Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Värnanäs skärgård

Många av skärgårdens öar hyser gamla jätteekar

Foto: Lars Ljungström

I det här reservatet har du chans att få se knubbsäl. Värnanäs skärgård är nämligen en av få platser i Östersjön där det finns en knubbsälskoloni. Reservatet är också en bra plats för att skåda fågel.

Värdefullt för säl

Värnanäs skärgård är den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. Som mest har 140 djur observerats här. Lokalen är en av ett fåtal i Östersjön, merparten av våra knubbsälar finns på Västkusten. Vid förra sekelskiftet fanns det omkring 5 000 knubbsälar i Östersjön. Under 1900-talet minskade antalet kraftigt, först genom jakt och senare på grund av miljögifter.

Rikt fågelliv

I reservatets omväxlande skärgård finns ett rikt fågelliv. I skärgårdens grunda områden håller gravand, skäggdopping och småskrake till och över vassbältena patrullerar brun kärrhök. Med lite tur kan du också lägga skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse eller havsörn till din observationslista.

Storös naturminnen

I hagmarker på Storö står riktigt gamla och grova ekar. Några av ekarna är skyddade som naturminnen, en äldre skyddsform för ”särpräglade naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård”. De flera hundra år gamla ekarna är hem för en mängd lavar, mossor, svampar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 15 september får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 31 juli får du inte gå i land på Svartö eller Norra Sandholmen eller vara närmare stranden av dessa öar än 100 meter. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Förtöja eller ankra husbåt.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Fiska med något annat än kastspö, mete eller pimpel.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. Under tiden 1 april till 15 september färdas eller uppehålla sig inom zon I enligt markering på bifogad karta, bilaga 1 eller att där landa med båt eller annan farkost
 2. Under tiden 1 april till 31 juli färdas eller uppehålla sig på Svartö eller Norra Sandholmen eller komma närmare stranden av dessa öar än 100 m. Områdena är markerade med raster på bifogad karta, bilaga 1
 3. På fastmarken framföra alla slag av fordon eller farkoster
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor
 5. Förtöja husbåt
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost
 7. Tälta
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 9. Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 10. Göra upp eld
 11. Förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 12. Gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 14. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 15. Utnyttja markområdet för tävlings- eller övningsverksamhet
 16. Utnyttja vattenområdet för tävlingar- eller övningar med motordrivna farkoster
 17. Bedriva kommersiell verksamhet
 18. Utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskaplig forskning eller andra undersökningar
 19. Fiska med annat än kastspö, mete eller pimpel (handredskap enligt 9 § fiskelagen SFS 1993:787)

Föreskrifterna under C gäller, med nedan angivna undantag, även markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 1553 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet i Kalmarsund öster om Stuvenäs kan bara nås med båt, området längs hela stranden är privat mark.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss