Parteby alvar

En forntida stensättning

Fotograf: Malin Miller

Denna del av Stora Alvaret domineras av tunna jordar och är övervägande trädlös. Landskapsbilden innehåller en rad typiska alvarmiljöer. I den östra delen finns kärr med ett artrikt fågelliv.

Skiftande betesmarker

De flesta stenmurarna byggdes som hägn och gränsmarkeringar runt skiftena på 1800-talet. Eftersom djuren betar på olika sätt, blir resultatet en extra välbetad mark. På Parteby alvar har häst och nöt skapat förutsättningar för de växter som kräver en välbetad och öppen mark för sin överlevnad. Några exempel på fuktängarna är älväxing, slankstarr, majviva och praktbrunört. Brudbröd, axveronika och stor fetknopp är typiska växter på torrängarna. Fatsvampen är en sällsynt liten svamp som enbart växer på hästspillning.

Från kvast till prydnadsbuske

Ölandstoken är typisk för alvarets fuktängar. Den blommar rikligt med gula blommor hela sommaren. Stora delar av området består av tunna jordar, så kallade alvarhedar, där ölandssolvända, fårsvingel och stenmalört är vanliga. På lite djupare jordar finns gott om orkidéer och på försommaren blommar bland annat göknycklar, krutbrännare, ängsnycklar och Johannesnycklar. Den sistnämnda kallas ibland för hjälmnycklar eftersom de tre violetta kalkbladen bildar något som liknar en hjälm.

Vadare, änder och hökar

Alvarets insektsrika våtmarker lockar till sig mycket fågel. Vid Västerstads träsk häckar till exempel vadare som enkelbeckasin, rödbena och storspov. På träskets vattenspegel ses simfåglar som stjärtand och skedand. Har man tur kanske den sällsynta ängshöken glider förbi över alvarets buskmarker.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 376 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län