Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Petgärdeträsk

Träsket en solig vårdag

Foto: Anita Heimdahl

Petgärdeträsk är, tillsammans med grannen Djurstadträsk, ett av de få stora våtmarksområdena som finns på Öland, med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt.

Om träsket

Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid. Med hjälp av slåtter och betesdrift förhindrar man förbuskning och igenväxning samt gynnar fågellivet. Det är i synnerhet vadarfåglarna som gynnas av slåtter och bete. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Sällsynta fåglar

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är grågås, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, pungmes, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området liksom den sällsynta ängshöken. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Under 1 april - 15 mars varje år får du bara vara på särskilt utpekade vägar eller stigar, fågeltorn och besöksområde.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än utpekade platser.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall 011a förbud för allmänheten att inom områdena A och B

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar, blomplockning inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada däggdjur, kräldjur, groddjur eller fåglar eller deras ungar, skada eller bortta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering,
 4. under tiden 1.4 - 15.3 färdas eller uppehålla sig annat än på särskilt anvisad stig, fågeltorn och besöksområde,
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 6. skada eller bortta befintliga hägnadsanordningar,
 7. uppgöra eld, tälta annat än på särskild anvisad plats, uppställa husvagn eller liknande,
 8. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost,
 9. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1978
Areal: 111,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Petgärdeträsk och Djurstadträsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra.

Parkeringsplatser finns längs landsvägen vid entrén till reservatet.

För dig som besökare finns goda möjligheter att studera fåglarna. Strövstigar leder till ett fågeltorn som byggts invid kanten av träsket. Observera att under de tider då det råder beträdnadsförbud är det endast tillåtet att vistas på strövstigarna.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss