Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gösslunda

Hagtornsträd i Gösslunda naturreservat

Foto: Josefine Östangård

Gösslunda naturreservat är beläget på Stora alvaret och består av såväl alvarmark, lövskog och kalkfuktängar.

Vegetation

I reservatets norra del finns en ädellövskog med ek, ask och hassel som ofta svämmar över tidigt på våren. Floran består bland annat av skogsbingel, gullviva samt blåsippa, gulsippa och vitsippa. Ädellövskogen övergår i buskrika bryn mot de omgivande öppna markerna. Här förekommer intressanta arter som sumpspärrmossa, brunluddig roting, gaffelriska, lundröksvamp, lundalm, tvåblad och vippärt.

Fuktiga ängar

Söder och öster om ädellövskogen finns kalkfuktängar med bland annat älväxing, slankstarr, darrgräs, krissla, ängsskära och ölandstok. I nordost finns också en liten alvarmark. I området förekommer särskilt skyddsvärda arter som fågelarv, hartmansstarr, storviol, stor sandlilja och ullranunkel.

Torrängar

I sydväst övergår vegetationen i alvarmark som till stor del utgörs av kalkstenshällar medan även karstutbildningar förekommer. Längre söderut blir jordlagren tjockare och här finns örtrika torrängar med bland annat Adam och Eva och krutbrännare. Särskilt intressanta arter som förekommer här är alvarmalört, grådådra, stor sandlilja, ullranunkel och åkerkulla. I sydost finns ett fuktigare avsnitt med bland annat lågvuxen ölandstok och ängsskära. I reservatets sydöstra del ingår även två mindre åkerytor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar, växter, lavar eller mossor;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglarnas ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta eller uppställa husvagn samt
 7. utan tillstånd av länsstyrelsen utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 12,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger strax intill allmän landsväg mellan Bårby och Alby. Från två parkeringar, en mindre längst vägen och en ny större längre österut, finns markerade stigar till reservatet. På den nyanlagda parkeringen finns det toalett för besökare till reservatet och ledsystemet ut på alvaret. Intill parkeringen, längs vägen, ligger Gösslunda rör, en imponerande gravhög från brons- och järnålder.

Vandringsleden genom reservatet går från norr genom ädellövskog ut genom den öppna betesmarken. Om du inte vill gå samma väg tillbaka finns det en stätta längt i söder som leder ut på det omgivande alvaret. Om du går ca 300 meter västerut möter du en vandringsled som söderut leder till Tingstad flisor och norrut går tillbaka till parkeringen. Delen mellan lederna är inte markerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss