Vinterbo

Höst i bokskogen

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Vinterbo är ett gammalt kulturlandskap med höga naturvärden. Det är uppdelat i två delområden som representerar den forna gården Vinterbos inägo- och utmarker, där det idag växer bokskogar och örtrika ädellövskogar.                         

Spår efter en gård

Naturreservatets två delområden har båda tillhört den forna gården Vinterbo. Exakt när gården flyttades till sitt nuvarande läge vid parkeringen är osäkert, men vid 1700-talets början låg gården där den östra delen av naturreservatet ligger idag. Här finns ännu lämningar kvar efter en källare och kring denna växer syren och fruktträd. Söder om den gamla tomten, på andra sidan vägen, finns lämningar i form av stenmurar och odlingsrösen.

I öster...


Den lummiga ädellövskogen är ett populärt utflyktsmål, särskilt på våren. Då blommar blåsippa, gullviva, vårärt och många andra under ett spirande lövverk av bok, ek, ask, alm, lönn och lind. Ädellövskogen har vuxit upp på den forna inägomarken, vars rika jordmån bidragit till den variationsrika växtligheten.

...och i väster


Den gamla utmarksskogen är idag en för trakten ovanligt stor bokskog. Ett område i norr är särskilt värdefullt, där man har funnit en rad så kallade signalarter. Att sådana förekommer är ett tecken på att skogen har höga naturvärden. Exempel på signalarter i Vinterbo är havstulpanlav, skriftlav och platt fjädermossa.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 25 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län