Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Berga

Mistlar

Foto: Roland Persson

Det är inte ovanligt att miljöer intill större gårdar har höga naturvärden och naturreservatet Berga är inget undantag.                         

Kulturhistoria

Skogen som finns här idag har formats av människan genom århundraden i jakt på god jord och bra betesmarker. De höga naturvärdena går hand i hand med kulturhistorien. Överallt i den lummiga ädellövskogen syns minnen från äldre tider, det är allt från riktigt gamla gravrösen och fångstgropar till torpgrunder och betade skogsgläntor men här finns också spår efter ett ganska omfattande tegelbruk. Resterna kan ses dels som gamla grunder efter byggnaderna men också i naturen - de vattenfyllda sänkor som finns i norra delen av reservatet är helt enkelt gamla lertäkter. Här trivs nu istället en mängd sumpskogsarter och bidrar till området viktiga variation.

Skogen

När det gäller naturvärdena är dessa i första hand knutna till träden. Här finns nämligen sådana miljöer som är viktiga för många djur och växter som har en trängd tillvaro i våra skogar idag. Här finns gott om döda träd, både stående och liggande som passar bra för en mängd insekter, svampar och lavar att leva i. Här finns äldre och grova levande träd som återigen andra arter behöver för sin existens. Skogen har gott om lindar, både gamla och unga och om man vänder blicken uppåt trädkronorna ser man mängder av den sällsynta växter mistel som gärna växer i just lind. Dessa parasitiska växter lever på sina värdträd och kan bli mycket gamla och stora om de får vara ifred. Allra bäst syns mistlarna innan lövsprickningen eftersom de är gröna året om. 

Sällsynta skalbaggar

Exempel på skalbaggsarter som är hotade till sin existens och som funnit en fristad här i Berga är ekträdlöpare, rödhalsad vedsvampbagge och sexfläckig blombock. Den sistnämnda är faktiskt så ovanlig att den fått ett eget åtgärdsprogram av Naturvårdsverket. Den finns nästan bara i östra Småland och Berga är ett av de bästa ställena att träffa på den.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i träd med bon.
 5. Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 6. Avsiktligt störa djurlivet.
 7. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 8. Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 9. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller C 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 50,9 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger sydost om Högsby samhälle, infart från Berga gård.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet