Nya Rumshorvavägen

Bokskogen i Nya Rumshorvavägen

Fotograf: Pierre Stjernstedt

Du befinner du just nu vid ett av de nordligaste, spontant uppkomna bokbestånden i Sverige. Bokens karaktäristiska silverglänsande stam utgör en härlig kontrast till det grönmättade lövverket. Löven växer platt, horisontellt för att samla maximalt med solljus. Det gör att markvegetationen är relativt begränsad och boklöven som fallit till marken förmultnar långsamt.

Gamla bokar

Trädskiktet i reservatet domineras helt av bok. Ett visst inslag av ek, och inom vissa delar klen björk, förekommer. Bokarna i beståndet skiftar i ålder; från plantor och unga träd till gamla grova träd runt 100-150 år. De allra äldsta bokarna är drygt 200 år. Några grova högstubbar och lågor (liggande döda träd) av bok förekommer, men inslaget av död ved är som helhet relativt måttligt. De stubbar i olika åldrar och nedbrytningsfaser som du kan se runtom i reservatet vittnar om gallringar vid flera tillfällen.

Stor mångfald


Buskskiktet i reservatet är glest eller saknas helt. Där det förekommer består det framförallt av föryngring av bok och björk.
Fältskiktet består av en gles ört- och gräsflora. De vanligaste arterna är: lundgröe, lundslok, kruståtel, blåbär och vitsippa. Reservatet hyser också några mer krävande arter som indikerar höga naturvärden, bland annat skinntagging, koralltaggsvamp, lunglav, lönnlav och vårärt.
Reservatet ligger inom Sveaskogs ekopark Hornsö. Detta område är internationellt känt för sin rika förekomst av hotade och sällsynta insekter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta
  bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller
  göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 2,4 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län