Petgärdeträsk

Träsket en solig vårdag

Fotograf: Anita Heimdahl

Petgärdeträsk är idag ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt.

Om träsket

Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid. Med hjälp av slåtter och betesdrift förhindrar man förbuskning och igenväxning samt gynnar fågellivet. Det är i synnerhet vadarfåglarna som gynnas av slåtter och bete. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Sällsynta fåglar

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är grågås, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, pungmes, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området liksom den sällsynta ängshöken. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar, blomplockning inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada däggdjur, kräldjur, groddjur eller fåglar eller deras ungar, skada eller bortta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering,
 4. under tiden 1.4 - 15.8 färdas eller uppehålla sig annat än på särskilt anvisad stig, fågeltorn och besöksområde,
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 6. skada eller bortta befintliga hägnadsanordningar,
 7. uppgöra eld, tälta annat än på särskild anvisad plats, uppställa husvagn eller liknande,
 8. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost,
 9. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1978
Areal: 111,4 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län