Lilla Vickleby lund

Vägen som löper genom Lilla Vickleby lund

Fotograf: Johan Teiffel

Naturreservatet Lilla Vickleby lund utgörs av två lövskogslundar. Likt öar ligger de två lundarna helt omgivna av åkermark. Här finns en hasselrik ekskog med frodig flora från tidig vår till sensommaren.

Vegetation

Det som idag är lummiga lundar har en gång i tiden varit öppna ängar. I reservatet växer främst ek, men också apel, lönn, björk och sälg. Idag är ekarna omgivna av yngre träd och buskar, framför allt hassel. Typiska lundväxter avlöser varandra under vår och sommar. Först av dem alla är blåsippan, vars intensivt blå blommar tittar fram bland fjolårslöv redan i april. Skogsbingel, myska, liljekonvalj, lundslok, hässlebrodd och stinksyska är andra exempel på blommor som växer i lunden.

Sällsynta lavar och fjärilar

Flera av de växter som finns i Lilla Vickleby lund indikerar att skogen har höga naturvärden. Exempelvis växer det många ovanliga lavar på träden, såsom matt pricklav, jaguarfläck och rosa lundlav. Bland fjärilarna kan hagtornsommavecklare, rostfärgad blad­spinnare och leverfärgat ängsfly nämnas. Den sistnämnda har sin enda fasta förekomst i landet på mellersta Öland.

Minne av äng, hage och järnväg

De två områdena i naturreservatet har varit en del av Lilla Vicklebys åkrar och ängar. På 1700-talet var de vallängar där det växte stagg, starr, ek, hassel och lönn. Det södra området kallades Södra gången och det norra för Norra gången. Under slutet av 1700-talet och 1800-talet odlades mycket av ängsmarken upp och de två områdena blev beteshagar. Genom norra hagen har tidigare järnvägen gått. Banan lades ner 1961 och endast banvallen finns kvar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 11. Bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 17 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län