Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Berga

Mistlar

Foto: Roland Persson

Det är inte ovanligt att miljöer intill större gårdar har höga naturvärden och naturreservatet Berga är inget undantag. I Berga finns mycket spännande att upptäcka. Gamla lertag och banvallar omges av lummiga lövskogar med rikt insektsliv. Här kan du också se mistel, en av våra mest säregna växter.

Värdefull skog

Naturreservatet är hem för en rad ovanliga insekter. De trivs här tack vare traktens varma klimat och att det finns gott om ädellövträd. Dessutom finns här mycket död ved, alltifrån klena kvistar till ihåliga stammar. Veden är livsviktig för många av områdets rariteter.

Trädparasit

Den sällsynta misteln är en vacker och märklig växt, den enda i Sverige som parasiterar på lövträd. Mistelns frön sprids med hjälp av fåglar, framför allt trastar, som gärna äter de vita, klibbiga bären. Spanar efter mistel gör du med fördel på vintern. Lyft blicken och spana upp bland trädens kala grenverk. Får du syn på en grön boll som liknar ett fågelbo så har du misteln ovanför dig.

Fokus på småkryp

Vill du utforska småkryp är sommaren bästa årstiden. Aspfjärilen kanske visar upp sig på grusvägen. Eller noshornsoxen, en släkting till ekoxen, som kan ses krypa omkring på döda träd. Har du riktigt tur kanske den sexfläckiga blombocken dyker upp och landar på ett hundkäx, en växt som är vanlig utmed grusvägarna.

Lera blev tegel

I slutet av 1800-talet byggdes ett tegelbruk söder om Berga gård. Det blev startskottet för en industriell epok som pågick ända fram till 1966. Du kan fortfarande se spår efter verksamheten. I norr finns vattenfyllda lertag, i söder lämningar efter byggnader och däremellan den gamla banvallen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i träd med bon.
 5. Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 6. Avsiktligt störa djurlivet.
 7. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 8. Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 9. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller C 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 50,9 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger sydost om Högsby samhälle, infart från Berga gård.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss