Smedjevik

Naturvårdsbränning i Smedjevik

Fotograf: Erik Nordlind

Naturreservatet utgörs av Stensjön med kringliggande varierade skogsmarker och stora öppna kärr med höga botaniska värden.

Vegetation

Stensjön är en förhållandevis grund sjö som hyser bland annat abborre, gädda, mört och sutare men också signalkräfta och regnbåge som har planterats in. Skogsmarken inom reservatet är av skiftande karaktär - från äldre magra och torra tallskogar till rikare lövskogar på fuktiga marker. Vissa delar av skogen har inte brukats på länge och har karaktär av naturskog. I de huvudsakligen talldominerade barrskogarna finns gammal, grov tall med inslag av lövträd som ek, asp och björk. Vissa av de riktigt grova ekarna har särskilt höga naturvärden. Mycket av naturvärdena i Smedjevik är också knutet till död ved i olika former och nedbrytningsstadier.

Intressanta växt- och djurarter

Fågellivet i skogsmarken är rikt. Några arter man kan stöta på är järpe, orre, tjäder, mindre hackspett, trana och pärluggla. Vid Stensjön kan också storlom och fiskgjuse synas. Ur floran märks bland annat intressanta arter såsom vedtrappmossa, blomskägglav och brödmärgsticka. Många insekter trivs i de gamla träden, till exempel brun vedborre, rysk högstjärt och rödhalsad svartbagge. Söder om Stensjön finner du två stora öppna kärrkomplex. I dessa våtmarksområden förekommer de ovanliga orkidéerna mossnycklar och sumpnycklar, fjärilsarter som försummad stävmal, rosenryggat ordensfly, och svartfläckig glanssmygare. På några av maderna finns en riklig förekomst av de annars västliga arterna klockljung och myrlilja.

Slåtter i äldre tider

De fuktiga och bördiga slåttermarkerna runt Stensjön delades av många byar. Tillgången på stora arealer slåttermark var nödvändigt för att klara vinterhållningen av djuren. Ännu på 1940-talet brukades några tidigare fuktiga områden som åker inom reservatets västra del. När odlingen i dessa marker upphörde blev de åter fuktiga och har därefter till viss del nyttjats för bete.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Inom landområdet framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn mer än högst två dygn i följd på samma ställe.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 4. Tälta mer än högst två dygn i följd på samma ställe.
 5. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 8. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 9. Göra upp eld på klippor och hällmarker.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Använda området för motorsporttävling, skyttetävling, orienteringstävling eller militära övningar.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd sätta ut fällor för insamling av insekter.
 14. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 15. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten. 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 487,7 hektar varav 413,9 hektar land
Kommun: Nybro
Markägare: Naturvårdsverket, Nybro kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län