Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gösslunda

Hagtornsträd i Gösslunda naturreservat

Foto: Josefine Östangård

I reservatet ryms alvarmark, fuktängar och ädellövskog. Såväl skogen som de öppna markerna betas av nötdjur och får. Det gynnar många av Gösslundas sällsynta växter och djur.

Brukade marker

Alvaret har påverkats av människan och hennes betesdjur sedan forntiden. Fram till järnåldern gick djuren ute året runt. Därefter började man hålla dem i stall under vinterhalvåret. Djuren fick då hö att äta, som bönderna bärgade från gårdens ängsmarker. Stora delar av reservatets marker har traditionellt nyttjats som äng. Vissa delar har också brukats som åker, vilket sker än i dag.

Blomstervandring

På vandring genom reservatet kan du få se många olika växter. Ädellövskogens vårflora domineras av sippor i blått, gult och vitt. I gränslandet mellan skogen och de öppna markerna trivs vippärt, orkidén tvåblad och den sällsynta storviolen. På kalkfuktängar växer bland annat darrgräs, krissla och tok. Den sistnämnda är en lågvuxen buske med gula blommor. I Sverige växer tok vild endast på Öland och Gotland.

Ljusälskande flora

Reservatets mest säregna växtlighet finner du på torrängarna och alvarmarkerna. Här växer orkidéer som Adam och Eva och krutbrännare. Till de mest exklusiva arterna hör alvarmalört, grådådra, hartmansstarr, stor sandlilja, ullranunkel och åkerkulla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar, växter, lavar eller mossor;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglarnas ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta eller uppställa husvagn samt
 7. utan tillstånd av länsstyrelsen utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 12,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger strax intill allmän landsväg mellan Bårby och Alby. Från två parkeringar, en mindre längst vägen och en ny större längre österut, finns markerade stigar till reservatet. På den nyanlagda parkeringen finns det toalett för besökare till reservatet och ledsystemet ut på alvaret. Intill parkeringen, längs vägen, ligger Gösslunda rör, en imponerande gravhög från brons- och järnålder.

Vandringsleden genom reservatet går från norr genom ädellövskog ut genom den öppna betesmarken. Om du inte vill gå samma väg tillbaka finns det en stätta längt i söder som leder ut på det omgivande alvaret. Om du går ca 300 meter västerut möter du en vandringsled som söderut leder till Tingstad flisor och norrut går tillbaka till parkeringen. Delen mellan lederna är inte markerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss