Horsö - Värsnäs

Gammal naturminnesmärkt ek i Horsö-Värsnäs

Foto: Johan Teiffel

Horsö-Värsnäs är ett lättillgängligt naturreservat som bjuder på upplevelser av olika slag. Här kan du jogga i motionsspåret, bada bland böljorna eller följa Kalmarsundsleden genom Horsös vackra ekhagar. Håll ögon och öron öppna under ditt besök, så upptäcker du kanske några av reservatets alla intressanta djur och växter!

Värsnäs ekar

På Värsnäs fanns ett öppet beteslandskap fram till 1900-talets början. Redan då var hagmarkernas ekar flera hundra år gamla. Idag växer skog på större delen av halvön, men ett 50-tal återstående ekjättar vittnar om det forna beteslandskapet.

Livet i en ekjätte

Horsös stora ekar rymmer en enastående mångfald med många hotade arter. Lavar syns som färgnyanser på den grova barken och inuti träden bor insekter, fåglar och fladdermöss. I stammarnas hålrum bildas mulm. Det är en snuslik blandning av murken ved, spillning efter insekter, fåglar och fladdermöss, gamla fågelbon och rester av svampar, döda djur och annat organiskt material. Mulmen är mycket värdefull då den är hem för skalbaggslarver och andra småkryp. En av de arter som funnit en fristad i Värsnäs ekjättar är den stora läderbaggen. Den har blivit en symbol för ekarnas mångfald och arbetet med att skydda och sköta ekarna för framtiden.

Blomsterrika marker

På västra Horsö finns ett vackert landskap med betade hagar och strandängar. Förr skördade traktens bönder hö från dessa marker. Bete och slåtter har under lång tid präglat växtligheten, som är rik på olika örter. Jungfrulin, ängsskära, brudbröd och ängsvädd kan du få se där marken är torr och på de fuktiga strandängarna växer klöverärt, kustarun och strandaster.

Reservatet har två badplatser, båda på Värsnäshalvön. Den norra - vid Apelviken - är ett naturistbad.

Parkering finns både vid reservatsgränsen, kommunens friluftsanläggning och vid badplatsen vid vägens slut.

Skogen är lättframkomlig och det finns många stigar i området. Kalmarsundsleden går genom reservatet. En 2,5 km lång motionsslinga utgår från fritidsanläggningen.

För tillfälliga besökare finns en båtbrygga vid Söröström.

Centralt på Värsnäshalvön finns en fritidsanläggning med dusch, bastu och toaletter.

Vintertid finns preparerade skidspår.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller husbåt.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller bortta växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, bortta eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet
 4. medföra okopplad hund
 5. framföra fordon annorstädes än på därför avsedda vägar
 6. framföra motordriven farkost med högra hastighet än fem knop inom till reservatet hörande vattenområde
 7. parkera annorstädes än på särskilt iordningsställda parkeringsplatser
 8. uppgöra eld annorstädes än på särskilt anvisade platser
 9. tälta, uppställa husvagn, förtöja husbåt eller liknande samt
 10. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 469,5 hektar varav 231,6 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

I rondellen vid Snurrom, vid Kalmars norra avfart/påfart till E22 tar du av mot Värsnäs. Reservatet börjar efter ca 3 km.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss