Gösslunda

Hagtornsträd i Gösslunda naturreservat

Fotograf: Josefine Östangård

Gösslunda naturreservat är beläget på Stora Alvaret och består av såväl alvarmark, lövskog och kalkfuktängar.

Vegetation

I reservatets norra del finns en ädellövskog med ek, ask och hassel som ofta svämmar över tidigt på våren. Floran består bland annat av skogsbingel, gullviva samt blåsippa, gulsippa och vitsippa. Ädellövskogen övergår i buskrika bryn mot de omgivande öppna markerna. Här förekommer intressanta arter som sumpspärrmossa, brunluddig roting, gaffelriska, lundröksvamp, lundalm, tvåblad och vippärt.

Fuktiga ängar

Söder och öster om ädellövskogen finns kalkfuktängar med bland annat älväxing, slankstarr, darrgräs, krissla, ängsskära och ölandstok. I nordost finns också en liten alvarmark. I området förekommer särskilt skyddsvärda arter som fågelarv, hartmansstarr, storviol, stor sandlilja och ullranunkel.

Torrängar

I sydväst övergår vegetationen i alvarmark som till stor del utgörs av kalkstenshällar medan även karstutbildningar förekommer. Längre söderut blir jordlagren tjockare och här finns örtrika torrängar med bland annat Adam och Eva och krutbrännare. Särskilt intressanta arter som förekommer här är alvarmalört, grådådra, stor sandlilja, ullranunkel och åkerkulla. I sydost finns ett fuktigare avsnitt med bland annat lågvuxen ölandstok och ängsskära. I reservatets sydöstra del ingår även två mindre åkerytor.

Del av världsarvet

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret. Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar, växter, lavar eller mossor;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller
 4. tillägna sig fåglarnas ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet;
 5. medföra okopplad hund;
 6. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 7. tälta eller uppställa husvagn.

Utan tillstånd av länsstyrelsen utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 12,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län