Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Konungsbacken

Långbensgroda i vattensamling

Konungsbacken är en del av Mittlandsskogen – ett av Nordeuropas största och mest artrika lövskogsområden. I naturreservatet finns ovanligt gott om den sällsynta vresalmen, som i Konungsbacken har ett av sina starkaste fästen i landet.

Plats för vresalm

Öland är den enda platsen i landet där vresalm växer vilt. Och här i Konungsbacken finns den i ovanligt stora mängder. Även skogsalm och lundalm växer i reservatet. Till skillnad från dessa har vresalmen ytliga rötter som med tiden växer ut till plankrötter – slingrande, tillplattade rötter på högkant.

Vidsträckta ängar...

Marken i naturreservatet delades förr mellan byarna Kalkstad och Skogsby. Den mur som markerar gränsen mellan byarna går att se än idag. Med lie skördade byborna hö från stora delar av området, som var mer öppet jämfört med idag. Höet som bärgades blev till vinterfoder åt kreaturen. Bönder har även haft sina djur på sommarbete i skogen. Vissa delar av reservatet betas än idag.

... som blev till skog

I början av 1900-talet tog den 1000-åriga traditionen av slåtter och bete slut. Sedan dess har träd och buskar tagit plats och vuxit upp till den skog som idag dominerar i stora delar av reservatet. Men även om det var öppet förr har det växt lövträd på i Konungsbacken sedan lång tid tillbaka. De spärrgreniga ekar som du kommer att få se här och var minner om den epok när landskapet var mer öppet.

Imponerande mångfald

Konungsbacken är rikt på växter och djur. I våtmarkerna leker långbensgroda och i de gamla eller döda träden bor mindre ekbock och andra sällsynta skalbaggar. Vår och sommar kan du få se ovanliga växter som skogsknipprot, storviol och skogsklocka. Och på hösten dyker det upp märkliga svampar!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra ryggradslösa djur.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra ryggradslösa djur.

Föreskrifterna under C1-3 samt 5-6 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 112,1 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av från väg 136 i Ölands Skogsby, riktning Kalkstad. I första högerkurvan utanför byn finns en parkering varifrån en körväg leder fram till fots till reservatet.

Området ligger lättillgängligt från bilväg och det är relativt välbesökt som utflyktsmål.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss