Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Horsö - Värsnäs

Gammal naturminnesmärkt ek i Horsö-Värsnäs

Foto: Johan Teiffel

Detta reservat är ett tätortsnära friluftsområde med höga naturvärden. Horsö - Värsnäs består av ön Horsö i norr och halvön Värsnäs i söder. I reservatet ingår också vattenområdet runt öarna med dess holmar och vass.

Variationsrik miljö

Västra Horsö är idag ett öppet landskap med ekhagar och betade strandängar. Hagmarken är lättframkomlig och en mindre väg löper genom området. Värsnäshalvön var fram till 1900-talets början en öppen hagmark med storvuxna ekar. Nu är större delen av halvön skogsbevuxen. Skogen är dock gles och lättframkomlig och marken är under våren täckt av vitsippor, blåsippor och vårlök. På strandängarna kan man finna växter som kustarun och klöverärt. Bland de fåglar som gärna söker sin föda längs stränderna kan nämnas småtärna och silvertärna.

Ekar

Som en påminnelse om det tidigare öppna landskapet finns på Värsnäs 50 grova ekar som 1937 avsattes som naturminnen. Det stora antalet ekar och att deras kondition är relativt god gör området unikt. I och på dessa ekar lever ett stort antal sällsynta arter av mossor, lavar, svampar och insekter, bland annat den stora läderbaggen. Dessa arter är beroende av miljöer där solen når fram till trädens stammar. Tillgången på bra boträd gör området attraktivt även för våra hackspettar, här finns större hackspett, spillkråka och göktyta.

Fornlämning

Området har en lång tradition av kulturpåverkan. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet  - en fornlämning - finns på Vassnäsudden. På Horsö låg tidigare en gård med åkrar och ängar medan Värsnäs tjänade som betesmark för djuren.

Reservatet har två badplatser, båda på Värsnäshalvön. Den norra - vid Apelviken - är ett naturistbad.

Parkering finns både vid reservatsgränsen, kommunens friluftsanläggning och vid badplatsen vid vägens slut.

Skogen är lättframkomlig och det finns många stigar i området. Kalmarsundsleden går genom reservatet. En 2,5 km lång motionsslinga utgår från fritidsanläggningen.

För tillfälliga besökare finns en båtbrygga vid Söröström.

Centralt på Värsnäshalvön finns en fritidsanläggning med dusch, bastu och toaletter.

Vintertid finns preparerade skidspår.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller husbåt.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller bortta växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, bortta eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet
 4. medföra okopplad hund
 5. framföra fordon annorstädes än på därför avsedda vägar
 6. framföra motordriven farkost med högra hastighet än fem knop inom till reservatet hörande vattenområde
 7. parkera annorstädes än på särskilt iordningsställda parkeringsplatser
 8. uppgöra eld annorstädes än på särskilt anvisade platser
 9. tälta, uppställa husvagn, förtöja husbåt eller liknande samt
 10. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 469,5 hektar varav 231,6 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

I rondellen vid Snurrom, vid Kalmars norra avfart/påfart till E22 tar du av mot Värsnäs. Reservatet börjar efter ca 3 km.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss