Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Parteby alvar

En forntida stensättning

Foto: Malin Miller

Denna del av Stora Alvaret domineras av tunna jordar och är övervägande trädlös. Landskapsbilden innehåller en rad typiska alvarmiljöer. I den östra delen finns kärr med ett artrikt fågelliv.

Skiftande betesmarker

De flesta stenmurarna byggdes som hägn och gränsmarkeringar runt skiftena på 1800-talet. Eftersom djuren betar på olika sätt, blir resultatet en extra välbetad mark. På Parteby alvar har häst och nöt skapat förutsättningar för de växter som kräver en välbetad och öppen mark för sin överlevnad. Några exempel på fuktängarna är älväxing, slankstarr, majviva och praktbrunört. Brudbröd, axveronika och stor fetknopp är typiska växter på torrängarna. Fatsvampen är en sällsynt liten svamp som enbart växer på hästspillning.

Från kvast till prydnadsbuske

Ölandstoken är typisk för alvarets fuktängar. Den blommar rikligt med gula blommor hela sommaren. Stora delar av området består av tunna jordar, så kallade alvarhedar, där ölandssolvända, fårsvingel och stenmalört är vanliga. På lite djupare jordar finns gott om orkidéer och på försommaren blommar bland annat göknycklar, krutbrännare, ängsnycklar och Johannesnycklar. Den sistnämnda kallas ibland för hjälmnycklar eftersom de tre violetta kalkbladen bildar något som liknar en hjälm.

Vadare, änder och hökar

Alvarets insektsrika våtmarker lockar till sig mycket fågel. Vid Västerstads träsk häckar till exempel vadare som enkelbeckasin, rödbena och storspov. På träskets vattenspegel ses simfåglar som stjärtand och skedand. Har man tur kanske den sällsynta ängshöken glider förbi över alvarets buskmarker.

Historia

I naturreservatet finns även en del fornlämningar, till exempel stensträngar som är rester från järnålderns jordbruk. I alvarkanten vid landsvägen syns husgrunder från Parteby, den by som gav namn åt alvarområdet, men som sedan länge är försvunnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta mer än en natt på samma plats,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar,
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden,
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför,
 8. skada hägnader,
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 376 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Cirka 650 meter norr om byn Alvlösa finns parkeringsplats utmed väg 136.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet