Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nya Rumshorvavägen

Bokskogen i Nya Rumshorvavägen

Foto: Pierre Stjernstedt

I det här naturreservatet skyddas en gammal bokskog. Skogen är en liten rest av ett större sammanhängande bokskogsområde som fanns förr i den här trakten. De äldsta träden som växer här spirade redan i början av 1800-talet. Skogens gamla och döda träd är mycket värdefulla eftersom de är bostad åt svampar, insekter och många andra.

Bokar i alla åldrar

I det här reservatet vandrar du bland bokar i olika åldrar. De unga träden har silverglänsande stammar med slät bark. På äldre bokar är barken något skrovlig och klädd med olika lavar och mossor. Många av träden i reservatets skog är runt 100-150 år gamla, några till och med uppemot 200 år.

Värdefulla träd

De gamla träden är värdefulla bostäder för alltifrån svampar, lavar och småkryp till ugglor och fladdermöss. Även döda träd, såväl stående som liggande, har en uppsjö av hyresgäster. Arter som är beroende av gamla träd och murken ved har det tufft idag, eftersom deras livsmiljöer blir alltmer sällsynta. Men i det här reservatet har de en fristad!

Dunkel skog

Vad har ett boklöv för uppgift här i livet? Jo, att samla maximalt med solljus. De platta, horisontella bokbladen gör detta så effektivt att det mesta av solljuset aldrig når marken. Så på sommaren växer bara örter och gräs som klarar av knappa ljusförhållanden under bokträdens kronor. Och så en och annan nyspirad bokplanta förstås.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Använda området för tävling eller övningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 2,4 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

I Långemåla, ta av mot Böta Kvarn. Väl där ta av österut mot Barnebo. Efter ca 1,8 km sväng norrut mot Värlebo. Reservatet ligger längs med vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss