Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lilla Vickleby lund

Vägen som löper genom Lilla Vickleby lund

Foto: Johan Teiffel

Naturreservatet Lilla Vickleby lund består av två lundar med hasselrik ekskog. Här finns ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga växter, svampar och insekter. I reservatet pågår ett forskningsprojekt där man undersöker biologisk mångfald i igenväxta ängs- och betesmarker.

Dåtid...

Det som idag är naturreservat var förr odlingsmarker till byn Lilla Vickleby. På 1700-talet gick bönderna med lie och skördade hö från de frodiga markerna. Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet betades området.

...och nutid

Sedan betet upphört har markerna växt igen till mer eller mindre slutna lundar. Vidkroniga ekar som vuxit upp då området var mer öppet omges nu av träd och buskar. Den södra delen har ställts i ordning för att åter kunna betas.

Värdefull insektsfauna

I reservatet har flera ovanliga fjärilar och skalbaggar observerats. Bland fjärilarna kan exempelvis rostfärgad bladspinnare och leverbrunt ängsfly nämnas. Till de sällsynta skalbaggarna hör prydnadsbock, som är knuten till hassel, och ekträdlöpare som lever på ek.

Intressanta lavar och svampar

På de gamla ädellövträden i lundarna växer många olika lavar. Ett exempel är rosa lundlav. Den kännetecknas av cirka 1,5 mm breda, skära fruktkroppar på en grågrön bål. En rad olika svampar trivs också i lundarna. Knottrig rottryffel och den mycket sällsynta lundröksvampen är två exempel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar utanför betesmark.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna. Du får plocka bär och matsvamp
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 11. Bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 17 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

De två områdena ligger SV Vickleby kyrka.

Parkering finns iordningställd längs körvägen mellan Vickleby och Stora Frö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss