Konungsbacken

Långbensgroda i vattensamling

Här finns betesmarker med spärrgrenig ek och andra lövträd i direkt anslutning till vidsträckt ädellövskog och lövsumpskog. Alla de tre förekommande almarterna i vårt land finns i reservatet. Särskilt intressant är den stora förekomsten den hotade vresalmen, som kanske har sitt starkaste fäste i hela landet just i det här området.

Vegetation

Reservatet är en vacker mosaik av gammal ädellövskog och betade, öppna marker. I reservatet finns en rik svampflora och många rödlistade insekter som är knutna till allt från de slutna skogarna med död lövved till de ljusa, öppna och betade ekmarkerna. Runt omkring ett par centralt belägna kärr med humle klängandes i de klena askarna, breder ett större område med en fuktig, omkring 100-årig alm- och askskog ut sig. Förutom ask och skogsalm är lundalm och vresalm vanligt, och både lind och lönn förekommer också. Små fuktsänkor och fuktstråk vindlar sig fram genom den slutna skogen, skapar rum med blottad jord, ger rummen en jämn luftfuktighet och tvingar de gamla träden att bilda stödjande breda rotben.

Vresalmens paradis

Den rödlistade vresalmen är vanlig i stora delar av  sumpskogarna och lundmiljöerna, faktiskt så vanlig att Konungsbacken är lite av ett "vresalmens paradis"!

Kultur och natur hand i hand

Att stora delar av reservatet hävdats genom slåtter- eller bete under mycket lång tid har präglat områdets naturvärden. Denna kontinuerliga hävd har starkt bidragit till att utveckla den biologiska mångfald som nu finns här. Den tidigare mer omfattande hävden av området innebar även att landskapet var mer öppet, vilket flera spärrgreniga träd inom området ännu vittnar om. Områdets artrika flora och vidgreniga lövträd har därför inte bara höga biologiska värden utan även betydande kulturhistoriska värden. De berättar om den historiska markanvändningen och hur denna har bidragit till de höga naturvärden som nu finns i reservatet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är vidare förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 • Samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 112,1 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län