Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinterbo

Höst i bokskogen

Foto: Anna Lindberg

Naturreservatet Vinterbo är ett gammalt kulturlandskap med höga naturvärden. Det är uppdelat i två delområden som representerar den forna gården Vinterbos inägo- och utmarker, där det idag växer bokskogar och örtrika ädellövskogar.                         

Spår efter en gård

Naturreservatets två delområden har båda tillhört den forna gården Vinterbo. Exakt när gården flyttades till sitt nuvarande läge vid parkeringen är osäkert, men vid 1700-talets början låg gården där den östra delen av naturreservatet ligger idag. Här finns ännu lämningar kvar efter en källare och kring denna växer syren och fruktträd. Söder om den gamla tomten, på andra sidan vägen, finns lämningar i form av stenmurar och odlingsrösen.

I öster...


Den lummiga ädellövskogen är ett populärt utflyktsmål, särskilt på våren. Då blommar blåsippa, gullviva, vårärt och många andra under ett spirande lövverk av bok, ek, ask, alm, lönn och lind. Ädellövskogen har vuxit upp på den forna inägomarken, vars rika jordmån bidragit till den variationsrika växtligheten.

...och i väster


Den gamla utmarksskogen är idag en för trakten ovanligt stor bokskog. Ett område i norr är särskilt värdefullt, där man har funnit en rad så kallade signalarter. Att sådana förekommer är ett tecken på att skogen har höga naturvärden. Exempel på signalarter i Vinterbo är havstulpanlav, skriftlav och platt fjädermossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 25 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km nordväst om Halltorps samhälle. Vid Germundslycke tar man av mot Prästlycke och Yggesbo. Efter byn Lyckeström följer man skyltar mot Vinterbo.

Reservatet kan endast nås till fots den sista biten från parkeringen, en sträcka på ca 850 m till första delområdet, längs en brukningsväg. Respektera gårdsmiljön vid parkeringen, den är privat.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss