• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Värnanäs skärgård

Många av skärgårdens öar hyser gamla jätteekar

Foto: Lars Ljungström

Den grunda skärgården utanför Värnanäs består av mängder av låga öar, kobbar och skär. Mot fastlandet kantar vassbälten och ytterst mot Östersjön ligger kala klippor och grund.

Djurlivet

Knubbsäl

Området anses vara den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. En betydande minskning av sälen har ägt rum under modern tid. Numera förekommer knubbsäl endast i tre områden i Kalmarsund samt vid Falsterbo. Som mest har 140 djur observerats vid Värnanäs.

Fåglar

I reservatet finns det också gott om fågel. Många arter som är typiska för den grunda moränkusten finns här, som gravand, skäggdopping och småskrake. Brun kärrhök är karaktärsfågel i de större vassbältena. Lite ovanligare fåglar som regelbundet besöker området är skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse och havsörn.

Gamla ekar

Många av de större öarna är skogsklädda, till exempel Slätö, Bekrakläppen och Törnholmen. På Storö som betas, står riktigt gamla och grova ekar. Några av dem är månghundraåriga, och hem för en mängd lavar, mossor och svampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 15 september får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 31 juli får du inte gå i land på Svartö eller Norra Sandholmen eller vara närmare stranden av dessa öar än 100 meter. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Förtöja eller ankra husbåt.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Fiska med något annat än kastspö, mete eller pimpel.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. Under tiden 1 april till 15 september färdas eller uppehålla sig inom zon I enligt markering på bifogad karta, bilaga 1 eller att där landa med båt eller annan farkost
 2. Under tiden 1 april till 31 juli färdas eller uppehålla sig på Svartö eller Norra Sandholmen eller komma närmare stranden av dessa öar än 100 m. Områdena är markerade med raster på bifogad karta, bilaga 1
 3. På fastmarken framföra alla slag av fordon eller farkoster
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor
 5. Förtöja husbåt
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost
 7. Tälta
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 9. Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 10. Göra upp eld
 11. Förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 12. Gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 14. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 15. Utnyttja markområdet för tävlings- eller övningsverksamhet
 16. Utnyttja vattenområdet för tävlingar- eller övningar med motordrivna farkoster
 17. Bedriva kommersiell verksamhet
 18. Utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskaplig forskning eller andra undersökningar
 19. Fiska med annat än kastspö, mete eller pimpel (handredskap enligt 9 § fiskelagen SFS 1993:787)

Föreskrifterna under C gäller, med nedan angivna undantag, även markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 1553 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet i Kalmarsund öster om Stuvenäs kan bara nås med båt, området längs hela stranden är privat mark.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet