Idegransreservatet

Solljus mellan grenarna i Idegransreservatet

Fotograf: Anna Lindberg

Idegransreservatet utgörs av ett barrskogsområde med vissa inslag av lövträd. De centrala delarna av området är naturskogsartade med stor förekomst av gammal grov tall. I denna del växer också rikligt med idegran och thuja.

Idegranen

Idegranen växer oftast som buske eller ett mindre träd. Barren kan bli upp till tre centimeter långa och är mörkgröna, platta, skaftade och spetsiga. Till skillnad från andra svenska barrväxter har idegranen inte kottar eller bärkottar, utan bara ett enkelt frö. Detta omges av ett rött köttigt fröhylle som liknar ett saftigt bär. Hela växten är dock mycket giftig. Idegranen kan bli upp till 3000 år gammal och är troligen det trädslag som blir äldst i Europa. Veden är stark och elastisk och användes därför förr i tiden bland annat för att framställa pilbågar och redskap. I Idegransreservatet har inga större avverkningar skett sedan början av 1900-talet.

Död ved nödvändig

Den nordöstra delen av reservatet är även den av naturskogskaraktär. Den västra delen av området präglas av grandominerade barrblandskogar med inslag av ek, björk och hassel. Död ved och torrakor (stående döda träd) av gran och björk förekommer. Den döda veden är nödvändig för vissa arters överlevnad. För en del utgör den döda veden föda, för andra fungerar den som boplats, växtplats eller skydd.

Skogsblommor

Bland de växter som finns i skogen märks till exempel blåbär, ekorrbär, liljekonvalj och linnea. Några delar uppvisar spår av en tydlig kalkpåverkan och lite mer näringsrika förhållanden. Här är arter som hässlebrodd,lundelm, tandrot och skogsknipprot vanliga.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 8. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare
  rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet,


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 20,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län