreservat är en del av den långsträckta kustädellövskogen mellan Halltorp och Solliden.

Skiftande karaktär

Området skiftar i karaktär beroende på marken och hur den tidigare har använts av människan. Ofta dominerar skogsek med uppblandning av lundalm och ask med inslag av skogsalm, lönn, lind, björk, oxel och fågelbär. Buskskiktet är ofta välutvecklat med arter som hassel, skogstry, hagtorn och i fuktiga delar brakved.

Gamla lövträd viktiga

I Strandtorp lever många sällsynta arter av insekter, svampar och lavar som är beroende av gamla och döda ädellövträd. Totalt har man påträffat nästan 60 växtplatser inom området där sällsynta arter förekommer. Träden, mest grova almar och ekar, som är över 100 år gamla är därför viktiga att vara rädd om. I naturreservatet finns gott om lågor och torrakor. Det har blivit särskilt tydligt efter att trädsjukdomar på ask, alm och ek har dödat en stor andel av träden.

Murgröna

På våren samsas svalört, vit-, blå- och gulsippa, gullviva, lungört och vårärt om utrymmet i blandädellövskogen. Karaktäristisk är också murgrönan som är allmänt utbredd i hela reservatet. I den norra delen, där reservatet angränsar mot Kalmarsund, övergår skogen mot stranden i ett bryn med tät buskvegetation av företrädesvis slån, hagtorn och rosbuskar. En lång och kontinuerlig beteshävd av de öländska lövskogarna har gynnat ljuskrävande ljuskrävande lövträd att växa sig stora och grova. Många av de nu iakttagna höga biologiska värdena inom reservatet är ett direkt resultat av tidigare markanvändning i området.

Minnen från förr

Strandtorp är rikt på fornlämningar, många i anslutning till naturformationen Gestadås. Den äldsta registrerade fornlämningen i området är en stensättning i den nordöstra delen som förmodas kunna vara rester eftergravar. Fossil åkermark har lokaliserats på två platser i reservatets centrala delar. Dessutom har förmodade boplatser påträffats samt rester av hålvägar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 131,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 4 km söder Borgholm, väster om väg 136. Sväng mot Ekhaga. Var uppmärksam då det inte finns särskild fil för avtagsvägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss