Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västerstads almlund

Grova almar i Västerstads almlund

Foto: Anna Lindberg

Västerstads almlund är sannolikt en rest av den stora, sammanhängande kustädellövskogen som en gång sträckte sig från Borgholm i norr till Smedby i söder.

Almlundens uppkomst och fall

För drygt 200 år sedan var Västerstads almlund en skogsäng dominerad av ek och lind. I början av 1800-talet invandrade så lundalmen och trängde ut befintliga trädslag. Lunden har under mer än 100 år, förutom viss sparsam plockhuggning, fått utvecklas fritt. Lundalmsbeståndet var till nyligen landets största och hyste mycket höga naturvärden till de levande träden. Lunden bestod då av en blandning av flera trädslag där ask och lundalm var de vanligaste. Skogen var högvuxen och varierad med träd i olika åldrar. En del av de äldsta almarna var omkring 150 år gamla. Under början av 2000-talet spred sig trädsjukdomarna almsjuka och askskottsjuka till området, vilket orsakade att de allra flesta av almarna och askarna i området dog. Skogen har därför fått ett helt nytt utseende. Döda nerfallna träd finns nu var man än vänder blicken och kvarvarande träd av bland annat ek har fått gott om utrymme att växa. Under kvarvarande skärm av levande träd tätnar nu buskarna och lönn börjar etablerar sig.

Örter och fåglar

Den stora mängden av döda träd gynnar många arter som är beroende av såväl liggande som stående döda träd. Markfloran är artrik och består under våren av främst vit- och gulsippa, svalört och majsmörblomma. På sommaren tar skogsbingel, älgört och hundkex över med inslag av hässelklocka och liljekonvalj. I de kvarvarande gamla levande träden klättrar rikligt med murgröna. I lunden häckar ett trettiotal fågelarter; bofink, stare, lövsångare, stenknäck, steglits och näktergal med flera. Också de sällsynta arterna skogsduva och rosenfink och häckar här och med lite tur kan besökare ibland får höra sommargyllingens flöjtanden en tidig morgon i slutet av maj.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Plocka blommor.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in insekter.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. samla in insekter,
 6. medföra ej kopplad hund,
 7. framföra motordrivet fordon, eller parkera annat än på särskilt anordnad parkeringsplats.
 8. göra upp eld,
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt
 11. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Ovan nämnda föreskrifter under C gäller ej åtgärder, som erfordras för genomförande av undersökning eller forskning, som länsstyrelsen givit tillstånd till.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1989
Areal: 12 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Almlunden är belägen i Övra Västerstad. Strax söder om Bjärby ta av mot Hammarby och Degerhamn. Efter ca 1,6 km ligger reservatet på östra sidan vägen, mittemot den stora gården.

Parkeringsplats med rastbord finns. Strövstigen i reservatet har tagits bort med anledning av risken för nedfallande träd.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss