Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Risebo

Gullpudra i Risebo naturreservat

I det här naturreservatet finns en stor artrikedom, särskilt när det gäller svampar. Mosaiken av gamla skogar med barr- och lövträd, våtmarker och små gölar bäddar för att många arter kan trivas här. En fin plats även för oss människor, med trolska granar, knotiga ekar och mossklädda stenar och block!

Kulturmarker

I reservatet vandrar du i marker som förr i tiden var utmarker till byn Risebo. Här gick kreaturen på sommarbete bland granar och tallar. Från utmarken hämtade bönderna också ved och virke. Det var inga stora mängder som plockades ut, och därför finns det gott om gamla träd kvar i reservatet. Reservatets lövskogar finner vi främst i anslutning till markerna närmast byn. Här hade bönderna troligen sina åkrar och ängar förr i tiden.

Svampeldorado

I Risebo finns det gott om svamp på sensommaren och hösten. Till de välkända hör matsvampar som kantareller, Karl-Johan och rödgul trumpetsvamp. För mykologer (svampkännare) finns många andra arter att upptäcka. Här kan de nämligen få se sällsyntheter som sammetstaggsvamp, rostspindling och praktfingersvamp.

Blommande lövskog

I den södra delen av naturreservatet växer lövskog med lindar som är uppemot 200 år gamla. Under vår och försommar kan du få se många olika örter i de rika markerna, som blåsippa, dvärghäxört, tandrot, vippärt och vårärt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom re­servatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller fri­luftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 107 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen som går norrut från Dalhem. Sväng av mot Risebo Fritid där parkering finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss