Värnanäs skärgård

Många av skärgårdens öar hyser gamla jätteekar

Fotograf: Lars Ljungström

Den grunda skärgården utanför Värnanäs består av mängder av låga öar, kobbar och skär. Mot fastlandet kantar vassbälten och ytterst mot Östersjön ligger kala klippor och grund.

Djurlivet

Knubbsäl

Området anses vara den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. En betydande minskning av sälen har ägt rum under modern tid. Numera förekommer knubbsäl endast i tre områden i Kalmarsund samt vid Falsterbo. Som mest har 140 djur observerats vid Värnanäs.

Fåglar

I reservatet finns det också gott om fågel. Många arter som är typiska för den grunda moränkusten finns här, som gravand, skäggdopping och småskrake. Brun kärrhök är karaktärsfågel i de större vassbältena. Lite ovanligare fåglar som regelbundet besöker området är skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse och havsörn.

Gamla ekar

Många av de större öarna är skogsklädda, till exempel Slätö, Bekrakläppen och Törnholmen. På Storö som betas, står riktigt gamla och grova ekar. Några av dem är månghundraåriga, och hem för en mängd lavar, mossor och svampar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Under tiden 1 april till 15 september färdas eller uppehålla sig inom zon I
  enligt markering på beslutskarta, eller att där landa med båt eller
  annan farkost
 2. Under tiden 1 april till 31 juli färdas eller uppehålla sig på Svartö eller Norra
  Sandholmen eller komma närmare stranden av dessa öar än 100 m. Områdena är markerade med raster på beslutskarta
 3. På fastmarken framföra alla slag av fordon eller farkoster
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka
  vattenskidor 
 5. Förtöja husbåt
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost
 7. Tälta
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 9. Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 10. Göra upp eld
 11. Förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 12. Gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och
  matsvamp
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 14. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta
  bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 15. Utnyttja markområdet för tävlings- eller övningsverksamhet
 16. Utnyttja vattenområdet för tävlingar- eller övningar med motordrivna farkoster
 17. Bedriva kommersiell verksamhet
 18. Utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskaplig forskning eller andra
  undersökningar
 19. Fiska med annat än kastspö, mete eller pimpel (handredskap enligt 9 § fiskelagen SFS 1993:787) 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 1553 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län