Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Parteby alvar

En forntida stensättning

Foto: Malin Miller

Parteby och Alvlösas vidsträckta alvar bjuder på ett rikt växt- och djurliv. Här lever många arter som är typiska för välbetade, kalkrika marker. I området finns också hällristningar och andra intressanta lämningar.

Alvarets växter och insekter

I tusentals år har de öländska bönderna låtit kreaturen beta på Stora alvaret. De öppna markerna på kalkrik berggrund är en unik miljö med säreget växtliv. På fuktängarna blommar sumpgentiana och majviva och där det är torrt tillhör brudbröd och stor fetknopp karaktärsarterna. Alvarmalört och ölandssolvända är exempel på arter som är exklusiva för det öländska alvaret. Ölandstok är värdväxt för en rad insekter. Ett exempel är toksäckmal, en ovanlig fjäril vars larver bara lever på tokens blad. En annan blombesökare är alvarfallbagge, en bladbagge som man vanligen finner i Sydeuropa men som har en nordlig utpost här på alvaret. Skalbaggen azurlöpare är en karaktärsart för alvarmark och finns bara på Öland och Gotland. På senare år har den minskat i takt med att alvarets torrängar har vuxit igen. Blåvingad gräshoppa kan man stöta på under sensommaren. De blåaktiga flygvingarna är ett omisskännligt karaktärsdrag.

Fåglar högt och lågt

Alvarets insektsrika våtmarker lockar till sig mycket fågel. Vid Västerstads träsk häckar till exempel vadare som enkelbeckasin, rödbena och storspov. På träskets vattenspegel ses simfåglar som stjärtand och skedand. Har man tur kanske den sällsynta ängshöken glider förbi över alvarets buskmarker. Sånglärka är tillsammans med stenskvätta och ljungpipare karaktärsfåglar för alvarets grus- och hällmarker. Den trivs på de öppna vidderna och anländer redan i februari-mars från sydligare breddgrader.

Lämningar från förr

På moss- och lavklädda stenar i väster kan man urskilja hällristningar i form av små gropar. Vad dessa så kallade älvkvarnar använts till är det ingen som riktigt vet. Kanske användes de vid religiösa ceremonier. Eller som uppsamlingsplats för magiskt regnvatten! Andra lämningar i området är ett gravfält, en stensättning och husgrunder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta mer än en natt på samma plats,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 5. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar,
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden,
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför,
 8. skada hägnader,
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 376 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Cirka 650 meter norr om byn Alvlösa finns parkeringsplats utmed väg 136.

Du når också reservatet via Penåsa parkering. För att komma dit, sväng österut från väg 136 mitt inne i Kastlösa by vid skylt naturreservat. Kör ut längs banvallen tills du kommer fram till parkeringsplatsen som har information, toalett och rastbord. Fortsätt följ banvallen till fots ca 2,5 km. Där finns en stätta som leder in till reservatets östra del. Under tiden 1 april till 15 juli är det inte tillåtet att gå nära våtmarken som finns i den här delen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss