Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinterbo

Höst i bokskogen

Foto: Anna Lindberg

I det här naturreservatet skyddas två områden med frodiga lövskogar för framtiden. Skogen är hem för en mångfald av fåglar, växter, lavar, mossor och svampar. Förr brukades marken av människorna från 1700-talsgården Vinterbo. Här lät de sina djur gå på sommarbete, slog hö och odlade.

Spår efter en gård

Exakt när Vinterbo fick sitt nuvarande läge vid reservatsparkeringen är osäkert. Det vi vet är att gården låg längre västerut i början av 1700-talet. Vid det gamla gårdsläget, som är markerat på kartan här intill, finns olika slags lämningar kvar. Här syns resterna av en källare, trädgårdsväxter som syrén och fruktträd, stenmurar och odlingsrösen.

Inägor i öster…

Det östra delområdet utgörs av Vinterbos gamla inägor. Inägomarken användes för odling, trädgårdsland och höskörd. Från askar och andra lövträd skars lövrika kvistar för att dryga ut djurens vinterfoder. När markerna slutade brukas på 1900-talet började de växa igen och idag växer lummig ädellövskog på de forna inägorna. Några gamla åkrar är fortfarande öppna och på en del askar syns ännu spåren efter hamlingen (lövskörden).

…och utmarker i väster

Det västra delområdet tjänade förr som utmark. På utmarken släppte gårdsfolket sina djur på bete och här hämtade man ved och virke. Numera växer en för trakten ovanligt stor bokskog i området. På bokarna har flera sällsynta svampar, mossor och lavar hittats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 25 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km nordväst om Halltorps samhälle. Vid Germundslycke tar man av mot Prästlycke och Yggesbo. Efter byn Lyckeström följer man skyltar mot Vinterbo.

Reservatet kan endast nås till fots den sista biten från parkeringen, en sträcka på ca 850 m till första delområdet, längs en brukningsväg. Respektera gårdsmiljön vid parkeringen, den är privat.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss