Västerstads almlund

Västerstads almlund är sannolikt en rest av den stora, sammanhängande kustädellövskogen som en gång sträckte sig från Borgholm i norr till Smedby i söder.

Almlunden

För drygt 200 år sedan var Västerstads almlund en skogsäng dominerad av ek och lind. I början av 1800-talet invandrade så lundalmen och trängde ut befintliga trädslag. Lunden har nu under mer än 100 år, förutom viss sparsam plockhuggning, fått utvecklas fritt. Lundalmsbeståndet är idag landets största och hyser mycket höga naturvärden. Lunden består av en blandning av flera trädslag där ask och lundalm är vanligast. Skogen är högvuxen och varierad med träd i olika åldrar. En del av de äldsta almarna är omkring 150 år gamla.

Örter och fåglar

Förekomsten av död ved är stor. Det gynnar många arter som är helt beroende av såväl liggande som stående döda träd. Markfloran är artrik och består under våren av främst vit- och gulsippa, svalört och majsmörblomma. På sommaren tar skogsbingel, älgört och hundkex över med inslag av hässelklocka och liljekonvalj. I de gamla träden klättrar rikligt med murgröna. I lunden häckar ett trettiotal fågelarter; bofink, stare, lövsångare och näktergal med flera. Också de sällsynta arterna skogsduva, rosenfink, stenknäck och steglits häckar här.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka blommor, svampar, mossor eller lavar,
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. samla in insekter,
 6. medföra ej kopplad hund,
 7. framföra motordrivet fordon, eller parkera annat än på särskilt anordnad parkeringsplats,
 8. göra upp eld,
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknade,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt
 11. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1989
Areal: 12 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län