Horsö - Värsnäs

Gammal naturminnesmärkt ek i Horsö-Värsnäs

Fotograf: Johan Teiffel

Detta reservat är ett tätortsnära friluftsområde med höga naturvärden. Horsö - Värsnäs består av ön Horsö i norr och halvön Värsnäs i söder. I reservatet ingår också vattenområdet runt öarna med dess holmar och vass.

Variationsrik miljö

Västra Horsö är idag ett öppet landskap med ekhagar och betade strandängar. Hagmarken är lättframkomlig och en mindre väg löper genom området. Värsnäshalvön var fram till 1900-talets början en öppen hagmark med storvuxna ekar. Nu är större delen av halvön skogsbevuxen. Skogen är dock gles och lättframkomlig och marken är under våren täckt av vitsippor, blåsippor och vårlök. På strandängarna kan man finna växter som kustarun och klöverärt. Bland de fåglar som gärna söker sin föda längs stränderna kan nämnas småtärna och silvertärna.

Ekar

Som en påminnelse om det tidigare öppna landskapet finns på Värsnäs 50 grova ekar som 1937 avsattes som naturminnen. Det stora antalet ekar och att deras kondition är relativt god gör området unikt. I och på dessa ekar lever ett stort antal sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och insekter, bland annat den stora läderbaggen. Dessa arter är beroende av miljöer där solen når fram till trädens stammar. Tillgången på bra boträd gör området attraktivt även för våra hackspettar, här finns större hackspett, spillkråka och göktyta.

Fornlämning

Området har en lång tradition av kulturpåverkan. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet  - en fornlämning - finns på Vassnäsudden. På Horsö låg tidigare en gård med åkrar och ängar medan Värsnäs tjänade som betesmark för djuren.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller bortta växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, bortta eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet
 4. medföra okopplad hund
 5. framföra fordon annorstädes än på därför avsedda vägar
 6. framföra motordrivet farkost med högra hastighet än fem knop inom till reservatet hörande vattenområde
 7. parkera annorstädes än på särskilt iordningsställda parkeringsplatser
 8. uppgöra eld annorstädes än på särskilt anvisade platser
 9. tälta, uppställa husvagn, förtöja husbåt eller liknande samt
 10. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande.


Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 469,5 hektar varav 231,6 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län