Risebo

Gullpudra i Risebo naturreservat

Risebo naturreservat har bildats för att bevara en värdefull mosaik av våtmarker och gamla, lövträdsrika skogar. Särskilt värda att bevara är äldre granskogar och skyddsvärda gamla ekar i utmarkerna kring den gamla byn Risebo.

Gammal kulturmark

Markanvändning

Naturreservatet Risebo utgörs av två delområden. Områdena har till största delen troligen varit utmarker till byn Risebo. Byn nämns redan år 1324, så markerna i Risebo har hävdats av människan under mycket lång tid. Utmarken var den mark där man lät byns boskap gå på bete. Slåtter kan ha förekommit i markerna närmast byn och i områdets naturliga kärrmarker men i övrigt står inte mycket mer information att finna om reservatets tidiga markanvändning.

Betesmarker

Människan har som bofast i detta landskap påverkat sin omgivning i flera tusen år. Naturliga bränder ersattes av mänskligt anlagda bränder i skogsmiljöerna för att tillskapa bete på utmarkerna. Betesdjur har påverkat dessa marker, våtmarker har slåttrats o.s.v. I de ofta bördigare markerna kring boställena har lövängar och ängsmarker tagits upp, och åkrar brukats. I dessa miljöer har ädellövträd kunnat utvecklas till vidkroniga träd eller hamlats och därmed kunnat bli uråldriga i ljusöppna miljöer.

Nutid

Det är till detta landskap flertalet av de idag hotade arterna är anpassade. En art som tidigare haft ett stort livsutrymme blir hotad när detta drastiskt reduceras. Numera har slåtter nästan helt försvunnit. Många boställen har övergivits och inägorna växer igen. Skogsbränder släcks effektivt.

Naturens historia

Tallen och eken

I södra Sverige vandrade tall och ek in söderifrån när inlandsisen drog sig tillbaka. Ljusöppen tall- och ekskog har längst tradition av länets skogar, och har därmed haft mest tid på sig att utveckla en biologisk mångfald knuten till biotopen. Tillsammans med tallen och eken kom människan som jägare och fiskare. Med tiden kom mer värmeälskande vegetation såsom övriga ädellövträdslag, och människan blev bofast.

Granen

Granen tillhör även den naturlandskapet i taigan, men kom till Sydsverige norrifrån i ett betydligt senare skede. I den mån den vandrat in naturligt har viktiga följearter knutna även till gran kunnat följa med.

Höga naturvärden

De viktigaste naturvärdena inom detta reservat är knutna till naturskogsliknande barrskog med inslag av asp och björk, alm, ek och lind. Värdena finns framför allt bland svampfloran. Artlistan är lång och imponerande med arter som rostspindling, sammetstaggsvamp, fyrflikig jordstjärna och gammelgranlav.  Flera av arterna är hotade och ovanliga, vissa endast funna på denna lokal i Småland! I det södra delområdet finns dessutom en mycket värdefull ädellövskog i riktigt blockrik terräng. Här finns lindar på 175 år och kanske mer.

Fint fiske

Fritidsfisket är intensivt framförallt i Ålsjön. För fiskekort kontakta Risebo fritid på telefon 0493-330 46 Länk till annan webbplats..

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom re­servatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller fri­luftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 107 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen som går norrut från Dalhem. Sväng av mot Risebo Fritid där parkering finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet