Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Petgärdeträsk

Träsket en solig vårdag

Foto: Anita Heimdahl

Djurstad- och Petgärdeträsk är ett våtmarksparadis för fåglar. Här häckar enkelbeckasin, vattenrall, småfläckig sumphöna och många andra fågelarter. I de blöta markerna finns gott om mat till alla fågelungar. Området gästas också av flyttfåglar, som tar en paus för att äta och vila.

Marker som kräver skötsel

Djurstad- och Petgärdeträsk är en del av ett kulturlandskap, präglat av århundraden av bete och slåtter. Under 1900-talet dikades våtmarkerna ut för att skapa mer mark att odla på. När de årliga översvämningarna uteblev började markerna växa igen, vilket fick till följd att många fåglar slutade komma hit. Sedan några år tillbaka pågår restaureringsarbeten i reservaten. Till exempel har slåtter och bete återinförts i vissa delar, vilket resulterat i att många änder och vadare återvänt som häckfåglar.

Säregna läten

Bland alla fågelläten du kan få höra från våtmarkerna är det några som sticker ut lite extra. När enkelbeckasinen störtdyker från hög höjd får den upp sådan fart att de yttre stjärtpennorna börjar vibrera. Då uppstår ett brummande läte, som påminner om när en get bräker. Ett våldsamt grymtande från vassen avslöjar att gråhakedoppingen inte är långt borta och vad som tycks vara en skrikande gris är i själva verket en vattenrall. Småfläckig sumphöna är ytterligare en art som är svår att få syn på men desto lättare att höra. Den röjer sin närvaro med ett högljutt ”huitt huitt”, främst på natten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Under 1 april - 15 mars varje år får du bara vara på särskilt utpekade vägar eller stigar, fågeltorn och besöksområde.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än utpekade platser.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall 011a förbud för allmänheten att inom områdena A och B

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar, blomplockning inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada däggdjur, kräldjur, groddjur eller fåglar eller deras ungar, skada eller bortta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering,
 4. under tiden 1.4 - 15.3 färdas eller uppehålla sig annat än på särskilt anvisad stig, fågeltorn och besöksområde,
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 6. skada eller bortta befintliga hägnadsanordningar,
 7. uppgöra eld, tälta annat än på särskild anvisad plats, uppställa husvagn eller liknande,
 8. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost,
 9. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1978
Areal: 111,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Petgärdeträsk och Djurstadträsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra.

Parkeringsplatser finns längs landsvägen vid entrén till reservatet.

För dig som besökare finns goda möjligheter att studera fåglarna. Strövstigar leder till ett fågeltorn som byggts invid kanten av träsket. Observera att under de tider då det råder beträdnadsförbud är det endast tillåtet att vistas på strövstigarna.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss