• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Horns löväng

Blomsterprakt i ängen i Lilla Horn

Foto: Johan Jansson

Trädbärande slåtteräng som hävdas. Rikligt med gamla ekar och hamlade askar. Artrik flora. I anslutning till lövängen finns ängsliknande betesmark och lundartade lövskogar som tidigare brukats som slåtteräng. Rik förekomst av sällsynta svampar och lavar.                        

Ängmarker i Sverige

Lilla Horns löväng är en liten rest av en numera nästan försvunnen landskapstyp som skapats genom målmedvetet arbete av människor genom århundraden. Under 2000 år var ängen det viktigaste markslaget i vårt land. Ännu på 1850-talet fanns det över två miljoner hektar ängar i Sverige. Lövängen var ett naturens skafferi som hjälpte människor och djur att överleva vintern. Den skapades genom röjningar där enstaka träd, exempelvis ask, lind, björk och och hassel, lämnades kvar. Träden skulle stå glest. Sol och halvskugga gynnade ängens växter.

Hamling

Lövängarna sköttes med gamla metoder. På våren samlades man till fagning. Löv och kvistar räfsades upp för att sätta fart på gräsväxten och göra ängen lättare att slå på sommaren. Efter fagningen fick inga djur beta i ängen. I början av juli samlades man till slåtter. Då slogs gräs och blommor med lie. Det blev hö som torkades för att bli foder åt djuren under vintern. Först när höet var bärgat fick boskapen beta i ängen. Träden i lövängen tuktades genom hamling. Man skar då ner trädets grenar och löv som sparades till mat åt kreaturen under vintern.

Flora och fauna

Tåliga växter

Lövängen blev ändå med tiden näringsfattig – bonden förde ju bort växtligheten varje år. Därför har lövängarna särskilt tåliga växter som också är anpassade till det ljusa, öppna landskapet och den årliga slåttern. Den välskötta lövängen är en av de rikaste naturtyperna i vårt land. På en kvadratmeter kan det finnas ett 40-tal olika växter. I Lilla Horn växer en rad ängsväxter, bland annat gullviva, späd ögontröst, Jungfru Marie nycklar, slåtterblomma, svinrot och och darrgräs. Halsbandflugsnapparen håller också till i här. Det är en fågel som lever av insekter och gärna bor i ihåliga träd.

Fåglar

Fågellivet i ängen är relativt rikt. Här häckar rödhake, taltrast, stenknäck, gulsparv och göktyta. Karaktärsarten nummer ett är dock halsbandsflugsnapparen, som trivs allra bäst i lövrika ängar med hamlade träd.

Insekter

Insektslivet är dåligt känt men den hotade borstbaggen Dasytes nigrocyaneus har påträffats.

Svampar och lavar

I Lilla Horns löväng finns en mycket rik svamp- och lavflora. Många arter är rödlistade. Flertalet svampar är knutna till de öppna och halvöppna miljöer som de gamla slåtterängarna utgör. Många av svamparna återfinns i ängens ljusöppna delar. Till dessa hör gulfotad lerskivling, ljus ängsfingersvamp och ögonvaxskivling. På de gamla trädens stammar finner man rikligt med sällsynta lavar: gammelekslav, rosa skärelav, grå skärelav, orangepudrad klotterlav och rosa lundlav.

Fornlämningar

I ängen finns flera fornlämningar. Genom vissa delar löper stensträngar, rester av mycket gamla stenmurar. De sätter sin prägel på ängen genom att dela upp den i olika "rum". På flera ställen kan man också se låga stenrösen. De härrör troligen från det tillfälliga åkerbruk som förekommit i Lilla Horns löväng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Plocka blommor.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Det är förbjudet att

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar, blomplockning härunder inbegripen,
 3. störa djurlivet genom att exempelvis närgånget fotografera fågelbo, bortta eller skada ägg eller bon eller klättra i boträd,
 4. medföra okopplad hund,
 5. skada eller bortta befintliga hägnadsanordningar, stensträngarna härunder inbegripna,
 6. uppgöra eld,
 7. campa, tälta eller uppställa husvagn eller liknande,
 8. framföra motordrivet fordon,
 9. anordna tävlingar eller övningar samt
 10. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1981
Areal: 8 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 3,5 mil N Borgholm, följ sevärdhetsskyltar mot Lilla Horn från väg 136.

Parkering sker i parkeringsfickan på motsatta sidan av vägen vid reservatet.

Stättorna in i ängen är utbytta mor självstängande grindar och spänger är anlagda över dikena.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet