Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Idegransreservatet

Solljus mellan grenarna i Idegransreservatet

Foto: Anna Lindberg

I det här naturreservatet kan du promenera genom gammelskog som stått orörd i generationer. Tall och gran är reservatets vanligaste trädslag, men du kommer också stöta på exotiska inslag som idegran, thuja och douglasgran.

Gammal barrskog

Barrskogen i reservatets centrala delar har skött sig själv under lång tid. Här finns därför gott om gamla, grova tallar och murken död ved. Sådana här gammelskogar är värdefulla livsmiljöer för en rad olika organismer, som vedlevande insekter, svampar, lavar och mossor.

Idegran och andra exotiska barrträd

Skogen i området har varit skyddad ända sedan 1937, då ett så kallat Domänreservat bildades. Det främsta skälet till att skogen skyddades var att den sällsynta idegranen fanns i området, en art som fortfarande växer i reservatets centrala delar. Thuja, weymouthtall och douglasgran är andra exotiska inslag i skogen. Dessa arter hålls efter, för att de inte ska ta över i skogsmiljön.

Mångfald bland arter

I skogen stöter du på vanliga skogsarter som blåbär, liljekonvalj, harsyra och linnea. Det finns även växter som vittnar om att marken innehåller kalk, som tandrot, skogsknipprot och hässlebrodd. Om hösten dyker en mångfald av svampar upp. Svampkännaren kan identifiera sällsyntheter som pluggtrattskivling och ekvaxskivling. Är du intresserad av lavar kan du titta efter havstulpanlav och kattfotslav på gamla träd i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar, bark eller grenar som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 8. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 20,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ vägen från Byrum mot Skäftekärr norrut, strax innan du kommer fram till Skäftekärr finns skyltar mot Idegransreservatet in till vänster. Väl framme finns rastbord och en markerad strövstig genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss